Home

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer

Geldig vanaf 1 juli 2011
Geldig vanaf 1 juli 2011

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2011]

Aanhef

De minister van Financiën,

Gelet op de richtlijnen 79/279/EEG, 80/390/EEG, 82/121/EEG, 87/345/EEG, 89/298/EEG, 90/211/EEG, de richtlijn kapitaaltoereikendheid en de richtlijn beleggingsdiensten, alsmede op de artikelen 27, tweede lid, en 40, vierde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op het financieel toezicht;

b. besluit:

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

c. de Autoriteit Financiële Markten:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten

d. richtlijn nr. 2001/34/EG:

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd (PbEG L 184);

e. verordening ratingbureaus:

verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (PbEU L 302);

Artikel 2

Het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V. geeft, tezamen met deze regeling, uitvoering aan richtlijn nr. 2001/34/EG.

Artikel 3

Euronext Amsterdam N.V. wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van richtlijn nr. 2001/34/EG, behoudens voorzover het de artikelen 68, tweede en derde lid, 69, 81, tweede tot en met vierde lid, 82, 83 en 84 van deze richtlijn betreft.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9