Home

Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

Geldig vanaf 14 november 2014
Geldig vanaf 14 november 2014

Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-11-2014]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 25 september 1995, nr DGVgz/VVP/L 952051, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4, eerste lid, onder a en b, artikel 5, eerste lid, onder c, en artikel 8, onder a en c, van de Warenwet;

Gezien het advies van de Voedingsraad van 11 november 1993, nummer 931111/01 en het advies van de Adviescommissie Warenwet van 27 juni 1995 met nummer 14877/(2/3)5;

De Raad van State gehoord (advies van 22 januari 1996, nummer W13.95.0530);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 mei 1996, nummer GZB/VVB 96543, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1: algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. micro-voedingsstoffen: voedingsstoffen die onmisbaar zijn voor het functioneren van het menselijk organisme, waarin dat organisme niet zelf kan voorzien en die in kleine hoeveelheden geconsumeerd moeten worden;

 2. verrijkte eet- of drinkwaar: een eet- of drinkwaar waaraan een of meer micro-voedingsstoffen zijn toegevoegd, maar die niet tot hoofddoel heeft het leveren van micro-voedingsstoffen;

 3. substitutie-produkt: een verrijkte eet- of drinkwaar:

  • die een bestaande waar beoogt te vervangen, en ten aanzien van uiterlijk, consistentie, smaak, kleur, geur en gebruiksdoel zoveel mogelijk overeenkomt met de te vervangen eet- of drinkwaar; en

  • waaraan één of meer micro-voedingsstoffen zijn toegevoegd tot ten hoogste de gehaltes waarin die stoffen van nature aanwezig zijn in de te vervangen eet- of drinkwaar;

 4. gerestaureerde eet- of drinkwaar: een verrijkte eet- of drinkwaar:

  • die bereid is volgens de richtlijnen van goede produktiepraktijken; en

  • waaraan één of meer micro-voedingsstoffen zijn toegevoegd tot de gehaltes waarin zij vóór de bereiding van nature aanwezig waren in het eetbare deel van de waar of in de eetbare delen van de grondstoffen voor de waar, maar die na of tijdens de bereiding daaruit zijn verdwenen;

 5. aanbevolen dagelijkse hoeveelheid: de hoeveelheid micro-voedingsstof die per dag geconsumeerd moet worden om een gezonde voorziening van het menselijk organisme met die stof te verzekeren;

 6. redelijk geachte dagconsumptie: de totale hoeveelheid van een eet- of drinkwaar die doorgaans op een dag geconsumeerd wordt;

 7. verordening (EG) 1925/2006: verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PbEU L 404);

 8. brood: brood, bedoeld in het Warenwetbesluit Meel en brood;

 9. bakkerszout: gejodeerd keukenzout dat gebruikt wordt bij de bereiding van brood en andere bakkerijproducten.

2.

Dit besluit is niet van toepassing op eet- of drinkwaren waaraan uitsluitend uit technologische overwegingen één of meer micro-voedingsstoffen zijn toegevoegd.

Artikel 2

1.

Het is verboden verrijkte eet- of drinkwaren te bereiden of te verhandelen, die niet voldoen aan de eisen, bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling.

2.

Het is verboden te handelen in strijd met de bij of krachtens de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, 6, eerste en zesde lid, 7, eerste, tweede, derde en zesde lid, en 8, tweede lid, onder a, en zesde lid, van verordening (EG) 1925/2006 gestelde voorschriften.

Artikel 3

Artikel 3a

§ 2: toevoegen van micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

Artikel 4 [Vervallen per 19-01-2014]

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2007]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2007]

Artikel 9 [Vervallen per 24-09-2004]

§ 2a. specifieke toevoegingen

Artikel 9a

§ 3: slotbepalingen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Bijlage 1 [Vervallen per 19-01-2014]

Bijlage 2. Deze bijlage behoort bij artikel 6, eerste lid .

Bijlage 3. Deze bijlage behoort bij artikel 6, eerste lid .