Home

Wet overleg fysieke leefomgeving

Geldig vanaf 1 januari 2021
Geldig vanaf 1 januari 2021

Wet overleg fysieke leefomgeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de Herzieningswet adviesstelsel wenselijk is de Raad voor verkeer en waterstaat opnieuw in te stellen met handhaving van de bestaande regeling van het overleg met betrekking tot het terrein van verkeer en waterstaat;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • overlegorgaan: Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, bedoeld in artikel 4.

Artikel 2 [Vervallen per 11-02-2012]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 11-02-2012]

Deze tekst is vervallen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8 [Vervallen per 06-06-2012]

Artikel 9

Artikel 10 [Vervallen per 06-06-2012]

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 06-06-2012]

Artikel 14 [Vervallen per 06-06-2012]

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 06-06-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 06-06-2012]

Artikel 18

Artikel 19