Home

Wet inzake bloedvoorziening

Geldig vanaf 5 oktober 2023
Geldig vanaf 5 oktober 2023

Wet inzake bloedvoorziening

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-10-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet inzake bloedtransfusie te vervangen door een Wet inzake bloedvoorziening in verband met het instellen van één landelijke organisatie voor bloedvoorziening;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. Bloedvoorzieningsorganisatie: de krachtens artikel 3, eerste lid, aangewezen rechtspersoon;

 3. rechtspersonen die producten niet gebruiken voor toediening aan de mens: rechtspersonen:

  1. 1°.

   die producten uitsluitend gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, educatie of het valideren van diagnostische of medische hulpmiddelen,

  2. 2°.

   die producten niet gebruiken voor toediening aan de mens, en

  3. 3°.

   die enkel producten afleveren of afgeleverd krijgen voor zover het belang van een doelmatige voorziening in de behoefte aan producten daardoor niet wordt geschaad;

 4. donor: persoon die een deel van zijn bloed of een bestanddeel van een deel van zijn bloed afstaat voor gebruik in het kader van de geneeskundige behandeling van andere personen, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van rechtspersonen die producten niet gebruiken voor toediening aan de mens;

 5. inzamelen van bloed: het werven, oproepen en keuren van donoren en het bij donoren afnemen van bloed, bloedcellen of bloedplasma;

 6. product: menselijk bloed, alsmede daaruit afgescheiden bestanddelen, waaraan al dan niet een andere substantie is toegevoegd;

 7. tussenproduct: product, niet geschikt voor toediening aan de mens;

 8. bloedproduct: product, geschikt voor toediening aan de mens;

 9. bloedvoorziening: het geheel van maatregelen en middelen terzake van onder meer het inzamelen van bloed en het bereiden en afleveren van tussenproducten en bloedproducten;

 10. derde land: de staat die niet lid is van de Europese Unie of die niet partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 11. overheersende invloed: de situatie waarin de Bloedvoorzieningsorganisatie al dan niet rechtstreeks ten aanzien van een andere rechtspersoon:

  1. 1°.

   de meerderheid van het geplaatste kapitaal bezit;

  2. 2°.

   over de meerderheid van de stemmen beschikt die aan de door de rechtspersoon uitgegeven aandelen zijn verbonden; of

  3. 3°.

   meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend- of toezichthoudend orgaan van het bedrijf kan benoemen.

2.

Met een donor wordt gelijkgesteld de persoon die een deel van zijn bloed of een bestanddeel van een deel van zijn bloed laat afzonderen ten behoeve van de geneeskundige behandeling van zichzelf.

3.

De artikelen 4, eerste lid, 12, tweede lid, 13, eerste lid, 15, eerste lid, 16, eerste lid, en 17, eerste lid en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op bloed of een bestanddeel van bloed dat ofwel is afgestaan uitsluitend ten behoeve van de geneeskundige behandeling van een bepaalde andere persoon, ofwel is afgezonderd ten behoeve van de geneeskundige behandeling van de donor zelf; de genoemde artikelen zijn evenmin van toepassing op uit dat bloed bereide bloedproducten.

4.

Deze wet is niet van toepassing op producten welke zijn afgenomen ten behoeve van het stellen van een diagnose bij degene van wie het product is afgenomen.

HOOFDSTUK II. BLOEDVOORZIENING

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 3d

Artikel 3e

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

HOOFDSTUK IIa. MILITAIRE BLOEDVOORZIENING

Artikel 11a

HOOFDSTUK III. AFLEVERING

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

HOOFDSTUK IV. IN- EN UITVOER

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

HOOFDSTUK V. KOSTENVERGOEDING

Artikel 18

HOOFDSTUK VI. STRAFBEPALINGEN

Artikel 19

Artikel 19a

HOOFDSTUK VII. TOEZICHT EN OPSPORING

Artikel 20

Artikel 20a [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 21

HOOFDSTUK VIII. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 19-03-2020]

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28