Home

Wet bescherming Antarctica

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet bescherming Antarctica

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter bescherming van het Antarctisch milieu ter uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het verdrag inzake Antarctica;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • activiteit: een activiteit in de zin van artikel 3 van het Protocol, zijnde een geheel van onderling samenhangende handelingen in het Antarctisch gebied;

 • afvalstoffen: afvalstoffen in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

 • afvalwater: afvalwater in de zin van de Wet milieubeheer;

 • Antarctisch gebied: gebied gelegen ten zuiden van de 60ste zuidelijke breedtegraad;

 • bestrijdingsacties: redelijke maatregelen die genomen worden na het ontstaan van een milieubedreigende noodsituatie met als doel het voorkomen, tot een minimum beperken of beheersen van de gevolgen van die milieubedreigende noodsituatie, met inbegrip van het vaststellen van de omvang van de noodsituatie en de gevolgen ervan;

 • fonds: door het Secretariaat, bedoeld in Maatregel 1(2003), van het Verdrag ingesteld en beheerd fonds, waarin het bedrag, bedoeld in artikel 25c, tweede lid, wordt gestort;

 • gevaarlijke afvalstoffen: gevaarlijke afvalstoffen als aangewezen krachtens artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

 • historische plaats of historisch monument: plaats die onderscheidenlijk monument dat ingevolge artikel 8, tweede of derde lid, van bijlage V bij het Protocol als zodanig is aangewezen;

 • inheems: in het Antarctisch gebied voorkomend;

 • internationale waarnemer: persoon aangewezen als waarnemer als bedoeld in artikel VII van het Verdrag en artikel 14, tweede lid, van het Protocol;

 • levende organismen: levende biologische entiteiten, niet zijnde mensen, met het vermogen tot vermenigvuldiging of tot overbrenging van genetisch materiaal, daaronder mede begrepen virussen, viroïden, en dierlijke en plantencellen in cultuur;

 • levende rijkdommen: zoogdieren, vogels en eieren van vogels, op land of in zoet water levende ongewervelde dieren en planten, in elke fase van hun levenscyclus;

 • milieubedreigende noodsituatie: elk door een ongeval veroorzaakt voorval dat zich, na inwerkingtreding van bijlage VI bij het Protocol, heeft voorgedaan en dat leidt tot, of onmiddellijk dreigt te leiden tot, aanmerkelijke en schadelijke gevolgen voor het Antarctisch milieu;

 • minerale rijkdommen: niet-levende, niet-vernieuwbare natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van fossiele brandstoffen en ertshoudende en niet-ertshoudende mineralen;

 • onttrekken aan de populatie: doden, verwonden, gevangen nemen, vastpakken, verwijderen of beschadigen;

 • Onze Ministers: Onze Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • openbare lichamen: openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba;

 • organisator: een natuurlijke of rechtspersoon die een activiteit organiseert en de Nederlandse nationaliteit bezit respectievelijk statutair gevestigd is in Nederland of de activiteit organiseert vanuit Nederland;

 • Protocol: Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag (Trb. 1992, 110);

 • redelijke: passend, praktisch uitvoerbaar en proportioneel en gebaseerd op de beschikbaarheid van objectieve criteria en informatie;

 • schadelijk optreden: schadelijk optreden, als bedoeld in artikel 1, onder h, van Bijlage II bij het Protocol;

 • speciaal beheerd Antarctisch gebied: delen van het Antarctisch gebied, die ingevolge artikel 4, eerste lid, van bijlage V bij het Protocol als zodanig zijn aangewezen;

 • speciaal beschermd Antarctisch gebied: delen van het Antarctisch gebied, die ingevolge artikel 3, eerste of derde lid, van bijlage V bij het Protocol als zodanig zijn aangewezen;

 • Verdrag: het Antarctica Verdrag (Trb. 1965, 148; laatstelijk 1987, 68).

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder het Antarctisch milieu mede verstaan:

 1. de van het Antarctisch milieu afhankelijke en daarmee samenhangende ecosystemen;

 2. de intrinsieke waarde van Antarctica, met inbegrip van de wildernis van Antarctica, de esthetische waarden en de waarde van Antarctica als gebied voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder onderzoek dat essentieel is voor inzicht in het milieu van de gehele aarde;

 3. de waarde van het Antarctisch gebied voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;

 4. het klimaat en de samenstelling van de atmosfeer.

Artikel 2

1.

Deze wet is niet van toepassing op:

 1. het aan boord houden van afvalstoffen of het lozen vanaf schepen in het mariene milieu of uit luchtvaartuigen tijdens de vlucht;

 2. voor zover dit verband houdt met het verzekeren van de veiligheid op zee: in elk geval het ontwerp, de bouw, de uitrusting en zeewaardigheid van schepen, het bemannen van schepen, de arbeidsvoorwaarden voor en de bekwaamheid van de bemanning, het gebruik van signalen, het onderhouden van verbindingen of het voorkomen van aanvaringen;

 3. voor zover dit verband houdt met het verzekeren van de veiligheid in het luchtruim: in elk geval het ontwerp, de bouw, de uitrusting en luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, de arbeidsvoorwaarden voor en de bekwaamheid van de bemanning van luchtvaartuigen of het voorkomen van botsingen van luchtvaartuigen.

2.

Deze wet is, met uitzondering van artikel 3, niet van toepassing op scheep- en luchtvaart die geen verband houdt met een activiteit.

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

§ 2. Verboden

Artikel 6

§ 3. Milieueffectrapportage

Artikel 7

§ 3a. Rampenplannen

Artikel 7a

§ 4. Vergunningen

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2005]

§ 5. Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 25

§ 5a. Milieubedreigende noodsituaties

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 25c

Artikel 25d

Artikel 25e

Artikel 25f

Artikel 25g

Artikel 25h

Artikel 25i

§ 6. Internationale waarnemers

Artikel 26

§ 7. Handhaving

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

§ 7a. Openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Artikel 32a

Artikel 32b

Artikel 32c

Artikel 32d

Artikel 32e

Artikel 32f

§ 8. Verdere bepalingen

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 37

Artikel 38