Home

Besluit ex artikel 66a ANW

Geldig van 1 januari 2017 tot 14 november 2018
Geldig van 1 januari 2017 tot 14 november 2018

Besluit ex artikel 66a ANW

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1998, nr. SV/VP/98/1862a;

Gelet op artikel 66a, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 mei 1998, nr. W12.98.0154);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 1998, nr. SV/VP/98/2215;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. ANW: Algemene nabestaandenwet;

  2. persoon: een persoon die voldoet aan artikel 66a, tweede lid, van de ANW;

  3. echtgenoot: de echtgenoot die verzekerd is op grond van de ANW;

  4. verzekeraar: een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen;

  5. onverzekerbaar: onverzekerbaar als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Onverzekerbaar

Voor de toepassing van dit besluit is onverzekerbaar de echtgenoot:

  1. die gelet op zijn gezondheidstoestand bij een verzekeraar niet kan worden verzekerd voor een uitkering bij zijn overlijden ten gunste van de persoon;

  2. op wiens leven gelet op zijn gezondheidstoestand door een persoon geen verzekering voor een uitkering bij overlijden van die echtgenoot kan worden afgesloten bij een verzekeraar;

  3. die gelet op zijn gezondheidstoestand bij een verzekeraar wel kan worden verzekerd voor een uitkering bij zijn overlijden ten gunste van de persoon doch voor een premie die per maand ten minste twee en een half maal hoger is dan de premie die bij dezelfde verzekeraar voor de echtgenoot van toepassing zou zijn indien zijn gezondheidstoestand niet in aanmerking zou zijn genomen; of

  4. op wiens leven gelet op zijn gezondheidstoestand door een persoon wel een verzekering voor een uitkering bij overlijden van die echtgenoot kan worden afgesloten bij een verzekeraar doch voor een premie die per maand ten minste twee en een half maal hoger is dan de premie die bij dezelfde verzekeraar voor de echtgenoot van toepassing zou zijn indien zijn gezondheidstoestand niet in aanmerking zou zijn genomen.

Artikel 3. Bevoegdheid tot melding bij de Sociale verzekeringsbank

1.

De persoon wiens echtgenoot onverzekerbaar is of de echtgenoot die onverzekerbaar is, is bevoegd zich uiterlijk op 31 maart 1999 bij de Sociale verzekeringsbank aan te melden.

2.

De aanmelding geschiedt via een door de Sociale verzekeringsbank beschikbaar gesteld aanmeldingsformulier.

3.

Bij de aanmelding wordt een mededeling van een verzekeraar overgelegd waaruit blijkt dat de echtgenoot onverzekerbaar is.

4.

De Sociale verzekeringsbank stelt vast of de persoon en de echtgenoot aan de artikelen 1, 2 en 3, eerste, tweede en derde lid, voldoen.

Artikel 4. Betaling van de bijdrage

Artikel 5. Niet aangemerkt als rechthebbende op een nabestaandenuitkering

Artikel 6. Bevoegdheid tot betalen bijdrage door persoon na overlijden echtgenoot

Artikel 7. Vergoeding aan verzekeraars

Artikel 8. Inwerkingtreding

Artikel 9. Citeertitel