Home

Vreemdelingenbesluit 2000

Geldig van 12 juni 2024 tot 1 juni 2025
Geldig van 12 juni 2024 tot 1 juni 2025

Vreemdelingenbesluit 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-06-2024 tot 01-06-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben goedgevonden en verstaan;

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Definitiebepalingen

Artikel 1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Beneluxgebied: het gezamenlijke grondgebied in Europa van het Koninkrijk België, van het Groothertogdom Luxemburg en van het Koninkrijk der Nederlanden;

 • Benelux-onderdanen: de onderdanen van de staten die partij zijn bij het op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 1958, 18);

 • Besluit inburgering: het Besluit inburgering, zoals dat besluit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop het Besluit inburgering 2021 in werking treedt;

 • continentaal plat: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onderdeel c, van de Mijnbouwwet;

 • cruiseschip: hetgeen daaronder in de Schengengrenscode wordt verstaan;

 • de Wet: de Vreemdelingenwet 2000;

 • Europese blauwe kaart: de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, afgegeven ter uitvoering van artikel 9 van Richtlijn (EU) 2021/1883, dan wel een door een andere staat die partij is bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning ter uitvoering van dat artikel;

 • EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen: de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, bedoeld in artikel 45a van de Wet;

 • gezinsvorming: gezinshereniging van de echtgenoot, geregistreerde partner of niet-geregistreerde partner, voor zover de gezinsband tot stand is gekomen op een tijdstip waarop de hoofdpersoon in Nederland hoofdverblijf had;

 • luchtvaartuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Luchtvaartwet;

 • mijnbouwinstallatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet;

 • richtlijn langdurig ingezetenen: richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PbEU 2004, L16), zoals gewijzigd door richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132);

 • richtlijn 2014/66/EU: richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157);

 • richtlijn (EU) 2016/801: richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (PbEU 2016, L 132);

 • richtlijn (EU) 2021/1883: richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1);

 • Schengeninformatiesysteem: het in artikel 1, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengensysteem van de tweede generatie (SIS II) bedoelde informatiesysteem (PbEU 2006, L 381);

 • Schengen Uitvoeringsovereenkomst: de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de bondsrepubliek Duitsland en de Franse republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (Trb. 1990, 145), alsmede de daarop gebaseerde Protocollen;

 • Schengengebied: het grondgebied van de staten waarop de Schengengrenscode en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst van toepassing zijn;

 • schip: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Scheepvaartverkeerswet;

 • staatloze: de persoon die voor de toepassing van het op 28 september 1954 te New York gesloten verdrag betreffende de status van staatlozen (Trb. 1955, 42 en 1957, 22) als staatloze geldt;

 • tewerkstellingsvergunning: de vergunning, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Wet arbeid vreemdelingen;

 • verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 28 van de Wet;

 • verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd: de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 33 van de Wet;

 • verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd: de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet;

 • verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd: de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 20 van de Wet;

 • vliegtuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Luchtvaartwet;

 • vreemdelingenadministratie: de vreemdelingenadministratie, bedoeld in artikel 107 van de Wet;

 • Wet inburgering: de Wet inburgering, zoals die wet luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de Wet inburgering 2021 in werking treedt;

 • zeeschip: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, tweede lid, onder c, van de Scheepvaartverkeerswet.

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Afdeling 2. De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

Paragraaf 1. Aanwijzing beschikkingen waarover verplicht advies moet worden gevraagd

Artikel 1.5 [Vervallen per 29-04-2006]

Paragraaf 2. Inrichting en werkwijze

Artikel 1.6
Artikel 1.7

Afdeling 3. De referent

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1.8
Artikel 1.9
Artikel 1.10
Artikel 1.11
Artikel 1.12
Artikel 1.13
Artikel 1.14
Artikel 1.15
Artikel 1.16
Artikel 1.17

Paragraaf 2. Erkenning als referent

Artikel 1.18
Artikel 1.19
Artikel 1.20
Artikel 1.21
Artikel 1.22

Hoofdstuk 1a. Visa

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.23

§ 2. Procedurele bepalingen

Artikel 1.24

Artikel 1.25

Artikel 1.26

Artikel 1.27

Artikel 1.28

§ 3. Verplichtingen in het kader van toezicht

Artikel 1.29

Artikel 1.30

Artikel 1.31

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 1.32

Hoofdstuk 2. Toegang

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 2.1

Artikel 2.1a

Artikel 2.1b

Artikel 2.2

Artikel 2.2a

Artikel 2.2b

Artikel 2.2c [Vervallen per 29-12-2012]

Afdeling 2. Document voor grensoverschrijding

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-05-2008]

Artikel 2.6 [Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 2.7 [Vervallen per 20-08-2004]

Artikel 2.8 [Vervallen per 01-05-2008]

Afdeling 3. Openbare orde

Artikel 2.9

Afdeling 4. Middelen voor kosten van verblijf

Artikel 2.10

Artikel 2.11

Hoofdstuk 3. Verblijf

Afdeling 1. Rechtmatig verblijf

Artikel 3.1

Artikel 3.1a

Artikel 3.1b

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Afdeling 2. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier

Paragraaf 1. Verlening onder beperking en voorschriften

Subparagraaf 1. Beperkingen
Artikel 3.4
Subparagraaf 2. Verblijfsrecht van tijdelijke aard
Artikel 3.5
Subparagraaf 3. Ambtshalve verlening, verlenging en wijziging
Artikel 3.6
Artikel 3.6a
Artikel 3.6b
Artikel 3.6ba
Artikel 3.6c
Subparagraaf 4. Voorschriften
Artikel 3.7
Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.10
Artikel 3.11
Artikel 3.12
Subparagraaf 5. Verlening onder beperking
Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.15
Artikel 3.16
Artikel 3.17
Artikel 3.18
Artikel 3.19
Artikel 3.20
Artikel 3.21
Artikel 3.22
Artikel 3.22a
Artikel 3.23
Artikel 3.23a
Artikel 3.23b
Artikel 3.23c
Artikel 3.24 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 3.24a
Artikel 3.25 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 3.26
Artikel 3.27
Artikel 3.28
Artikel 3.29
Artikel 3.29a
Artikel 3.30
Artikel 3.30a
Artikel 3.30b
Artikel 3.30c
Artikel 3.30d
Artikel 3.31
Artikel 3.31a
Artikel 3.31b
Artikel 3.32
Artikel 3.33
Artikel 3.34 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.35 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.36 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.37 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.38 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.39
Artikel 3.40
Artikel 3.41
Artikel 3.41a [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.42
Artikel 3.43
Artikel 3.44 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.45 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.46
Artikel 3.47 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.48
Artikel 3.49
Artikel 3.50
Artikel 3.51
Artikel 3.52 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.53 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.54 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.55 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.56 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.56a [Vervallen per 01-06-2013]

Paragraaf 2. Geldigheidsduur

Artikel 3.57
Artikel 3.58
Artikel 3.59 [Vervallen per 01-03-2016]
Artikel 3.59a [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.59b [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.59c [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.59d [Vervallen per 01-03-2016]
Artikel 3.60 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.61 [Vervallen per 15-05-2004]
Artikel 3.62 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.63 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.64 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.65 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.66 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.67 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.68 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.69 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.70 [Vervallen per 01-06-2013]

Paragraaf 3. De afwijzing van de aanvraag

Artikel 3.71
Artikel 3.71a
Artikel 3.72
Artikel 3.73
Artikel 3.74
Artikel 3.75
Artikel 3.76 [Vervallen per 01-06-2013]
Artikel 3.77
Artikel 3.78
Artikel 3.79
Artikel 3.79a

Paragraaf 4. Wijziging en verlenging

Artikel 3.80
Artikel 3.80a
Artikel 3.81
Artikel 3.82
Artikel 3.83
Artikel 3.84
Artikel 3.85
Artikel 3.86
Artikel 3.87
Artikel 3.87a
Artikel 3.88 [Vervallen per 01-08-2012]
Artikel 3.89
Artikel 3.89a
Artikel 3.89b
Artikel 3.89ba
Artikel 3.89c
Artikel 3.89d

Paragraaf 5. Intrekking

Artikel 3.90
Artikel 3.91
Artikel 3.91a
Artikel 3.91b
Artikel 3.91c
Artikel 3.91d
Artikel 3.91e

Afdeling 3. De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Paragraaf 1. Verlening

Artikel 3.92
Artikel 3.93

Paragraaf 2. Afwijzing van de aanvraag

Artikel 3.94
Artikel 3.95
Artikel 3.96
Artikel 3.96a

Paragraaf 3. Intrekking

Artikel 3.97
Artikel 3.98

Afdeling 4. Procedurele bepalingen

Paragraaf 1. Inburgering in het buitenland

Artikel 3.98a
Artikel 3.98b
Artikel 3.98c
Artikel 3.98d

Paragraaf 2. De aanvraag

Artikel 3.99
Artikel 3.99a
Artikel 3.99b
Artikel 3.100
Artikel 3.101
Artikel 3.101a
Artikel 3.101b

Paragraaf 3. Te verstrekken gegevens en te verlenen medewerking

Artikel 3.102
Artikel 3.102a
Artikel 3.102b
Artikel 3.103
Artikel 3.103a
Artikel 3.103aa
Artikel 3.103ab
Artikel 3.103b

Paragraaf 4. Bekendmaking

Artikel 3.104

Afdeling 5. De verblijfsvergunning asiel

Paragraaf 1. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Artikel 3.105
Artikel 3.105a
Artikel 3.105b
Artikel 3.105ba
Artikel 3.105c
Artikel 3.105d
Artikel 3.105e
Artikel 3.105f
Artikel 3.106
Artikel 3.106a
Artikel 3.106b
Artikel 3.107

Paragraaf 1a. De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Artikel 3.107a

Paragraaf 2. Procedurele bepalingen

Artikel 3.107b
Artikel 3.108
Artikel 3.108a
Artikel 3.108b
Artikel 3.108c
Artikel 3.108d
Artikel 3.109
Artikel 3.109a
Artikel 3.109b
Artikel 3.109c
Artikel 3.109ca
Artikel 3.109d
Artikel 3.109e
Artikel 3.110
Artikel 3.111 [Vervallen per 20-07-2015]
Artikel 3.112 [Vervallen per 25-06-2021]
Artikel 3.113
Artikel 3.114
Artikel 3.115
Artikel 3.116
Artikel 3.117
Artikel 3.118
Artikel 3.118a [Vervallen per 20-07-2015]
Artikel 3.118b
Artikel 3.119
Artikel 3.120 [Vervallen per 19-09-2018]
Artikel 3.121
Artikel 3.121a
Artikel 3.122
Artikel 3.123

Paragraaf 3. Bijzondere procedurele bepalingen bij een aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen

Subparagraaf 1. Besluit omtrent de toepassing van bijzondere procedurele bepalingen
Artikel 3.123a
Subparagraaf 2. De procedure bij voorzienbare inwilliging
Artikel 3.123b
Subparagraaf 3. Bijzondere vervolgprocedure
Artikel 3.123c
Artikel 3.123d
Artikel 3.123e
Artikel 3.123f
Artikel 3.123g
Artikel 3.123h
Artikel 3.123i

Afdeling 6. De status van langdurig ingezetene

Paragraaf 1. Verlening

Artikel 3.124
Artikel 3.125
Artikel 3.126

Paragraaf 2. Intrekking

Artikel 3.127
Artikel 3.128

Paragraaf 3. Procedurele bepalingen

Artikel 3.129
Artikel 3.130

Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering

Afdeling 1. Grensbewaking

Paragraaf 1. Voorzieningen in het belang van de grensbewaking

Artikel 4.1
Artikel 4.2
Artikel 4.3

Paragraaf 2. Algemene verplichtingen in het kader van de grensbewaking

Artikel 4.4
Artikel 4.5
Artikel 4.6
Artikel 4.7
Artikel 4.8

Paragraaf 3. Verplichtingen met het oog op grensbewaking bij binnenkomst over zee

Artikel 4.9
Artikel 4.10
Artikel 4.11
Artikel 4.12
Artikel 4.13
Artikel 4.14

Paragraaf 4. Verplichtingen met het oog op grensbewaking bij binnenkomst door de lucht

Artikel 4.15
Artikel 4.16

Afdeling 2. Toepassing van bevoegdheden van ambtenaren

Artikel 4.17

Artikel 4.17a

Artikel 4.17b

Artikel 4.18

Artikel 4.19

Artikel 4.20

Artikel 4.21

Artikel 4.22

Artikel 4.23

Artikel 4.24

Artikel 4.25

Artikel 4.26

Artikel 4.27

Artikel 4.28

Artikel 4.29

Artikel 4.30

Artikel 4.31

Artikel 4.32

Artikel 4.33

Artikel 4.34

Artikel 4.35

Artikel 4.35a

Artikel 4.36

Afdeling 3. Verplichtingen in het kader van toezicht

Paragraaf 1. Kennisgeving van verandering van woon- of verblijfplaats en vertrek naar het buitenland

Artikel 4.37

Paragraaf 2. Het verstrekken van gegevens

Artikel 4.38
Artikel 4.39
Artikel 4.40
Artikel 4.41
Artikel 4.42
Artikel 4.43
Artikel 4.44
Artikel 4.44a
Artikel 4.44b

Paragraaf 3. Medewerking aan vastleggen van gegevens met het oog op identificatie

Artikel 4.45

Paragraaf 4. Medisch onderzoek

Artikel 4.46

Paragraaf 5. Aanmelding na binnenkomst in Nederland

Artikel 4.47
Artikel 4.48 [Vervallen per 28-11-2014]
Artikel 4.49
Artikel 4.50

Paragraaf 6. Periodieke aanmelding

Artikel 4.51

Paragraaf 7. Documenten en het stellen van zekerheid

Artikel 4.52
Artikel 4.52a
Artikel 4.52b

Paragraaf 8. Administratieplichten

Artikel 4.53

Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

Paragraaf 1. Vrijheidsbeperkende maatregelen

Artikel 5.1

Paragraaf 2. Vrijheidsontnemende maatregelen

Artikel 5.1a

Artikel 5.1b

Artikel 5.1c

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting, overdracht, inreisverbod en ongewenstverklaring

Afdeling 1. Vertrek, uitzetting en overdracht

Artikel 6.1

Artikel 6.1a

Artikel 6.1b

Artikel 6.1c

Artikel 6.1d

Artikel 6.1e

Artikel 6.1f

Afdeling 2. Verhaal kosten van uitzetting

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Afdeling 3. Inreisverbod

Artikel 6.5

Artikel 6.5a

Artikel 6.5b

Artikel 6.5c

Afdeling 4. Ongewenstverklaring

Artikel 6.6

Artikel 6.7

Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen

Artikel 7.1 [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen

Afdeling 1. Gegevensverstrekkingen

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.2a

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Afdeling 2. Afwijking op grond van verdragen

Paragraaf 1. Benelux

Artikel 8.5
Artikel 8.6

Paragraaf 2. EG/EER

Artikel 8.7
Artikel 8.8
Artikel 8.9
Artikel 8.10
Artikel 8.11
Artikel 8.12
Artikel 8.13
Artikel 8.14
Artikel 8.15
Artikel 8.16
Artikel 8.17
Artikel 8.18
Artikel 8.19
Artikel 8.20
Artikel 8.21
Artikel 8.22
Artikel 8.23
Artikel 8.24
Artikel 8.25

Paragraaf 3. Overige verdragen

Artikel 8.26

Afdeling 3. Biometrische gegevens

Artikel 8.27

Artikel 8.28

Artikel 8.29

Artikel 8.30

Artikel 8.31

Artikel 8.32

Artikel 8.33

Artikel 8.34

Artikel 8.35

Artikel 8.36

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9.1

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-04-2003]

Artikel 9.3 [Vervallen per 19-06-2011]

Artikel 9.4 [Vervallen per 19-06-2011]

Artikel 9.5 [Vervallen per 19-06-2011]

Artikel 9.6 [Vervallen per 19-06-2011]

Artikel 9.7 [Vervallen per 19-06-2011]

Artikel 9.8 [Vervallen per 19-06-2011]

Artikel 9.9

Artikel 9.10 [Vervallen per 19-06-2011]

Artikel 9.11 [Vervallen per 19-06-2011]

Artikel 9.12

Artikel 9.13

Bijlage [Vervallen per 29-04-2006]