Home

Vreemdelingencirculaire 2000 (B)

Geldig van 1 april 2024 tot 27 april 2024
Geldig van 1 april 2024 tot 27 april 2024

Vreemdelingencirculaire 2000 (B)

Besluit 5073884/01/IND

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2024 tot 27-04-2024]

B1. Regulier algemeen

1. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn beleidsregels opgenomen in:

2. Erkenning als referent

2.1. De erkenning als referent

2.2. Schorsen en intrekken van de erkenning als referent

2.3. Beoordeling continuïteit en solvabiliteit van de onderneming

3. Aanvraagprocedures

3.1. Biometrische gegevens

3.2. Aanvraag tot erkenning als referent

3.3. TEV-procedure

3.3.1. Begin van de TEV-procedure
3.3.2. Aanvraagprocedure mvv door de vreemdeling
3.3.3. Aanvraagprocedure mvv door de referent in Nederland
3.3.4. Afgifte mvv en inreis in Nederland
3.3.5. Ambtshalve verlening verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
3.3.5.1. Uitzondering in geval van nareis
3.3.5.2. Geen ambtshalve verlening verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
3.3.5.3. Ingangsdatum ambtshalve verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

3.4. Overige aanvraagprocedures voor een verblijfsvergunning regulier

3.4.1. Algemene bepalingen
3.4.1.1. De aanvraag
3.4.1.2. Vereisten voor de indiening van de aanvraag
3.4.1.3. Herstel verzuim
3.4.1.4. Beslistermijn
3.4.1.5. Bekendmaking van de beschikking
3.4.1.6. Intrekking van de aanvraag
3.4.2. Specifieke bepalingen over een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

4. Afwijzingsgronden verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd

4.1. MVV-vereiste

4.2. Geldig document voor grensoverschrijding

4.3. Middelen van bestaan

4.3.1. Inleiding
4.3.2. Algemene beleidsregels
4.3.3. Inkomen per inkomstenbron
4.3.3.1. Inkomen uit arbeid in loondienst
4.3.3.2. Inkomen uit arbeid als zelfstandige
4.3.3.3. Inkomsten uit eigen vermogen
4.3.3.4. Inkomsten uit overige bron

4.4. Openbare orde en nationale veiligheid

4.5. Medisch onderzoek

4.6. Niet voldoen aan de beperking

4.7. Inburgeringsvereiste buitenland

4.8. Onjuiste gegevens

4.9. Illegaal verblijf

5. De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

5.1. Algemeen

5.1.1. Overgangsrecht nieuwe arbeidsmarktaantekening

5.2. Aantekening beroep algemene middelen

5.3. Wijziging van de aan de verblijfsvergunning verbonden beperking

5.4. Voorschriften

5.5. Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning

6. Het verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd

6.1. Toetsing aanvraag van het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning

6.2. Gronden voor het niet-verlengen en intrekken van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

6.2.1. Hoofdverblijf
6.2.2. Onjuiste gegevens
6.2.3. Openbare orde en nationale veiligheid
6.2.4. Middelen van bestaan

6.3. Niet-verlenging en intrekking verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd

7. Rechtsmiddelen

7.1. Het indienen van rechtsmiddelen

7.2. [Vervallen per 01-10-2023]

7.3. Het verzoek om een voorlopige voorziening

8. Bewijsmiddelen

8.1. Algemeen

8.1.1. Gelegaliseerde bescheiden
8.1.2. Gebruik van gegevens uit aangewezen administraties als bedoeld in artikel 2d Vw

8.2. Bewijsmiddelen aanvraag tot erkenning

8.2.1. Gegevens en bescheiden uit aangewezen administraties
8.2.2. Bewijsmiddelen erkenning als referent

8.3. Bewijsmiddelen aanvragen voor een verblijfsvergunning regulier

8.3.1. Gegevens en bescheiden uit aangewezen administraties
8.3.2. Bewijsmiddelen vrijstelling leges op grond van artikel 8 EVRM
8.3.3. Bewijsmiddelen TEV-procedure
8.3.4. Bewijsmiddelen afwijzingsgronden verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
8.3.5. Bewijsmiddelen aanvraag verlenging verblijfsvergunning
8.3.6. Bewijsmiddelen aanvraag vervanging of vernieuwing document

8.4. Bewijsmiddelen

9. Bestuurlijke boete

9.1. Inleiding

9.2. Waarschuwing

9.3. Opleggen van een bestuurlijke boete

9.4. Berekening hoogte van de bestuurlijke boete

9.5. De ernst van de overtreding

9.6. Verwijtbaarheid van de overtreding

9.7. Uitwerking wettelijke verplichtingen

9.7.1. De zorgplicht
9.7.2. De informatieplicht
9.7.2.1. De aard van de niet-gemelde gegevens
9.7.2.2. Verdere matiging wegens melden uit eigen beweging
9.7.3. De administratieplicht

9.8. De omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd en de evenredigheid

10. Verhalen van de kosten van uitzetting op de referent

10.1. Geen kostenverhaal op de referent

10.2. Kosten van uitzetting

B2. Uitwisseling

1. Inleiding

2. Beleidsregels

2.1. Working Holiday Scheme (WHS) / Working Holiday Programme (WHP)

2.1.1. WHS/WHP Australië, Canada en Nieuw-Zeeland
2.1.2. WHP Argentinië, Hongkong, Zuid-Korea, Japan, Taiwan en Uruguay

2.2. Au pairs

2.3. Particuliere uitwisselingsorganisaties

2.4. Europees Vrijwilligerswerk

3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

4. Bewijsmiddelen

4.1. Algemeen

4.2. Au pair

4.3. WHS/WHP

4.4. Europees vrijwilligerswerk

B3. Studie

1. Inleiding

2. Beleidsregels

2.1. Hoger onderwijs

2.2. Middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs

2.3. Pilot ‘Inkomende mobiliteit mbo4’

2.4. Middelen van bestaan

3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

4. Verlenging en intrekking

5. Bewijsmiddelen

B4. Arbeid tijdelijk

1. Inleiding

2. Lerend werken

2.1. Beleidsregels

2.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

2.3. Bewijsmiddelen

3. Seizoenarbeid

3.1. Beleidsregels

3.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

3.3. Bewijsmiddelen

B5. Arbeid regulier

1. Inleiding

2. Arbeid in loondienst

2.1. Beleidsregels

2.1.1. Arbeid op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat en arbeid op een Nederlands zeeschip
2.1.2. Arbeid op grond van een zetelovereenkomst
2.1.3. Intra-concern uitzendingen anders dan voor overplaatsing binnen een onderneming
2.1.4. Geestelijk bedienaren
2.1.5. Arbeid in het kader van de Regeling internationaal handelsverkeer
2.1.6. Pilot ‘Arbeid als essentieel startup personeel’
2.1.7. Arbeid in loondienst na verblijf als familie- of gezinslid

2.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

2.3. Bewijsmiddelen

3. Grensoverschrijdende dienstverlening

3.1. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

3.2. Bewijsmiddelen

4. Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel

4.1. Beleidsregels

4.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

4.3. Bewijsmiddelen

5. Zoekperiode

B6. Kennis en talent

1. Inleiding

2. Beleidsregels

2.1. Algemeen

2.2. Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst

2.3. Arbeid als kennismigrant

2.4. Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801

2.5. Arbeid als zelfstandige

2.6. Houder van een Europese blauwe kaart

2.7. Overplaatsing binnen een onderneming

3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

3.1. Beperking

3.1.1. Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
3.1.2. Arbeid als kennismigrant
3.1.3. Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
3.1.4. Arbeid als zelfstandige
3.1.5. Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart
3.1.6. Overplaatsing binnen een onderneming

3.2. Arbeidsmarktaantekening

3.2.1. Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
3.2.2. Arbeid als kennismigrant
3.2.3. Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
3.2.4. Arbeid als zelfstandige
3.2.5. Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart
3.2.6. Overplaatsing binnen een onderneming

3.3. Geldigheidsduur

3.3.1. Het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
3.3.2. Arbeid als kennismigrant
3.3.3. Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
3.3.4. Arbeid als zelfstandige
3.3.5. Houder van een Europese Blauwe Kaart
3.3.6. Overplaatsing binnen een onderneming

4. Bewijsmiddelen

4.1. Algemeen

4.2. Het zoeken naar en verrichten van arbeid, al dan niet in loondienst

4.3. Arbeid als kennismigrant

4.4. Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801

4.5. Arbeid als zelfstandige

4.6. Richtlijn 2009/50/EG

4.7. Overplaatsing binnen een onderneming

5. Verlenging

5.1. Arbeid als kennismigrant

5.2. Houder van een Europese blauwe kaart in de zin van richtlijn 2009/50/EG

B7. Gezinsmigratie

1. Inleiding

2. Algemene beleidsregels

2.1. Middelen van bestaan

2.1.1. Vrijstellingsgronden middelen van bestaan
2.1.2. Gezinsvorming en alimentatie
2.1.3. Referent met verblijfsrecht als bedoeld in B3 of B6

2.2. Referent met tijdelijk verblijfsrecht

3. Specifieke beleidsregels

3.1. Huwelijk en (geregistreerd) partnerschap

3.1.1. Duurzame en exclusieve relatie
3.1.2. Leeftijd echtgenoten of geregistreerd partners
3.1.3. Samenwoning
3.1.4. Polygamie
3.1.5. Verbreking huwelijk

3.2. Minderjarige kinderen

3.2.1. Gezinsband
3.2.2. Zorgrecht en gezag
3.2.3. Toestemming voor vertrek naar het buitenland van de andere met het gezag belaste ouder
3.2.4. Bereiken meerderjarigheid
3.2.5. Meetellen gezinsinkomen
3.2.6. Polygamie

3.3. In Nederland geboren kinderen

3.4. Gezinshereniging bij minderjarige houder verblijfsvergunning asiel

3.4.1. Leeftijd van de referent
3.4.2. Alleenstaand

3.5. Gezinsleden van een verblijfsvergunninghouder medische behandeling

3.6. Buitenlandse adoptiekinderen en adoptiefkinderen

3.6.1. Buitenlandse adoptiekinderen
3.6.2. Wobka
3.6.3. Afwachten van het onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders
3.6.4. Buitenlandse adoptiefkinderen

3.7. Buitenlandse pleegkinderen

3.7.1. Het kind maakte in het land van herkomst nog geen deel uit van het gezin van de aspirant-pleegouders
3.7.1.1. Geen aanvaardbare toekomst
3.7.1.2. Aanvullende voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
3.7.2. Het kind behoorde in het land van herkomst feitelijk reeds tot het gezin van de pleegouders
3.7.2.1. Geen aanvaardbare toekomst
3.7.2.2. Aanvullende voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
3.7.3. Meetellen gezinsinkomen

3.8. Familie of gezinsleven als bedoeld in Artikel 8 EVRM

3.8.1. Familie- of gezinsleven
3.8.2. Inmenging
3.8.3. Belangenafweging

4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

5. Bewijsmiddelen

B8. Humanitair tijdelijk

1. Inleiding

2. Eergerelateerd en huiselijk geweld

2.1. Beleidsregels

2.2. Verlenging en intrekking

2.3. Bewijsmiddelen

3. Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel

3.1. Beleidsregels

3.2. Verlenging en intrekking

3.3. Bewijsmiddelen

3.4. Afspraken ketenpartners

4. Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken

4.1. Beleidsregels

4.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

4.3. Bewijsmiddelen

4.4. Verlenging en intrekking

5. Verblijfsvergunning in het kader van remigratie op grond van de Remigratiewet

5.1. Beleidsregels

5.2. Verlenging

5.3. Bewijsmiddelen

5.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

6. Amv die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken

6.1. Beleidsregels

6.2. Vertrek kan buiten de schuld van de amv niet worden gerealiseerd binnen de maximale termijn van drie jaar na de eerste verblijfsaanvraag

6.2.1. Vertrek kan buiten de schuld van de minderjarige vreemdeling niet worden gerealiseerd binnen drie jaar na de eerste verblijfsaanvraag (ambtshalve verlening zonder nader onderzoek)
6.2.2. Vertrek kan buiten de schuld van de amv niet worden gerealiseerd binnen drie jaar na de eerste verblijfsaanvraag (verlening na nader onderzoek)

6.3. Verlening en intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van het buitenschuldbeleid voor amv’s

6.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

7. Overgangsrecht

7.1. Overgangsrecht naar aanleiding van wijziging beleid voor amv’s per 1 juni 2013

7.1.1. Algemeen
7.1.2. Lopende procedures
7.1.3. Vreemdelingen in het bezit van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als beperking ‘als alleenstaande minderjarige vreemdeling’ of ‘voortgezet verblijf’

8. Verblijfsvergunning in afwachting van verzoek ex artikel 17 RWN

8.1. Beleidsregels

8.2. Verlenging

8.3. Bewijsmiddelen

8.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

9. Medische behandeling

9.1. Beleidsregels

9.1.1. Algemene voorwaarden
9.1.2. Meest aangewezen land
9.1.3. Medische noodsituatie
9.1.4. Noodzakelijke medische behandeling
9.1.5. Deugdelijke financiering van de medische behandeling
9.1.6. Raadplegen BMA
9.1.7. Feitelijke toegankelijkheid
9.1.8. Artikel 64 Vw
9.1.9. Opvang in afwachting van definitieve besluitvorming op een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verband houdend met medische behandeling

9.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening, en geldigheidsduur

9.3. Bewijsmiddelen

9.4. Overgangsrecht

10. Verwesterde schoolgaande minderjarige vrouwen

10.1. Beleidsregels voor de hoofdpersoon

10.2. Beleidsregels voor de gezinsleden van de hoofdpersoon

10.3. Verlenging en intrekking

10.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

11. Plaatsing in een pleeggezin of instelling in Nederland

11.1. Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV)

11.2. Beperking, arbeidsmarktbeperking en geldigheidsduur

11.3. Verlenging en intrekking

11.4. Bewijsmiddelen

12. Verblijf van vreemdelingen die zich in de terminale fase van een ziekte bevinden

12.1. Beleidsregels

12.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

12.3. Bewijsmiddelen

12.4. Gezinsleden

13. Verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel

13.1. Ondertoezichtstelling

13.2. Vragen van advies aan de DT&V

13.3. Afwijzing van de aanvraag zonder advies DT&V

13.4. Inwilliging als de feitelijke overdracht van de ondertoezichtstelling binnen anderhalf jaar niet heeft plaatsgevonden

13.5. MVV-vrijstelling

13.6. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

13.7. Verlenging en intrekking

13.8. Bewijsmiddelen

13.9. Gezinsleden van minderjarige vreemdelingen met een kinderbeschermingsmaatregel

13.10. MVV-vrijstelling gezinsleden

13.11. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

14. Beschermde getuige in beschermingsprogramma van de Politie Landelijke Eenheid

14.1. Beleidsregels voor de hoofdpersoon

14.2. Beleidsregels voor de gezinsleden van de hoofdpersoon

14.3. MVV-vrijstelling

14.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

15. Mensenrechtenverdedigers

15.1. Beleidsregels voor de hoofdpersoon

15.2. Beleidsregels voor de gezinsleden van de hoofdpersoon

15.3. Middelen van bestaan

15.4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

B9. Humanitair niet-tijdelijk

1. Inleiding

2. Oud-Nederlanders

2.1. Als Nederlander in Nederland geboren en getogen oud-Nederlanders

2.2. Buiten Nederland geboren oud-Nederlanders

2.3. Oud-Nederlanders ( artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, d en e, RWN )

2.3.1. Algemene verblijfsvoorwaarden
2.3.2. [Vervallen per 01-01-2015]
2.3.3. [Vervallen per 01-01-2015]

3. Vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken

4. Terugkeeroptie op grond van artikel 8 Remigratiewet

5. Terugkeeroptie (minderjarige vreemdelingen)

6. Afsluiting Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen

6.1. Inleiding

6.2. Beëindiging Definitieve Regeling

6.3. Afsluitingsregeling - algemeen

6.4. Herbeoordeling Definitieve Regeling

6.5. Voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning op grond van de Afsluitingsregeling

6.6. Contra-indicaties

6.7. Vereisten aanvraagprocedure

6.8. Procedurele bepalingen

7. Verblijfsvergunning na eerder verblijf als minderjarige vreemdeling in het kader van verblijf als familie- of gezinslid

8. Verblijfsvergunning na verblijf als familie- of gezinslid

8.1. Algemene verblijfsvoorwaarden

8.1.1. Verblijfsgat
8.1.2. Vrijstellingen en ontheffingen inburgeringsvereiste
8.1.2.1. Vrijstellingen
8.1.2.2. Medische ontheffing
8.1.2.3. Onbillijkheid van overwegende aard (ook wel: hardheidsclausule)

8.2. Bijzondere voorwaarden na een (huwelijks)relatie

8.3. Bijzondere voorwaarden na verruimde gezinshereniging

8.4. Verblijfsvergunning na overlijden van de referent

8.5. Gezinsleden van houders van een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ verleend na verblijf in het kader van medische behandeling

8.6. Verblijf wegens bijzondere individuele omstandigheden na verblijf als familie- of gezinslid

8.7. Bijzondere voorwaarden na verblijf bij houder blauwe kaart

9. Na verblijf in het kader van medische behandeling

10. Na verblijf als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen

11. Na verblijf als slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd geweld of van (dreigend) huiselijk geweld

12. Na verblijf als slachtoffer of slachtoffer-aangever van mensenhandel

13. Na verblijf als getuige-aangever van mensenhandel

14. Privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM

14.1. Privéleven

14.2. Inmenging

14.3. Belangenafweging

15. Plaatsing in een pleeggezin of instelling op verzoek van een ander land op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV)

16. Verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel

16.1. Inleiding

16.2. Gezagsbeëindiging

16.3. Mvv-vrijstelling

16.4. Gezinsleden van de minderjarige vreemdeling over wie het gezag van de ouders is beëindigd

16.5. Niet-tijdelijk verblijf na verblijf als minderjarige vreemdeling met een kinderbeschermingsmaatregel

16.6. Gezinsleden

17. Beschermde getuige in beschermingsprogramma van de Politie Landelijke Eenheid

18. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

19. Verlenging en intrekking

20. Bewijsmiddelen

20.1. Algemene bewijsmiddelen

20.2. Verblijfsspecifiek

B10. EU-recht en Internationale Verdragen

1. Inleiding

2. Het recht van de Europese Unie

2.1. Inleiding

2.2. Beleidsregels

2.3. Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf

2.4. Bewijsmiddelen

3. Internationale Verdragen

3.1. Inleiding

3.2. Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand

3.3. Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers

4. Associatieovereenkomst EG – Turkije, aanvullend protocol EG – Turkije en Besluit 1/80

4.1. Inleiding

4.2. Beleidsregels

4.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening, voorschrift en geldigheidsduur

4.4. Ontzegging of beëindiging rechtmatig verblijf

4.4.1. Verlies van het recht op arbeid en verblijf
4.4.2. Ontzegging recht op arbeid en verblijf

4.5. Bewijsmiddelen

B11. Bijzonder verblijf

1. Inleiding

2. Beleidsregels

2.1. Economisch niet-actieve langdurig ingezetene

2.2. Vermogende vreemdeling (buitenlandse investeerder)

2.3. Het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst

2.4. Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten

2.5. Verblijf conform artikel 3.6ba Vb (ambtshalve toets schrijnende situatie)

3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur

4. Bewijsmiddelen

4.1. economisch niet-actieve langdurig ingezetene

4.2. vermogende vreemdeling (buitenlandse investeerder)

4.3. Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten

5. Verlenging

5.1. Vermogende vreemdeling (buitenlandse investeerder)

5.2. Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten

6. Bewijsmiddelen verlenging

6.1. vermogende vreemdeling (buitenlandse investeerder)

6.2. Pilot huisvesting Akense niet-EU studenten

B12. De verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd

1. Inleiding

1.1. Indiening aanvraag

2. Beleidsregels

2.1. De duur van het verblijf in Nederland

2.2. De aard van het verblijfsrecht

2.3. Middelen van bestaan

2.4. Openbare orde of nationale veiligheid

2.5. Hoofdverblijf

2.6. Inburgeringsvereiste

2.6.1. Medische ontheffing
2.6.2. Onbillijkheid van overwegende aard (ook wel: hardheidsclausule)

2.7. Bijzondere categorieën verblijfsvergunning onbepaalde tijd

2.7.1. Oud-Nederlanders ( artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, d en e, RWN )
2.7.1.1. Algemene beleidsregels
2.7.1.2. [Vervallen per 01-01-2015]
2.7.1.3. [Vervallen per 01-01-2015]
2.7.2. Terugkeeroptie
2.7.3. (Ex) geprivilegieerde en diens afhankelijke gezinsleden

2.8. Intrekking verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

3. Bewijsmiddelen

B13. Verblijfsrecht VK-onderdanen en hun familieleden

1. Inleiding

2. Aanvraagprocedure terugtrekkingsakkoord verblijfsrecht korter dan vijf jaar

2.1. Voorwaarden voor verlening van een verblijfsdocument

2.2. Contra-indicaties

2.3. Procedurele bepalingen

2.4. Beëindiging van het verblijfsrecht

3. Aanvraagprocedure terugtrekkingsakkoord duurzaam verblijfsrecht

3.1. Voorwaarden voor verlening van een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf

3.2. Contra-indicaties

3.3. Houders van een EU document duurzaam verblijf

3.4. Procedurele bepalingen

3.4.1. Aanvraagprocedure indien niet eerder een verblijfsdocument is verleend als bedoeld in paragraaf B13/2.1 Vc
3.4.2. Aanvraagprocedure indien eerder aan de VK onderdaan en zijn familielid een verblijfsdocument is verleend als bedoeld in paragraaf B13/2.1 Vc
3.4.3. Beperking en arbeidsmarktaantekening
3.4.4. Ingangsdatum en geldigheidsduur van het verblijfsdocument

3.5. Beeindiging van het verblijfsrecht

4. Aanvraagprocedure terugtrekkingsakkoord Grensarbeiders

4.1. Definitie grensarbeider

4.2. Voorwaarden voor voortzetting van het recht om na de overgangsperiode op grond van het terugtrekkingsakkoord een economische activiteit als grensarbeider in Nederland uit te oefenen

4.3. Contra-indicaties

4.4. Aanvraagprocedure

4.5. Document, arbeidsmarktaantekening en geldigheidsduur