Home

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen dat het wenselijk is, eisen te stellen aan de behandeling van menselijk lichaamsmateriaal dat bestemd is voor gebruik bij een geneeskundige behandeling;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. lichaamsmateriaal: weefsel, cellen, bestanddelen van een embryo, foetaal weefsel in de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, bestemd voor toepassing op de mens;

 3. weefsel: alle delen van het menselijk lichaam die uit cellen bestaan;

 4. cellen: afzonderlijke cellen van menselijke oorsprong of een verzameling cellen van menselijke oorsprong die niet door bindweefsel met elkaar verbonden zijn;

 5. verkrijgen: een proces waardoor lichaamsmateriaal of een gedoneerd orgaan beschikbaar komt;

 6. bewerken: alle handelingen die worden verricht bij het prepareren, manipuleren, preserveren en verpakken van lichaamsmateriaal;

 7. preserveren: het gebruik van chemische stoffen, wijzigingen in de omgevingscondities of andere middelen tijdens de bewerking, bedoeld om biologische of fysieke achteruitgang van het lichaamsmateriaal te voorkomen of te vertragen of bedoeld om biologische of fysieke achteruitgang van organen van het tijdstip vanaf de verkrijging tot de transplantatie te voorkomen of te vertragen;

 8. bewaren: het onder gepaste gecontroleerde omstandigheden handhaven van lichaamsmateriaal tot de distributie ervan;

 9. distribueren: het transport en de aflevering van lichaamsmateriaal;

 10. toepassing op de mens: het gebruik van lichaamsmateriaal op of in een menselijke ontvanger, alsook toepassingen buiten het lichaam;

 11. weefselinstelling: een weefselbank, een ziekenhuisafdeling of een andere instantie waar werkzaamheden met betrekking tot het bewerken, preserveren, bewaren of distribueren van lichaamsmateriaal worden uitgevoerd;

 12. orgaanbank: een weefselinstelling die erkend is voor het in ontvangst nemen van lichaamsmateriaal na het verkrijgen daarvan;

 13. orgaancentrum: een instelling als bedoeld in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie;

 14. EU-richtlijn weefsels en cellen: de door de Onze Minister aan te wijzen richtlijn;

 15. EU-richtlijn orgaantransplantatie: de door Onze Minister aan te wijzen richtlijn;

 16. orgaan: een gedifferentieerd, vitaal deel van het menselijk lichaam, dat is opgebouwd uit verschillende weefsels en zijn structuur, vaatstelsel en vermogen om met een aanzienlijke autonomie fysiologische functies te ontwikkelen, behoudt. Een deel van een orgaan wordt ook als orgaan beschouwd als het als functie heeft in het menselijk lichaam te worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als die van het gehele orgaan, met behoud van de vereisten inzake structuur en vaatstelsel;

 17. donor: elke menselijke bron, dood of levend, van lichaamsmateriaal of een persoon die bij leven of na overlijden één of meerdere organen doneert;

 18. ontvanger: een persoon bij wie een orgaan geïmplanteerd wordt;

 19. verkrijgingsorganisatie: een gezondheidszorginstelling, team of eenheid van een ziekenhuis of een persoon of een andere instantie die organen verkrijgt of de verkrijging daarvan coördineert en een toelatingsvergunning heeft op grond van artikel 4, eerste lid of tweede lid, van de Wet toetreding zorgaanbieders;

 20. transplantatie: een proces dat tot doel heeft bepaalde functies van het menselijke lichaam te herstellen door een orgaan over te brengen van een donor naar een ontvanger;

 21. transplantatiecentrum: een gezondheidszorginstelling, team of eenheid van een ziekenhuis of andere instantie die menselijke organen transplanteert en daartoe op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen een vergunning heeft;

 22. verwijdering: de eindbestemming van een orgaan wanneer dat niet voor transplantatie wordt gebruikt.

2.

Een wijziging van de richtlijnen bedoeld in het eerste lid, onderdelen n en o gaat voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 2

Deze wet is niet van toepassing op lichaamsmateriaal dat in een en dezelfde operatie wordt weggenomen en teruggeplaatst bij dezelfde persoon, bloed, afgenomen in het kader van de Wet inzake bloedvoorziening, en op lichaamsmateriaal voor zover daarop de Geneesmiddelenwet of de Wet medische hulpmiddelen van toepassing is.

Artikel 3

Artikel 3a

Hoofdstuk II. Behandeling van lichaamsmateriaal

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk IIa. Eisen met betrekking tot de keten van orgaandonatie tot orgaantransplantatie

Artikel 8a

Artikel 8b

Artikel 8c

Artikel 8d

Hoofdstuk III. Erkenning en vergunning

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 15 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 17 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 18 [Vervallen per 01-06-2007]

Hoofdstuk IV. Handhaving

Artikel 19

Artikel 19a [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25