Home

Wet kabelbaaninstallaties

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet kabelbaaninstallaties

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, gelet op richtlijn nr. 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer (PbEG L 106), noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot de productie, de keuring en de exploitatie van kabelbaaninstallaties voor personenvervoer;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • CE-markering: CE-markering als bedoeld in artikel 3, onderdeel 27, van de verordening;

 • conformiteitsbeoordelingsinstantie: ingevolge artikel 5 aangewezen instantie;

 • essentiële eisen: essentiële eisen, genoemd in bijlage II bij de verordening;

 • EU-conformiteitsverklaring: EU-conformiteitsverklaring als bedoeld in artikel 19 van de verordening;

 • kabelbaaninstallatie: kabelbaaninstallatie als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van de verordening;

 • kabelbaanvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 20, eerste lid;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • subsysteem: subsysteem als bedoeld in artikel 3, onderdeel 2, van de verordening;

 • veiligheidscomponent: veiligheidscomponent als bedoeld in artikel 3, onderdeel 4, van de verordening;

 • verordening: Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81);

 • verordening (EU) nr. 2019/1020: Verordening (EU) nr. 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169).

2.

In deze wet wordt onder bouwen van een kabelbaaninstallatie mede verstaan: vernieuwen, veranderen of vergroten van een kabelbaaninstallatie waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet is vereist.

Artikel 2

Deze wet is niet van toepassing op:

 1. liften die vallen onder Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften (PbEU 2014, L 96);

 2. kabelbaaninstallaties die van historisch of cultureel belang zijn of als cultureel erfgoed zijn aangemerkt, die vóór 1 januari 1986 in bedrijf zijn gesteld en vandaag nog worden geëxploiteerd, en die geen ingrijpende wijzigingen wat betreft ontwerp of bouw hebben ondergaan, met inbegrip van specifiek daarvoor ontworpen subsystemen en veiligheidscomponenten;

 3. installaties die worden gebruikt voor land- en bosbouwdoeleinden;

 4. kabelbaaninstallaties voor het bereiken van berghutten die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen en specifiek aangewezen personen;

 5. al dan niet vaste toestellen en installaties die uitsluitend bedoeld zijn voor vrijetijdsbesteding en recreatie, en niet voor personenvervoer;

 6. mijnbouwinstallaties of andere industriële installaties op een vaste locatie die worden gebruikt voor industriële activiteiten, of

 7. installaties waarbij de gebruikers of de vervoermiddelen zich op het water bewegen.

Hoofdstuk 2. Algemene verplichtingen

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 21-04-2018]

Hoofdstuk 3. Aanwijzing van conformiteitsbeoordelingsinstanties

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 21-04-2018]

§ 1. [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 8 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 9 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 10 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 11 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 12 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 13 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 14 [Vervallen per 21-04-2018]

§ 2. [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 15 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 16 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 17 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 18 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 19 [Vervallen per 21-04-2018]

Hoofdstuk 5. Bouw en exploitatie van kabelbaaninstallaties

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Hoofdstuk 6. Handhavingsbevoegdheden

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 30

Hoofdstuk 7. Verbodsbepalingen

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Hoofdstuk 8. Toezicht

Artikel 34

Hoofdstuk 8a. Markttoezicht als bedoeld in de verordening (eu) nr. 2019/1020

Artikel 34a

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 34d

Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 37 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 38 [Vervallen per 21-04-2018]

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44