Home

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

Geldig van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een nieuwe regeling voor het toelaten van plantenrassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht vast te stellen, mede gelet op het op 2 december 1961 te Parijs tot stand gekomen Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Trb. 1962, 117), zoals dit laatstelijk is herzien bij Akte van 19 maart 1991 (Trb. 1992, 52), alsmede gelet op diverse Europese richtlijnen met betrekking tot het in de handel brengen van teeltmateriaal van verschillende soorten gewassen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 2. de Raad: de Raad voor plantenrassen, genoemd in artikel 2;

 3. ras: plantengroep binnen één botanisch taxon van de laagst bekende rang, welke groep, ongeacht of volledig wordt voldaan aan de voorwaarden die deze wet stelt voor de verlening van een kwekersrecht, kan worden

  • gedefinieerd aan de hand van de expressie van de eigenschappen die het resultaat is van een bepaald genotype of een combinatie van genotypen,

  • onderscheiden van elke andere plantengroep op grond van de expressie van ten minste één van die eigenschappen, en

  • beschouwd als een eenheid, gezien zijn geschiktheid om onveranderd te worden vermeerderd;

 4. het rassenregister: het Nederlands rassenregister, genoemd in artikel 25;

 5. opstand: afgebakende, wat samenstelling betreft voldoende uniforme populatie bomen;

 6. teeltmateriaal: planten en plantendelen, die bestemd zijn om voor de teelt van gewassen of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;

 7. in de handel brengen: bedrijfsmatig ter beschikking of in voorraad houden, uitstallen of te koop aanbieden, verkopen, bezitten met het oog op de verkoop, alsmede tegen of zonder vergoeding aan derden beschikbaar stellen, leveren of overdragen;

 8. instandhouder: degene die ervoor zorgdraagt dat een toegelaten ras in stand wordt gehouden;

 9. leverancier: elke natuurlijke of rechtspersoon die, anders dan voor gebruik in het eigen bedrijf, beroepshalve teeltmateriaal vermeerdert, produceert, bewaart, be- of verwerkt, importeert of in de handel brengt;

 10. kweker: degene die een ras door eigen arbeid heeft gekweekt of die het ras heeft ontdekt en ontwikkeld, of diens rechtverkrijgende;

 11. Unie: Unie tot bescherming van kweekprodukten, gevormd door de staten die partij zijn bij het op 2 december 1961 te Parijs tot stand gekomen Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Trb. 1962, 117), zoals dit laatstelijk is herzien bij Akte van 19 maart 1991 (Trb. 1992, 52);

 12. Unie-staat: staat die deel uitmaakt van de Unie;

 13. handelsrichtlijn of -verordening: richtlijn, onderscheidenlijk verordening, van de Raad van de Europese Unie of van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk die geheel of gedeeltelijk berust op de artikelen 37, 52, 95, 152 of 175 van het EG-Verdrag, betrekking heeft op de plantaardige sector en regels stelt over de economische activiteiten in die sector, de belangen van afnemers, de interne markt, de kwaliteit, de productie met het oog op het in de handel brengen en het in de handel brengen van teeltmateriaal, het milieu, de volksgezondheid, technische eisen of het verschaffen van informatie;

 14. gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking: richtlijn, verordening, onderscheidenlijk beschikking, van de Europese Commissie die berust op een handelsrichtlijn of -verordening.

Hoofdstuk 2. Raad voor plantenrassen

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 3. Keuringsinstellingen

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk 4. Het rassenregister

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk 5. Toelating van rassen en opstanden

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk 6. In de handel brengen van teeltmateriaal

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Hoofdstuk 6a. Teelt

Artikel 48a

Artikel 48b

Hoofdstuk 7. Kwekersrecht

Paragraaf 1. De aanspraak op verlening van kwekersrecht

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Paragraaf 2. De verlening van kwekersrecht

Artikel 55

Artikel 56

Paragraaf 3. De rechten en verplichtingen van de houder van een kwekersrecht

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Paragraaf 4. Het kwekersrecht als onderdeel van het vermogen

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Paragraaf 5. De handhaving van het kwekersrecht

Artikel 70

Artikel 71

Paragraaf 6. De duur van het kwekersrecht en de opeising

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Paragraaf 7. Kwekersrechtelijke geschillen

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 89

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96