Home

Zorgverzekeringswet

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Zorgverzekeringswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de gehele bevolking onder voor ieder gelijke sociale voorwaarden verzekerd is tegen de gevolgen van behoefte aan geneeskundige zorg;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  verzekeraar: een verzekeringsonderneming als bedoeld in de richtlijn solvabiliteit II;

 2. b.

  zorgverzekeraar: een verzekeraar, voor zover deze zorgverzekeringen aanbiedt of uitvoert;

 3. c.

  verzekeringnemer: een persoon die met een zorgverzekeraar een zorgverzekering heeft gesloten;

 4. d.

  zorgverzekering: een tussen een zorgverzekeraar en een verzekeringnemer ten behoeve van een verzekeringsplichtige gesloten schadeverzekering, die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens deze wet is geregeld, en waarvan de verzekerde prestaties het bij of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan;

 5. e.

  verzekeringsplichtige: degene die op grond van artikel 2 verplicht is zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren;

 6. f.

  verzekerde: degene wiens risico van behoefte aan zorg of overige diensten, als bedoeld in artikel 10, door een zorgverzekering wordt gedekt;

 7. g.

  verplicht eigen risico: een bedrag aan kosten van zorg of overige diensten als bedoeld bij of krachtens artikel 11, dat voor rekening van de verzekerde blijft;

 8. h.

  vrijwillig eigen risico: een door de verzekeringnemer met de zorgverzekeraar als onderdeel van de zorgverzekering overeengekomen bedrag aan kosten van zorg of overige diensten als bedoeld bij of krachtens artikel 11, dat de verzekerde voor zijn rekening zal nemen;

 9. i.

  zorgpolis: de akte waarin de tussen een verzekeringnemer en een zorgverzekeraar gesloten zorgverzekering is vastgelegd;

 10. j.

  modelovereenkomst: model van een zorgverzekering, waarin een overzicht wordt gegeven van de rechten en plichten die de verzekeringnemer, de verzekerde en de zorgverzekeraar jegens elkaar zullen hebben indien een overeenkomst volgens het desbetreffende model wordt gesloten;

 11. k.

  Zvw-pgb: een gemaximeerde vergoeding voor de kosten die de verzekerde maakt voor het betrekken van zorg of een andere dienst;

 12. l.

  inhoudingsplichtige: de inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 dan wel de werkgever in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 13. m.

  instelling:

  1. 1°.

   een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering of ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg;

  2. 2°.

   een organisatorisch verband dat gevestigd is buiten het grondgebied van het Europese deel van Nederland en overeenkomstig de daar geldende wetgeving rechtmatig gezondheidszorg verstrekt als bedoeld bij en krachtens artikel 11;

 14. n.

  Onze Minister: Onze Minister voor Medische Zorg;

 15. o.

  zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg;

 16. p.

  Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid;

 17. q.

  Zorgverzekeringsfonds: het fonds, genoemd in artikel 39;

 18. r.

  richtlijn solvabiliteit II: richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU 2009, L 335);

 19. s.

  Wlz-uitvoerder: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg;

 20. t.
 21. u.

  inspecteur: de functionaris van de rijksbelastingdienst die als zodanig bij regeling van Onze Minister van Financiën is aangewezen;

 22. v.
 23. w.

  premie: de premie, bedoeld in afdeling 3.3.1;

 24. x.

  bestuursrechtelijke premie: de premie, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;

 25. y.

  Sociale verzekeringsbank: Sociale verzekeringsbank, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 26. z.

  [vervallen;]

 27. aa.

  [vervallen;]

 28. bb.

Hoofdstuk 2. De plicht tot het sluiten van een zorgverzekering

Paragraaf 2.1. De verzekeringsplicht

Artikel 2

Paragraaf 2.2. De acceptatieplicht

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Paragraaf 2.3. Begin en einde van de zorgverzekering

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Paragraaf 2.4. Maatregelen gericht op verzekering van onverzekerden

Artikel 9a

Artikel 9b

Artikel 9c

Artikel 9d

Hoofdstuk 3. De inhoud van de zorgverzekering

Paragraaf 3.1. Het te verzekeren risico

Artikel 10

Paragraaf 3.2. De te verzekeren prestaties

Artikel 11

Artikel 11a [Vervallen per 16-07-2014]

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Paragraaf 3.3. De premie, de gevolgen van het niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie

Afdeling 3.3.1. De premie

Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18

Afdeling 3.3.2. De gevolgen van het niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie

Artikel 18a
Artikel 18aa
Artikel 18b
Artikel 18bb
Artikel 18c
Artikel 18d
Artikel 18e
Artikel 18f
Artikel 18g

Paragraaf 3.4. Het eigen risico

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Paragraaf 3.5. [Vervallen per 01-09-2009]

Paragraaf 3.6. Overige bepalingen

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk 4. De zorgverzekeraars

Paragraaf 4.1. De aanmelding, de statuten en het werkgebied

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Paragraaf 4.2. De vereveningsbijdrage en de bijdrage voor het verzekerd houden van verzekerden voor wier verzekering bestuursrechtelijke premie verschuldigd is

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 35 [Vervallen per 19-03-2020]

Artikel 35a

Artikel 36

Paragraaf 4.3. De verslaglegging

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk 5. Het Zorgverzekeringsfonds, de inkomensafhankelijke bijdrage, de rijksbijdragen en de belasting van gemoedsbezwaarden

Paragraaf 5.1. Het Zorgverzekeringsfonds

Artikel 39

Artikel 40

Paragraaf 5.2. De inkomensafhankelijke bijdrage

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 45

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 47

Paragraaf 5.3. De heffing en invordering van de inkomensafhankelijke bijdrage

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Paragraaf 5.4. De rijksbijdragen aan het Zorgverzekeringsfonds

Artikel 54

Artikel 54a [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 55

Artikel 56

Paragraaf 5.5. De bijdragevervangende belasting gemoedsbezwaarden

Artikel 57

Hoofdstuk 6. Zorginstituut en overige taken en bevoegdheden van het CAK

Paragraaf 6.1. Algemene bepalingen

Artikel 58

Artikel 58a

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 59b

Artikel 60

Artikel 61 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 62 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 63 [Vervallen per 01-07-2011]

Paragraaf 6.2. Taken en bevoegdheden van het Zorginstituut, voor zover niet elders geregeld en overige taken en bevoegdheden van het CAK

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 66a [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 66b [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 66c [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 66d [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 66e [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 66f

Artikel 67

Artikel 68 [Vervallen per 15-02-2014]

Artikel 68a

Artikel 69

Artikel 69a

Artikel 69b

Artikel 69c [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 70

Artikel 70a

Artikel 70b

Paragraaf 6.3. Planning, verslaglegging en financiering

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 73a

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 78 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 79 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 80 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 81 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 82 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 83 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 84 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 85 [Vervallen per 01-10-2006]

Hoofdstuk 7. Gegevensverstrekking

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 93a

Artikel 94 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 95 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 96 [Vervallen per 15-03-2011]

Artikel 97 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 98 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 99 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 100 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 101 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 102 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 103 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 104 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 105 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 106 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 107 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 108 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 109 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 110 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 111 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 112 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 113 [Vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 117 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 9. Overige bepalingen

Artikel 118

Artikel 118a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 122a

Artikel 123*

Artikel 123

Artikel 123a [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128