Home

Wet toezicht accountantsorganisaties

Geldig vanaf 7 juli 2022
Geldig vanaf 7 juli 2022

Wet toezicht accountantsorganisaties

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-07-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het met het oog op de waarborging van de publieke functie van de accountantsverklaring en de bevordering van het vertrouwen in de financiële markten wenselijk is dat regels worden gesteld voor accountantsorganisaties en accountants die wettelijke controles verrichten en dat onafhankelijk publiek toezicht wordt gehouden op de naleving van die regels;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities en reikwijdte

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders is bepaald – verstaan onder:

 1. accountantsorganisatie: een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles verricht, dan wel een organisatie waarin zodanige ondernemingen of instellingen met elkaar zijn verbonden;

 2. accountantsverklaring: een schriftelijke mededeling inhoudende de uitkomst van een wettelijke controle;

 3. auditkantoor: onderneming of instelling die door de toezichthoudende instantie van een andere lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn;

 4. Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

 5. controlecliënt: de onderneming of instelling die aan een accountantsorganisatie opdracht geeft tot een wettelijke controle;

 6. externe accountant: de natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie of auditkantoor en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een wettelijke controle;

 7. lidstaat: een staat die lid is van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 8. auditorganisatie van een derde land: onderneming of instelling die de controle uitvoert van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening van een onderneming met zetel in een staat die geen lidstaat is en die niet als gevolg van een toelating overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn in een lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn;

 9. auditor van een derde land: natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan een auditorganisatie van een derde land en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de controle van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening van een onderneming met zetel in een staat die geen lidstaat is en die niet als gevolg van een toelating overeenkomstig artikel 3 of 44 van de richtlijn in een lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn;

 10. netwerk: samenwerkingsverband waartoe een accountantsorganisatie behoort, dat duidelijk is gericht op het delen van winst of kosten of waarbij duidelijk sprake is van:

  1. 1°.

   gemeenschappelijke eigendom, zeggenschap of bestuur;

  2. 2°.

   gezamenlijk beleid en procedures met betrekking tot kwaliteitsbeheersing;

  3. 3°.

   een gezamenlijke bedrijfsstrategie;

  4. 4°.

   een gemeenschappelijke merknaam; of

  5. 5°.

   het delen van een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen;

 11. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

 12. organisatie van openbaar belang:

  1. 1°.

   een in Nederland gevestigde rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

  2. 2°.

   een bank met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet;

  3. 3°.

   een centrale kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet;

  4. 4°.

   een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met zetel in Nederland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in dat artikel;

  5. 5°.

   een onderneming, instelling of openbaar lichaam, behorende tot een van de ingevolge artikel 2 aangewezen categorieën;

 1. m.

  richtlijn: richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157);

 2. n.

  toezichthoudende instantie: overheidsinstantie of van overheidswege aangewezen instantie, die is belast met het toezicht op auditkantoren of auditorganisaties van een derde land;

 3. o.

  vrijwillige controle: een niet bij of krachtens de wet verplichte controle van financiële verantwoordingen van ondernemingen of instellingen die inhoudelijk overeenkomt met een wettelijke controle;

 4. p.

  wettelijke controle: een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of krachtens de in de bijlage bij deze wet genoemde wettelijke bepalingen; of

 5. q.

  EU-verordening: verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158).

2.

De bijlage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel p, kan worden gewijzigd bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel 2

1.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën van ondernemingen, instellingen of openbare lichamen aangewezen wier omvang of functie in het maatschappelijk verkeer van zodanige aard is dat een ondeugdelijk uitgevoerde wettelijke controle van de financiële verantwoording een aanmerkelijke invloed kan hebben op het vertrouwen in de publieke functie van de accountantsverklaring.

2.

Op de wettelijke controle van aangewezen categorieën van ondernemingen, instellingen of openbare lichamen als bedoeld in het eerste lid zijn de bepalingen betreffende wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang uit de verordening van overeenkomstige toepassing voor zover daar bij of krachtens deze wet niet van wordt afgeweken.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Hoofdstuk 2. Toegang tot de markt

Afdeling 2.1. Vergunning

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Afdeling 2.2. Verval en intrekking van de vergunning

Artikel 9

Artikel 10

Afdeling 2.3. Het register

Artikel 11

Artikel 12

Afdeling 2.4. Auditorganisaties van een derde land en auditors van een derde land

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Afdeling 2.5. Auditkantoren uit andere lidstaten

Artikel 12e

Artikel 12f

Hoofdstuk 3. De accountantsorganisatie en de externe accountant

Afdeling 3.1. De accountantsorganisatie

Paragraaf 3.1.1. Toepassingsbereik

Artikel 13

Paragraaf 3.1.2. Algemene voorschriften

Artikel 14
Artikel 14a
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 16a
Artikel 16b
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 18b
Artikel 19
Artikel 19a
Artikel 20
Artikel 21

Paragraaf 3.1.3. Aanvullende voorschriften ten aanzien van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

Artikel 21a
Artikel 22
Artikel 22a
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 24a [Vervallen per 01-01-2017]
Artikel 24b

Afdeling 3.2. De externe accountant

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk 4. Rekening en verantwoording van de Autoriteit Financiële Markten

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 43

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 5. Toezicht en handhaving

Paragraaf 5.1. Toezicht op de naleving

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 48a

Artikel 48b

Artikel 48c

Artikel 48d

Artikel 48e

Artikel 49

Artikel 49a

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 51a

Paragraaf 5.2. Handhaving

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 61 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 62 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 62a [Vervallen per 01-07-2011]

Paragraaf 5.3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 5a. Geheimhoudingsplicht

Artikel 63a

Hoofdstuk 5b. Samenwerking nationaal

Artikel 63b

Artikel 63c

Artikel 63cc

Artikel 63d

Artikel 63e

Hoofdstuk 5c. Samenwerking internationaal

Afdeling 5c.1. Samenwerking met toezichthoudende instanties van andere lidstaten

Artikel 63f

Artikel 63g

Artikel 63h

Artikel 63i

Afdeling 5c.2. Samenwerking met toezichthoudende instanties van staten die geen lidstaat zijn

Artikel 63j

Artikel 63k

Afdeling 5c.3. Samenwerking en uitwisseling van gegevens met Europese instanties

Artikel 63l

Artikel 63m

Hoofdstuk 6. Openbare waarschuwing en publicatie van handhavingsmaatregelen

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 65a

Artikel 66

Artikel 66a

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72 [Vervallen per 28-06-2008]

Hoofdstuk 7. Wijzigingen andere wetten

Paragraaf 7.1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 73

Artikel 74

Paragraaf 7.2. Ministerie van Financiën

Artikel 75

Artikel 76

Paragraaf 7.3. Ministerie van Justitie

Artikel 77

Artikel 78

Hoofdstuk 8. Evaluatiebepaling en overgangs- en slotbepalingen

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83 [Vervallen per 01-02-2019]

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 86a

Artikel 87

Artikel 88

Bijlage bij artikel 1, eerste lid, onderdeel p , van de wet