Home

Metrologiewet

Geldig vanaf 19 april 2023
Geldig vanaf 19 april 2023

Metrologiewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-04-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels met betrekking tot meeteenheden en het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten op een aan de eisen van deze tijd aangepaste en overzichtelijke wijze vast te stellen, daarbij onder meer rekening houdend met de implementatie van EG-regelgeving op het terrein van de metrologie en in het bijzonder van richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten (PbEU L 135);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 2. EU-besluit: bindend besluit van de Raad van de Europese Unie, van het Europese Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Europese Commissie;

 3. meetinstrument: apparaat of systeem met een meetfunctie;

 4. onderdeel: apparaat dat onafhankelijk functioneert en dat samen met andere compatibele onderdelen of een compatibel meetinstrument, een meetinstrument vormt;

 5. geregelde meettaak: meettaak ten behoeve van een specifieke toepassing, bedoeld in artikel 5, eerste lid;

 6. geregeld meetinstrument: meetinstrument bestemd voor een geregelde meettaak ten aanzien waarvan krachtens artikel 5, eerste lid, regels zijn gesteld;

 7. conformiteitsbeoordeling: beoordeling van de overeenstemming van een meetinstrument of van een onderdeel, met de gestelde eisen;

 8. in de handel brengen: het voor het eerst in de Europese Unie op de markt aanbieden van een meetinstrument;

 9. op de markt aanbieden: het al dan niet tegen betaling in het kader van een handelsactiviteit verstrekken van een meetinstrument met het oog op distributie of gebruik op de markt van de Europese Unie;

 10. in gebruik nemen: eerste gebruik van een voor een eindgebruiker bestemd meetinstrument voor het doel waarvoor het was bestemd;

 11. aangewezen instantie: ingevolge artikel 12 aangewezen instantie;

 12. marktdeelnemer: fabrikant, gemachtigde, importeur of distributeur;

 13. fabrikant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een meetinstrument vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en het onder zijn naam of merknaam in de handel brengt of het voor eigen doeleinden in gebruik neemt;

 14. gemachtigde: een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door een fabrikant is gemachtigd om namens hem specifieke taken te vervullen;

 15. importeur: een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die een meetinstrument uit een derde land in de Unie in de handel brengt;

 16. distributeur: een natuurlijke persoon of rechtspersoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of de importeur, die een meetinstrument op de markt aanbiedt;

 17. interne instantie: een afzonderlijk en te onderscheiden onderdeel binnen de onderneming van de fabrikant dat niet is betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de meetinstrumenten, dat zij moet beoordelen;

 18. verordening (EU) 2019/1020:Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169);

 19. fulfilmentdienstverlener: fulfilmentdienstverlener als bedoeld in artikel 3, onderdeel 11, van verordening (EU) 2019/1020;

 20. aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van een dienst zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241);

 21. online interface: online interface als bedoeld in artikel 3, onderdeel 15, van verordening (EU) 2019/1020.

Hoofdstuk 2. Meeteenheden en standaarden

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk 3. Meetinstrumenten

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Hoofdstuk 4. Toetsende instanties bij conformiteitsbeoordelingen

Paragraaf 1. Aangewezen instanties en erkenningen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Paragraaf 2. Aanwijzing ingevolge wederzijdse erkenningsovereenkomst

Artikel 18

Paragraaf 3. Tarieven en jaarverslag

Artikel 19 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 20

Artikel 21

Paragraaf 3a. Interne instantie

Artikel 21a

Hoofdstuk 5. Verboden

Paragraaf 1. Verboden

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 23b

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 26

Hoofdstuk 6. Toezicht en maatregelen

Paragraaf 1. Toezicht

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2016]

Paragraaf 2. Maatregelen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 7. Rechtsbescherming

Artikel 37

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 41 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 42 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 43 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 44 [Vervallen per 20-04-2016]

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

Paragraaf 1. Overgangsbepalingen

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 49

Artikel 50 [Vervallen per 20-04-2016]

Artikel 51 [Vervallen per 20-04-2016]

Paragraaf 2. Slotbepalingen

Artikel 52

Artikel 53