Home

Besluit prudentiële regels Wft

Geldig van 1 juli 2023 tot 1 april 2024
Geldig van 1 juli 2023 tot 1 april 2024

Besluit prudentiële regels Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023 tot 01-04-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 juni 2006, nr. FM 2006-01567 M;

Gelet op de artikelen 3:9, derde lid, 3:10, tweede en derde lid, 3:17, tweede lid, 3:18, tweede en derde lid, 3:29, derde lid, 3:36, vierde lid, 3:40, 3:41, 3:42, 3:43, tweede lid, 3:47, zesde lid, 3:48, 3:52, 3:53, derde lid, 3:54, derde lid, 3:55, tweede lid, 3:57, tweede en zevende lid, 3:59, tweede lid, 3:62, tweede lid, 3:63, tweede lid, 3:67, vierde lid, 3:71, tweede lid, 3:72, vijfde en zevende lid, 3:73, 3:74, tweede lid, 3:78, tweede lid, 3:81, tweede lid, 3:83, tweede lid, 3:87, tweede lid, 3:88, vierde lid, 3:89, eerste lid, 3:96, derde en vierde lid, 3:99, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht en de richtlijnen nr. 73/239/EEG, 85/611/EEG, 88/357/EEG, 91/674/EEG, 92/49/EEG, 93/6/EEG, 93/22/EEG, 2000/12/EG, 2000/46/EG en 2002/83/EG;

De Raad van State gehoord, advies van 27 juli 2006, nr. W06.06.0265/IV;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. FM 2006-2352 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

authenticatie: een procedure waarmee een betaaldienstverlener de identiteit van een betaaldienstgebruiker dan wel de validiteit van het gebruik van een specifiek betaalinstrument kan verifiëren, met inbegrip van het gebruik van persoonlijke beveiligingsgegevens van de betaaldienstgebruiker;

back-to-back lening: kredietinstrument waarbij de kredietnemer geld of financiële instrumenten ter beschikking krijgt, waartegenover de kredietverstrekker een zekerheid ontvangt, direct of indirect, uit eigen liquide middelen van de kredietnemer;

betaalgegevens: gegevens die samenhangen met het houden van een betaalrekening en met het uitvoeren van een betalingstransactie vanaf deze rekening;

betalingstransactie op afstand: betalingstransactie die via het internet of met een voor communicatie op afstand bruikbaar apparaat wordt geïnitieerd;

business line: afgezonderde categorie activiteiten als bedoeld in artikel 317, vierde lid, tabel 2, van de verordening kapitaalvereisten;

daggeld: kortlopende vorderingen die dagelijks opvraagbaar zijn en die uiterlijk twee werkdagen na opvraging dan wel opzegging moeten worden terugbetaald;

entiteit voor securitisatiedoeleinden: onderneming:

 1. die geen bank is;

 2. die is opgericht ten behoeve van een of meer securitisaties;

 3. wier activiteiten zich beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor die securitisaties;

 4. wier oprichting dient om haar verplichtingen te scheiden van de verplichtingen van de initiator; en

 5. wier eigenaars hun deelneming onvoorwaardelijk in pand kunnen geven of kunnen verkopen;

gemiddeld uitstaand elektronisch geld: het gemiddelde totale bedrag gedurende de zes voorafgaande kalendermaanden van de met elektronisch geld verband houdende financiële verplichtingen dat op het eind van elke kalenderdag in omloop is, berekend op de eerste kalenderdag van elke kalendermaand en toegepast voor die kalendermaand.

gevoelige betaalgegevens: betaalgegevens, waaronder persoonlijke beveiligingsgegevens, met behulp waarvan fraude kan worden gepleegd, met uitzondering van de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer voor zover betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienstverleners deze gegevens gebruiken ten behoeve van hun bedrijfsuitoefening;

groepsbestuurder: ieder die binnen een groep het beleid bepaalt;

groep van verbonden wederpartijen: ten minste twee personen die uit een oogpunt van de te lopen risico’s als een geheel moeten worden beschouwd omdat zij:

 1. met elkaar zijn verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur; of

 2. zodanig onderling verbonden zijn dat, indien een van hen financiële problemen, in het bijzonder financieringsproblemen of betalingsproblemen, zou ondervinden, in elk geval een van de anderen waarschijnlijk ook in financieringsproblemen of betalingsproblemen zou komen;

ondernemingsgebonden herverzekeraar: herverzekeraar waarvan alle aandelen worden gehouden door een financiële onderneming die geen verzekeraar is of door een onderneming die geen financiële onderneming is, of die deel uitmaakt van een groep die geen verzekeringsgroep is als bedoeld in de afdelingen 3.6.1. en 3.6.3. van de wet, en die uitsluitend risico’s in herverzekering neemt van de eerdergenoemde financiële onderneming onderscheidenlijk onderneming of van de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waarvan hij deel uitmaakt;

incident: gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende financiële onderneming;

initiator: onderneming die:

 1. zelf of via een andere onderneming rechtstreeks of middellijk partij is geweest bij de oorspronkelijke overeenkomst waarmee de verplichtingen of mogelijke verplichtingen van de debiteur of mogelijke debiteur die worden gesecuritiseerd, zijn ontstaan; of

 2. vorderingen van een derde koopt, in haar balans opneemt en vervolgens securitiseert;

integriteitgevoelige functie:

 1. leidinggevende functie direct onder die van de personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of mede bepalen; of

 2. functie waaraan een bevoegdheid is verbonden die een wezenlijk risico inhoudt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;

integriteitsrisico: gevaar voor aantasting van de reputatie of bestaande of toekomstige bedreiging van vermogen of resultaat van een financiële onderneming als gevolg van een ontoereikende naleving van hetgeen bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is voorgeschreven;

internationale jaarrekeningstandaarden: internationale standaarden voor jaarrekeningen die door de Commissie van de Europese Gemeenschappen van toepassing zijn verklaard overeenkomstig artikel 3 van verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 (PbEG L 243);

interne modellenmethode: methode waarbij de som van de naar risico gewogen activa en posten buiten de balanstelling voor de kredietrisico’s van een financiële onderneming wordt bepaald op basis van een intern model;

kalenderpost: actiefpost of passiefpost waarvan de kasinstromen respectievelijk kasuitstromen als gevolg van aflossing of rentebetalingen in de vervalkalender worden opgenomen;

kans op wanbetaling: kans dat een wederpartij over een periode van een jaar in gebreke blijft;

kasstromen van het kernbedrijf: kasstromen van leningen die met een vaste termijn zijn verstrekt aan tegenpartijen, die geen kantoren en bancaire deelnemingen zijn die niet in de rapportage worden betrokken, die geen banken en geen professionele geldmarktpartijen zijn, en van deze tegenpartijen met een vaste termijn opgenomen gelden, met inbegrip van te ontvangen onderscheidenlijk te betalen rente;

kredietbeoordeling: taxatie van de kans op wanbetaling en de mate van wanbetaling door een bepaalde debiteur op al zijn verplichtingen of een deel van zijn verplichtingen;

kredietbeoordelingsbureau: bureau dat kredietbeoordelingen opstelt;

kredietrisicovermindering: techniek ter beperking van het kredietrisico dat verbonden is aan activa en posten buiten de balanstelling;

kredietverbetering: contractuele regeling die de kans op wanbetaling en de mate van wanbetaling van een securitisatiepositie vermindert ten opzichte van de situatie waarin van die regeling geen sprake zou zijn;

leningverstrekkende financiële onderneming: financiële onderneming die een vordering heeft, ongeacht of daaraan een lening ten grondslag ligt;

maandperiode: eerste kalendermaand volgend op de verslagdatum;

niet-volgestorte kredietprotectie: kredietrisicovermindering waarbij het kredietrisico met betrekking tot een vordering van een financiële onderneming wordt beperkt door de garantie van een derde partij om een bepaald bedrag uit te keren bij wanbetaling van de wederpartij of bij andere in de overeenkomst tot kredietprotectie vermelde gebeurtenissen die betaling onder de overeenkomst of afwikkeling van de overeenkomst tot gevolg hebben;

officiële stand-by faciliteiten: liquiditeitsgarantie die, onder door de Nederlandsche Bank te stellen voorwaarden, is ontvangen van onderscheidenlijk afgegeven door een binnenlandse of buitenlandse bank;

omgekeerde retrocessieovereenkomst: overeenkomst waarbij een wederpartij aan een financiële onderneming effecten, grondstoffen of gegarandeerde rechten betreffende de eigendom van effecten of grondstoffen verkoopt, onder de ontbindende voorwaarde deze of vervangende effecten of grondstoffen tegen een vastgestelde prijs op een door de wederpartij te bepalen tijdstip in de toekomst terug te kopen, indien:

 1. in geval van gegarandeerde rechten, de garantie is verstrekt door een gereglementeerde markt die houder is van de rechten; en

 2. de overeenkomst bepaalt dat het de financiële onderneming niet is toegestaan een bepaald effect of een bepaalde grondstof aan meer dan een wederpartij tegelijkertijd over te dragen of toe te zeggen;

omrekeningsfactor: verhouding tussen het op een bepaald moment onbenutte bedrag van een kredietlijn dat naar verwachting opgenomen wordt en openstaat in geval van wanbetaling en het onbenutte bedrag van die kredietlijn, waarbij de omvang van de kredietlijn wordt bepaald door de toegestane limiet, tenzij de niet-toegestane limiet hoger is;

operationeel risico: risico van verliezen als gevolg van tekortschietende of falende interne procedures en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen, met inbegrip van juridische risico’s;

opgenomen effectenlening: overeenkomst waarbij een wederpartij aan een financiële onderneming effecten uitleent tegen zekerheid, onder de ontbindende voorwaarde dat de financiële onderneming op een tijdstip in de toekomst of zodra de wederpartij daarom verzoekt, gelijkwaardige effecten teruglevert;

opgenomen grondstoffenlening: overeenkomst waarbij een wederpartij aan een financiële onderneming grondstoffen uitleent tegen zekerheid, onder de ontbindende voorwaarde dat de financiële onderneming op een tijdstip in de toekomst of zodra de wederpartij daarom verzoekt, gelijkwaardige grondstoffen teruglevert;

persoonlijke beveiligingsgegevens: gepersonaliseerde kenmerken die door de betaaldienstverlener aan een betaaldienstgebruiker worden verstrekt ten behoeve van authenticatie;

professionele geldmarktpartij: persoon die geen bank is en die in het kader van zijn middelenbeheer transacties verricht op de geldmarkt met bij de geldmarkt passende volumes en op die markt met enige regelmaat opereert op een manier die vergelijkbaar is met die van een bank;

rekeninghoudende betaaldienstverlener: een betaaldienstverlener die ten behoeve van een betaler een betaalrekening aanbiedt en beheert;

retrocessie: overeenkomst waarbij een verzekeraar een gedeelte van het door hem herverzekerde risico, tegen betaling van herverzekeringspremie, overdraagt aan een andere verzekeraar;

retrocessieovereenkomst: overeenkomst waarbij een financiële onderneming aan een wederpartij effecten, grondstoffen of gegarandeerde rechten betreffende de eigendom van effecten of grondstoffen verkoopt, onder de ontbindende voorwaarde deze of vervangende effecten of grondstoffen tegen een vastgestelde prijs op een door de financiële onderneming te bepalen tijdstip in de toekomst terug te kopen, indien:

 1. in geval van gegarandeerde rechten, de garantie is verstrekt door een gereglementeerde markt die houder is van de rechten; en

 2. de overeenkomst bepaalt dat het de financiële onderneming niet toegestaan is een bepaald effect of een bepaalde grondstof aan meer dan een wederpartij tegelijkertijd over te dragen of toe te zeggen;

revolverende vordering: vordering waarbij de wederpartij het openstaande bedrag mag laten variëren tot een van tevoren afgesproken limiet;

risicomeetsysteem: systeem voor de meting van het operationeel risico;

securitisatie: transactie of regeling waarbij:

 1. het kredietrisico van een vordering of verzameling van vorderingen wordt onderverdeeld in ten minste twee tranches;

 2. de in het kader van de transactie of regeling verrichte betalingen afhangen van de prestatie van de vordering of de verzameling van vorderingen; en

 3. de rangorde van de tranches bepalend is voor de verdeling van de verliezen tijdens de looptijd van de transactie of regeling;

securitisatiepositie: vordering in het kader van een securitisatie;

sponsor: onderneming, niet zijnde een initiator, die securitisatieregelingen waarbij vorderingen van derden worden gekocht, opzet en beheert;

stresstest: onderzoek naar de risico’s die ontstaan als zich veranderingen in de marktsituatie voordoen of zouden voordoen die een ongunstige invloed uitoefenen op de toereikendheid van het toetsingsvermogen van een financiële onderneming, en naar de risico’s die ontstaan als zekerheidsrechten worden uitgeoefend in crisissituaties;

suppletiebijdragen: bedragen die het bestuur van een onderlinge waarborgmaatschappij krachtens haar statuten in verband met een nadelig saldo over enig boekjaar te allen tijde en zonder bijkomende voorwaarden van haar leden kan eisen;

synthetische securitisatie: securitisatie waarbij:

 1. de onderverdeling in tranches van het kredietrisico van een vordering of verzameling van vorderingen geschiedt door middel van kredietderivaten of garanties; en

 2. de vordering of verzameling van vorderingen in de balanstelling van de initiator blijft opgenomen;

tegenpartijkredietrisico: risico dat de wederpartij bij een transactie in gebreke blijft voordat de definitieve afwikkeling van de met de transactie samenhangende kasstromen heeft plaatsgevonden;

toetsingsvermogen: het eigen vermogen, bedoeld in artikel 72 van de verordening kapitaalvereisten of, in het geval van beleggingsondernemingen in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen, artikel 9 van de verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen;

traditionele securitisatie: securitisatie waarbij:

 1. de gesecuritiseerde vorderingen in economische zin worden overgedragen aan een entiteit voor securitisatiedoeleinden die daartoe effecten uitgeeft;

 2. de eigendom van de gesecuritiseerde vorderingen door de initiator wordt overgedragen of de kasstromen uit hoofde van de gesecuritiseerde vorderingen door middel van een overeenkomst van subdeelneming door de initiator worden overgedragen; en

 3. de uitgegeven effecten niet leiden tot een betalingsverplichting voor de initiator;

tranche: contractueel vastgesteld segment van het kredietrisico van een gesecuritiseerde vordering of verzameling van vorderingen, waarbij een securitisatiepositie in dit segment een groter of kleiner risico op verlies meebrengt dan een securitisatiepositie van dezelfde omvang in elk ander segment, indien geen rekening wordt gehouden met de volgestorte of niet-volgestorte kredietprotectie die door derden rechtstreeks aan de houders van de securitisatieposities in dit segment of in andere segmenten wordt geboden;

verlies bij wanbetaling: verhouding tussen het verwachte economisch verlies op een vordering als gevolg van wanbetaling, met inachtneming van de tijdwaarde van geld, en het naar verwachting uitstaande bedrag bij wanbetaling;

verordening solvabiliteit II: gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU L12);

verslagdatum: datum van de dag direct voorafgaande aan de periode waarover wordt gerapporteerd;

verstrekte effectenlening: overeenkomst waarbij een financiële onderneming aan een wederpartij effecten uitleent tegen zekerheid, onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij op een tijdstip in de toekomst of zodra de financiële onderneming daarom verzoekt, gelijkwaardige effecten teruglevert;

verstrekte grondstoffenlening: overeenkomst waarbij een financiële onderneming aan een wederpartij grondstoffen uitleent tegen zekerheid, onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij op een tijdstip in de toekomst of zodra de financiële onderneming daarom verzoekt, gelijkwaardige grondstoffen teruglevert;

vervalkalender: overzicht van contractuele looptijden van overeenkomsten gesloten door een financiële onderneming;

vervroegde-aflossingsbepaling: contractuele bepaling op grond waarvan de securitisatieposities van beleggers voor de oorspronkelijke vervaldatum van de uitgegeven effecten geheel of gedeeltelijk worden afgelost;

verwachte verliespost: product van de kans op wanbetaling, het verlies bij wanbetaling en de waarde van een actief of post buiten de balanstelling;

verwateringsrisico: risico dat de waarde van een kortlopende handelsvordering afneemt door crediteringen aan de debiteur;

volgestorte kredietprotectie: kredietrisicovermindering waarbij het kredietrisico met betrekking tot een vordering van een financiële onderneming wordt beperkt door het recht van die financiële onderneming om bij wanbetaling van de wederpartij of bij andere specifieke gebeurtenissen in verband met de wederpartij die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het kredietrisico met betrekking tot de vordering:

 1. bepaalde activa of posten buiten de balanstelling te gelde te maken;

 2. bepaalde activa of posten buiten de balanstelling over te nemen;

 3. de eigendom van bepaalde activa of posten buiten de balanstelling te verwerven of te behouden;

 4. de waarde van bepaalde activa of posten buiten de balanstelling te verlagen; of

 5. de waarde van bepaalde activa of posten buiten de balanstelling te vervangen door het verschil tussen deze waarde en de waarde van een vordering op de financiële onderneming;

voorraadposten: liquide activa die niet in de vervalkalender worden opgenomen;

vorderingswaarde: waarde van een niet naar risico gewogen actief of post buiten de balanstelling;

waarde van de gekwalificeerde deelneming: koopprijs van een aandeel, op het moment van de verwerving of vergroting van de gekwalificeerde deelneming, vermenigvuldigd met het aantal verworven aandelen;

wanbetaling:

 1. situatie waarin een financiële onderneming het onwaarschijnlijk acht dat een debiteur zijn verplichtingen jegens haar, de moederonderneming of een van de dochterondernemingen van de financiële onderneming volledig zal nakomen zonder dat de financiële onderneming, de moederonderneming of een van de dochterondernemingen zal moeten overgaan tot maatregelen; of

 2. situatie waarin een debiteur meer dan negentig dagen in gebreke is bij het nakomen van een aanzienlijke verplichting jegens een financiële onderneming, de moederonderneming of een van de dochterondernemingen van de financiële onderneming;

weekperiode: eerste zeven kalenderdagen volgend op de verslagdatum;

de wet: de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2

De artikelen 1, 4, 5 tot en met 25, 27 tot en met 31, 35, 48, 50, 59, 138, 139, en 145 zijn, voor zover zij betrekking hebben op banken, van overeenkomstige toepassing op financiële instellingen die beschikken over een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110 van de wet.

Artikel 3 [Vervallen per 26-11-2021]

Artikel 3a

Artikel 4

Hoofdstuk 2. Betrouwbaarheid

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk 3. Integere uitoefening van het bedrijf

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk 4. Beheerste uitoefening van het bedrijf

§ 4.1. Algemene aspecten van de bedrijfsvoering

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 17aa

Artikel 17ab

Artikel 17b

Artikel 17c

Artikel 17d

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22a

§ 4.2. Risicomanagement

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 23.0a

Artikel 23aa. Renterisicomaatregelen

Artikel 23b

Artikel 23c

Artikel 23d

Artikel 23e

Artikel 23f

Artikel 23g

Artikel 23h

Artikel 23i

Artikel 23j

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 24a1

Artikel 24a2

Artikel 24b

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 26

Artikel 26.0

Artikel 26.01

Artikel 26.02

Artikel 26.03

Artikel 26.1

§ 4.3. Bijzondere bepalingen voor de verzekeringsector

Artikel 26.2

Artikel 26.3

Artikel 26.4

§ 4.3a. Voorbereidend crisisplan

Artikel 26.5

Artikel 26.6

Artikel 26.7

Artikel 26.8

Artikel 26.9

§ 4.4. Vangnetregelingen

Artikel 26a

§ 4.5. Regels ter bevordering van de goede werking van het betalingsverkeer

Artikel 26b

§ 4.6. Bijzondere bepalingen voor betaaldienstverleners

Artikel 26c

Artikel 26d

Artikel 26e

Artikel 26f

Artikel 26g

Artikel 26l

Artikel 26h

Artikel 26i

Artikel 26j

Artikel 26k

Hoofdstuk 5. Uitbesteden van werkzaamheden

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 27b

Artikel 27c

Artikel 27d

Artikel 27e

Artikel 27f

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Hoofdstuk 5a. Instemmingsvereiste centrale tegenpartij en centrale effectenbewaarinstelling

Artikel 32aa

Artikel 32bb

Hoofdstuk 6. Wijzigingen met betrekking tot verstrekte gegevens

Artikel 32b

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk 6a. Veilig stellen geldmiddelen en verlenen krediet door betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen met zetel in Nederland

Artikel 40a. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 3:29a en 3:29c, derde lid, van de wet

Artikel 40b

Artikel 40c

Hoofdstuk 6b. Gedekte obligaties

Artikel 40d

Artikel 40e

Artikel 40f

Artikel 40g

Artikel 40h

Artikel 40i

Artikel 40j

Artikel 40k

Artikel 40l

Artikel 40m

Artikel 40n

Artikel 40o

Artikel 40p

Artikel 40q

Hoofdstuk 7. Verzekering bijkomende risico’s

Artikel 41

Hoofdstuk 8. Vertegenwoordiger

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Hoofdstuk 9. Minimum vermogen

§ 9.1. Omvang van het minimumbedrag aan eigen vermogen

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 49a

Artikel 49b

§ 9.2. Samenstelling van het minimumbedrag aan eigen vermogen

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 9.3. De waarden die dienen tot dekking van het minimumkapitaalvereiste

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

§ 9.4. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 10. Solvabiliteit

§ 10.1. Minimumomvang solvabiliteit

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 60 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 60a

Artikel 61

Artikel 61a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 62 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 62a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 62b [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 62c [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 62d [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 62e [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 63

Artikel 63a

Artikel 63b

Artikel 64

Artikel 64a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 64b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 64c [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

§ 10.2. Gebruik van interne modellen

Artikel 69

§ 10.3. Samenstelling van de solvabiliteit van verzekeraars

Artikel 70

Artikel 70a

§ 10.4. De waarden die dienen tot dekking van het minimumkapitaalvereiste en het solvabiliteitskapitaalvereiste

Artikel 71

§ 10.5. Aanhouden van balansposten en posten buiten de balanstelling

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 75 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 76 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 77 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 78 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 79 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 80 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 81 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 82 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 83 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 84 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 85 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 86 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 87 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 87a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 87b [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 88 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 88a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 90 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 91 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 91a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 93 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 94 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 103 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 10a. Kapitaalbuffer en hefboomratiobuffer

§ 10a.1. Aard, omvang en samenstelling van de kapitaalbuffer

Artikel 105

Artikel 105a

Artikel 105b

Artikel 105c

Artikel 105d [Vervallen per 29-12-2020]

Artikel 105e

Artikel 105f

§ 10a.2. Overige bepalingen inzake de kapitaalbuffer en hefboomratiobuffer

Artikel 105g

Artikel 105h

Artikel 105i

Hoofdstuk 11. Liquiditeit

§ 11.1. Minimumomvang liquiditeit

Artikel 106

Artikel 106a

Artikel 106b

Artikel 107

§ 11.2. Berekening van de minimumomvang van de liquiditeit

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110 [Vervallen per 01-08-2014]

§ 11.3. Samenstelling van de liquiditeit

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk 12. Technische voorzieningen en beleggingsbeleid verzekeraars

§ 12.1. De berekening van de technische voorzieningen

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

§ 12.2. Beleggingsbeleid verzekeraars

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Hoofdstuk 12a. Beleggingsbeleid premiepensioeninstellingen

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 126 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 127 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 128 [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 13. Boekhouding en rapportage

§ 13.1. Verstrekking van de jaarstukken

Artikel 129

§ 13.2. Verstrekking en openbaarmaking van de staten

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 131a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

§ 13.2a. Melding van gebeurtenissen of omstandigheden die de ordelijke uitoefening van het bedrijf van afwikkelonderneming bedreigen

Artikel 134a

§ 13.2b. Publicatieverplichtingen voor banken en beleggingsondernemingen

Artikel 134b

§ 13.2c. Door verzekeraars openbaar te maken informatie

Artikel 134c

Artikel 134d

Artikel 134da

Artikel 134db

Artikel 134e

§ 13.3. Verstrekking van de opgave van gesloten verzekeringen

Artikel 135

§ 13.4. Verstrekking gegevens door beheerders van beleggingsinstellingen

Artikel 135a

Hoofdstuk 13a. Effectief verlenen van afwikkeldiensten

Artikel 135b

Hoofdstuk 14. Meldingsplichten van de accountant en de actuaris

Artikel 136

Artikel 137

Hoofdstuk 15. Gekwalificeerde deelnemingen

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140 [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 15a. Verlenen betaaldiensten door tussenkomst betaaldienstagent

Artikel 140a. Bepaling ter uitvoering van artikel 3:111b van de wet

Hoofdstuk 16. Slotbepalingen

Artikel 141

Artikel 142

Artikel 143

Artikel 144

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Bijlage A. behorend bij artikel 6

Bijlage B. behorende bij artikel 60a, eerste lid

Bijlage C. behorende bij artikel 61, vijfde lid, onderdeel c

Bijlage D