Home

Besluit toezicht financiële verslaggeving

Geldig vanaf 12 juli 2017
Geldig vanaf 12 juli 2017

Besluit toezicht financiële verslaggeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 september 2006, FM 2006-2108;

Gelet op de artikelen 3, vierde lid, aanhef en onder b, 5, vijfde lid, 6, eerste en tweede lid, en 18, derde lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving, artikel 47, vierde en achtste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Nationale ombudsman en artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur;

De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2006, No.W06.06.0395/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 25 oktober 2006, FM 2006-02500 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet toezicht financiële verslaggeving.

  2. [vervallen.]

Artikel 2

1.

Een effectenuitgevende instelling stelt een bericht als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet algemeen verkrijgbaar overeenkomstig artikel 5:25m, eerste, tweede en vijfde lid, van de wet. Het bericht, bedoeld in de eerste volzin, wordt als zelfstandig bericht algemeen verkrijgbaar gesteld.

2.

De door de Autoriteit Financiële Markten te stellen redelijke termijn voor het algemeen verkrijgbaar stellen van het bericht bedraagt, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanbeveling, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet, ten minste 10 werkdagen.

Artikel 3

1.

De Autoriteit Financiële Markten houdt de gegevens, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, ten minste vijf jaar in het register ter inzage, gerekend vanaf de dag waarop de in de onderdelen a, b en d van dat lid bedoelde informatie door de Autoriteit Financiële Markten is ontvangen of waarop het in onderdeel c van dat lid bedoelde feit ter openbare kennis is gebracht.

2.

Indien met betrekking tot de in het register opgenomen gegevens veranderingen plaatsvinden, past de Autoriteit Financiële Markten op verzoek van de effectenuitgevende instelling, binnen 5 werkdagen na de ontvangst van het verzoek, het register dienovereenkomstig aan. Indien met betrekking tot de in het register opgenomen gegevens veranderingen plaatsvinden, kan de Autoriteit Financiële Markten het register eveneens aanpassen zonder dat een verzoek, als bedoeld in de vorige volzin, is gedaan.

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11