Home

Uitvoeringsregeling Wft

Geldig vanaf 8 juli 2022
Geldig vanaf 8 juli 2022

Uitvoeringsregeling Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

De Minister van Financiën,

Gelet op richtlijn nr. 87/102/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet (PbEG 1987 L 42), richtlijn nr. 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (PbEG L 9), de artikelen 1:1, 1:32, 1:105, tweede lid, 3:150, tweede en derde lid, 4:75, derde lid, 4:76, derde lid, 4:79, eerste lid, en 5:26, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 31, tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht en artikel 6c van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

economische looptijd: periode waarna een hypothecair krediet overeenkomstig de bij het aangaan van de overeenkomst inzake krediet vastgestelde hoogte van de termijnbedragen en lengte en aantal van de betalingstermijnen geheel afgelost zal zijn;

exploitatiesaldo: verschil tussen de aan het eind van een jaar gerealiseerde baten en lasten van de toezichthouder;

kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn: kredietvergoeding die over een betalingstermijn op grond van een overeenkomst inzake krediet in rekening wordt gebracht, uitgedrukt in een percentage van het uitstaand saldo aan het begin van die betalingstermijn;

wet: Wet op het financieel toezicht.

Hoofdstuk 1a. Consumptief krediet

Bepaling ter uitvoering van artikel 1:16, tweede lid, van de wet

Artikel 1a

Hoofdstuk 2. Hypothecair krediet

Artikel 2. Bepalingen ter uitvoering van artikel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 2a. Door de toezichthouder te publiceren informatie

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-10-2011]

Artikel 8 [Vervallen per 01-10-2011]

Hoofdstuk 3. Inrichting begroting toezichthouder

Artikel 9

Hoofdstuk 4. Lichte ontheffingen

Artikel 10

Hoofdstuk 4a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 10a [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 05-03-2019]

Artikel 11 [Vervallen per 05-03-2019]

Artikel 12 [Vervallen per 05-03-2019]

Artikel 13 [Vervallen per 05-03-2019]

Artikel 14 [Vervallen per 05-03-2019]

Hoofdstuk 6. Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering en vergelijkbare voorziening

Artikel 14a

Artikel 15

Hoofdstuk 7. Model volmacht en ondervolmacht

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk 8. Houder van een gereglementeerde markt

Artikel 19

Hoofdstuk 9. Uitbreiding termijn vergunningverlening

Artikel 20

Hoofdstuk 9a. [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20a [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20b [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20c [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20d [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20e [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20f [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20g [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20h [Vervallen per 08-07-2022]

Artikel 20i [Vervallen per 08-07-2022]

Hoofdstuk 9b. Kredietunies

Artikel 20j

Hoofdstuk 10. Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling openbare biedingen

Artikel 21

Hoofdstuk 11. Wijziging Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Wet toezicht effectenverkeer 1995

Artikel 22

Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

Artikel 23

Artikel 24

Bijlage A. behorend bij artikel 16

Bijlage B. behorend bij artikel 17