Home

Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft

Geldig vanaf 1 januari 2009
Geldig vanaf 1 januari 2009

Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016]

Aanhef

De Nederlandsche Bank N.V.,

Besluit:

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. Besluit: Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft;

  2. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;

  3. individuele intragroepsovereenkomst of -positie: intragroepsovereenkomst tussen een kredietinstelling, beleggingsonderneming, levensverzekeraar, schadeverzekeraar of herverzekeraar, die deel uit maakt van een groep of een financieel conglomeraat, met een andere onderneming van de groep of het financieel conglomeraat;

  4. retrocessie: overeenkomst waarbij een verzekeraar een gedeelte van het door hem herverzekerde risico, tegen betaling van herverzekeringspremie, overdraagt aan een andere verzekeraar;

  5. totale positie: totale positie van overeenkomsten tussen een kredietinstelling, beleggingsonderneming, levensverzekeraar, schadeverzekeraar of herverzekeraar, die deel uit maakt van een groep, met een andere onderneming van de groep of het financieel conglomeraat;

  6. wet: Wet op het financieel toezicht.

§ 2. Intragroepovereenkomsten en posities kredietinstellingen met een gemengde holding

Bepalingen ter uitvoering van artikel 4, tweede en derde lid, van het Besluit

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Intragroepovereenkomsten en posities verzekeraars in een verzekeringsgroep

Bepalingen ter uitvoering van artikel 5, tweede en derde lid, van het Besluit

Artikel 4

Artikel 5

§ 4. Aangepaste solvabiliteit verzekeraars in een verzekeringsgroep

Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, vijfde lid , en artikel 21, tweede lid, van het Besluit

Artikel 6

§ 5. Aanvullende kapitaaltoereikendheid kredietinstellingen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars, herverzekeraars en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat

Bepalingen ter uitvoering van artikel 24, tweede lid, van het Besluit

Artikel 7

§ 6. Risicoconcentraties kredietinstellingen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars, herverzekeraars en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat

Bepalingen ter uitvoering van artikel 26, tweede, derde en vierde lid, van het Besluit

Artikel 8

Artikel 9

§ 7. Intragroepovereenkomsten en -posities kredietinstellingen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars, herverzekeraars en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat

Bepalingen ter uitvoering van artikel 27, tweede, derde en vierde lid, van het Besluit

Artikel 10

Artikel 11

§ 8. Slotbepalingen

Artikel 12

Artikel 13

Bijlage