Home

Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Pensioenwet en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. Definities

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Artikel 2. Intrekking van Pensioen- en spaarfondsenwet

Artikel 2a. Afhandeling verzoeken

Artikel 3. Ondernemingspensioenfonds

Artikel 4. Pensioenfonds/eenmansfonds

Artikel 5. Pensioenfonds/spaarfonds

Artikel 6. Ouderdoms-, partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen

Artikel 7. Werknemer/verbonden aan de onderneming

Artikel 8. Werknemer/ directeur-grootaandeelhouder

Artikel 9. Pensioen/vervroegde uittreding

Artikel 10. Pensioen/functioneel leeftijdontslag

Artikel 11. Karakter pensioenovereenkomst/pensioenregeling

Artikel 12. Vaststelling uitkering, kapitaal of premie

Artikel 13. Verlening van toeslagen

Artikel 14. Beperking onderscheid naar leeftijd

Artikel 15. Nadere eisen ouderdomspensioen

Artikel 16. Nadere eisen partnerpensioen

Artikel 17. Startbrief en melding van wijzigingen

Artikel 18. Onderbrengingsplicht werkgever

Artikel 19. Onderbrengingsplicht werkgever na toepassing artikel 2, derde lid, PSW

Artikel 20. Melding door fonds

Artikel 20a. Regeling premieachterstand

Artikel 21. Opstellen en inhoud pensioenreglement

Artikel 22. Informatieverplichtingen van de pensioenuitvoerder

Artikel 23. Grenzen aan beleggingsvrijheid bij premieovereenkomsten/ regelingen met beleggingsvrijheid

Artikel 24. Uitvoeren vrijwillige voortzetting

Artikel 24a. Behoud aanspraak op partnerpensioen

Artikel 25. Behoud aanspraak in geval van scheiding

Artikel 25a. Gelijke behandeling bij toeslagen

Artikel 26. Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen

Artikel 27. Verbod van vervreemding en onherroepelijke volmacht

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 29. Afkoop klein partnerpensioen bij ingang

Artikel 30. Afkoop klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 32. Waardeoverdracht bij wisseling

Artikel 33. Waardeoverdracht bij andere pensioenovereenkomst met dezelfde werkgever

Artikel 34. Waardeoverdracht bij bereiken pensioendatum

Artikel 35. Collectieve waardeoverdracht op verzoek

Artikel 36. Collectieve waardeoverdracht bij liquidatie pensioenuitvoerder

Artikel 37. Waardeoverdracht aan een pensioeninstelling of verzekeraar uit andere lidstaat

Artikel 38. Waardeoverdracht aan Europese Gemeenschap of aangewezen instelling

Artikel 39. Waardeoverdracht aan andere instelling

Artikel 40. Bevoegdheid waardeoverdracht bij wisseling

Artikel 41. Bevoegdheid tot waardeoverdracht aan een pensioeninstelling of verzekeraar uit een andere lidstaat bij bereiken pensioendatum

Artikel 42. Collectieve waardeoverdracht naar pensioeninstelling of verzekeraar in een andere lidstaat

Artikel 43. Verplichting tot medewerking aan inbreng van waarde

Artikel 43a. Bevoegdheid tot medewerking aan inbreng van waarde

Artikel 44. Voorwaardelijke toeslagverlening

Artikel 45 [Vervallen per 07-08-2013]

Artikel 45a [Vervallen per 07-08-2013]

Artikel 46 [Vervallen per 07-08-2013]

Artikel 47 [Vervallen per 07-08-2013]

Artikel 48. Vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds

Artikel 48a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 48b [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 49a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 52. Aanwijzing

Artikel 53. Curator

Artikel 54. Bewindvoerder

Artikel 55. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete

Artikel 56. Openbaarmaking

Artikel 57. Vergunning

Artikel 58. Register

Artikel 59. Ontheffing

Artikel 60. Strafrechtelijk sanctioneren

Artikel 61. Bevoegde rechter en procedurele bepalingen

Artikel 62. Afschaffen klachtrecht

Artikel 63. Behoud aanspraak op pensioen bij beëindiging deelneming

Artikel 64. Uitzondering plicht op waardeoverdracht uitstelfinancieringsfondsen

Artikel 65. Pensioen in het kader van het Sociaal Akkoord 2004

Artikel 66. Overgangsrecht in verband met afkoop prepensioen

Artikel 67. Goede invoering

Hoofdstuk 3. Wijziging van andere wetten

Paragraaf 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 68. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

Artikel 69. Wet privatisering FVP

Artikel 70. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Artikel 70a. Pensioenwet

Artikel 71. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Artikel 71a. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Artikel 72. Wet verplichte beroepspensioenregeling

Artikel 73. Integrale tekstpublicatie

Paragraaf 2. Buitenlandse Zaken

Artikel 74. Sanctiewet 1977

Paragraaf 3. Justitie

Artikel 75. Burgerlijk Wetboek

Artikel 76. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

Artikel 77. Wet op de rechterlijke organisatie

Artikel 78. Wet op het notarisambt

Artikel 79. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Paragraaf 4. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 80. Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding

Artikel 81. Wet privatisering ABP

Paragraaf 5. Financiën

Artikel 82. Comptabiliteitswet 2001

Artikel 83. Fusiewet De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

Artikel 84. Wet identificatie bij dienstverlening

Artikel 85. Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 85a. Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 86. Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Artikel 87. Wet toezicht effectenverkeer 1995

Artikel 88. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Paragraaf 6. Defensie

Artikel 89. Kaderwet militaire pensioenen

Paragraaf 7. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 90. Wet op de medische keuringen

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 91. Overgangsbepaling in verband met de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Artikel 92. Bepalingen in verband met inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht

Artikel 93. Wijziging Pensioenwet in verband met Wet op het financieel toezicht

Artikel 93a. Wijziging Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht in verband met latere invoering Wet verplichte beroepspensioenregeling

Artikel 94. Wijziging Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met Wet op het financieel toezicht

Artikel 95. Wijziging Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met eerdere invoering Wet op het financieel toezicht

Artikel 95a. Bepalingen in verband met inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Artikel 95b. Bepalingen in verband met inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Mededingingswet als gevolg van evaluatie van die wet

Artikel 96. Overgangsbepalingen in verband met de Wet op het financieel toezicht

Artikel 96a. Aanpassing in verband met hernummering Wet op het financieel toezicht

Artikel 97. Inwerkingtreding

Artikel 98. Citeertitel