Home

Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Geldig van 10 april 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 10 april 2024 tot 1 juli 2024

Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-04-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Regels op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Paragraaf 1. Aanwijzingen

Artikel 1. Aangewezen werknemers

Als categorie van personen als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Pensioenwet worden aangewezen:

  1. de personen die in de Generale regeling predikantspensioenen als deelnemer zijn aangemerkt;

  2. de bestuurders van vennootschappen als bedoeld in artikel 132, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitsluiting van de directeur-grootaandeelhouder;

  3. de ambtsdragers behorende tot het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten;

  4. de predikanten die een pensioenovereenkomst hebben gesloten met de Stichting voor de predikantspensioenen;

  5. personen die zijn aangesteld als officieren door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Nederland.

Artikel 1a. Stichting Pensioenregister

Artikel 2. Aangewezen instellingen

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 1a. [Vervallen per 01-07-2023]

3a [Vervallen per 01-07-2023]

3b [Vervallen per 01-07-2023]

3c [Vervallen per 01-07-2023]

3d [Vervallen per 01-07-2023]

3e [Vervallen per 01-07-2023]

Paragraaf 2. Consistentie verzekeraars en de voorwaardelijkheidsverklaring

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4b [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4c [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4d [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5. Consistentie verzekeraars

Artikel 6. Voorwaardelijkheidsverklaring

Paragraaf 3. Reële dekkingsgraad

Artikel 7. Reële dekkingsgraad

Paragraaf 4. Vrijstellingsregeling

Artikel 8. Vrijstelling termijn tien jaar en aantal van zes

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 2. Regels op grond van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Paragraaf 1. Communicatiebepalingen

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 14a. Rekenmethodiek weergave in scenario’s

Artikel 14b. Uitvoering rekenmethodiek

Artikel 14c. Berekeningen generieke rekenmethode

Artikel 14d. Berekeningen generieke methode uitkeringsovereenkomsten

Artikel 14e. Berekeningen generieke methode premieovereenkomsten

Artikel 14f. Uitgangspunten berekening rekenmethode 1

Artikel 14g. Berekeningen rekenmethode 1

Artikel 14h [Vervallen per 15-04-2023]

Artikel 14i [Vervallen per 15-04-2023]

Artikel 14j. Normen rekenmethodiek

Paragraaf 1a. Maatstaven risicohouding

Artikel 15. Berekenen risicoblootstelling maatstaven

Paragraaf 2. Waardeoverdracht

Artikel 16. Bepaling rente

Artikel 17. Verschuldigde rente

Artikel 18. Het standaardtarief

Artikel 19. Berekening pensioenaanspraken

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2023]

Paragraaf 2a. Standaardregel

Artikel 21. Standaardregel

Paragraaf 3. Kosten

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 3. Regels op grond van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Paragraaf 1. Vaststelling vereist eigen vermogen

Artikel 24. Standaardmodel

Artikel 25. Correlaties

Artikel 26. Partiële interne modellen

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 28. Intern model

Artikel 29. Overgangsregeling

Paragraaf 2. Haalbaarheidstoets

Artikel 30. Haalbaarheidstoets

Artikel 30a. Uitvoering haalbaarheidstoets

Artikel 30b. Berekeningen haalbaarheidstoets

Artikel 30c. Normen haalbaarheidstoets

Hoofdstuk 4. Overgangsrecht

Artikel 31. Overgangsrecht Wet toekomst pensioenen

Hoofdstuk 5. Wijziging overige Ministeriele regelingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37. Inwerkingtreding

Artikel 38. Citeertitel

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2

Bijlage 1a. Procedures, formules en symbolen als bedoeld in artikel 15, tweede lid

Bijlage 1b [Vervallen per 01-04-2015]

Bijlage 2. als bedoeld in de artikelen 18 en 19

Bijlage 2a. Formules als bedoeld in artikel 21, tweede lid

Bijlage 3. als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Bijlage 4 [Vervallen per 15-04-2023]