Home

Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen

Geldig vanaf 13 december 2014
Geldig vanaf 13 december 2014

Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2017]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. foliumzuur: pteroylmonoglutaminezuur;

  2. light-product: eet- of drinkwaar ten aanzien waarvan een bewering over de verlaagde energetische waarde, in overeenstemming met de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Pb 2006, L 404), is gebezigd.

Artikel 2

1.

Vrijstelling wordt verleend van artikel 5 van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen wat betreft de toevoeging van vitamine D en foliumzuur aan eet- en drinkwaren, voor zover per hoeveelheid van de waar die een energetische waarde van 100 kcal levert:

  1. het gehalte aan toegevoegd foliumzuur ten hoogste 100 µg bedraagt; en

  2. het gehalte aan toegevoegd vitamine D ten hoogste 4,5 µg bedraagt.

2.

In afwijking van het eerste lid mogen aan een light-product ten hoogste de hoeveelheden foliumzuur en vitamine D worden toegevoegd die krachtens het eerste lid mogen worden toegevoegd aan soortgelijke waren, indien deze ten minste een 30% hogere energetische waarde hebben dan het light-product.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4