Home

Geneesmiddelenwet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Geneesmiddelenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wettelijke regels op het terrein van de geneesmiddelenvoorziening te moderniseren en met het oog daarop een nieuwe Geneesmiddelenwet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1

Hoofdstuk 2. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 17

Hoofdstuk 3. De fabrikantenvergunning en de groothandelsvergunning

§ 1. Algemeen

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

§ 2. Verplichtingen van de fabrikant

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

§ 3. Verplichtingen van de groothandelaar

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Hoofdstuk 3a. Fabrikanten en groothandelaars van werkzame stoffen

Artikel 38

Artikel 38a

Artikel 38b

Artikel 38c

Artikel 38d

Hoofdstuk 3b. Bemiddelaars

Artikel 39

Artikel 39a

Hoofdstuk 4. De handelsvergunning voor geneesmiddelen

§ 1. De handelsvergunning

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 45a

Artikel 45b

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

§ 2. Verplichtingen van de houder van een door het College verleende handelsvergunning

Artikel 49

Artikel 50

§ 3. Schorsing, wijziging en intrekking van de handelsvergunning

Artikel 51

Artikel 52

§ 4. Register en vergoedingen

Artikel 53

Artikel 54

§ 5. Uitzondering voor kruidengeneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen

Artikel 55

Hoofdstuk 5. Indeling van geneesmiddelen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Hoofdstuk 6. Terhandstelling van geneesmiddelen en het voorschrijven daarvan

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 66a

Artikel 67

Artikel 67a

Artikel 67b

Artikel 68

Hoofdstuk 7. Etikettering en bijsluiter

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73 [Vervallen per 10-12-2013]

Artikel 74 [Vervallen per 10-12-2013]

Artikel 75 [Vervallen per 10-12-2013]

Hoofdstuk 8. Geneesmiddelenbewaking

§ 1. Het geneesmiddelenbewakingssysteem

Artikel 76

Artikel 76a

§ 2. Transparantie en communicatie

Artikel 77

Artikel 77a

§ 3. Registratie, melding en beoordeling van geneesmiddelenbewakingsgegevens

Artikel 78

Artikel 78a

Artikel 78b

Artikel 79

§ 4. Uitvoering van niet-interventionele veiligheidsstudies na toelating

Artikel 80

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 81

Artikel 81a

Artikel 81b

Hoofdstuk 9. Geneesmiddelenreclame

§ 1. Begrips- en algemene bepalingen

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

§ 2. Publieksreclame

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

§ 3. Reclame, gericht op beroepsbeoefenaren

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

§ 4. Gunstbetoon

Artikel 94

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 95

Artikel 96

Hoofdstuk 10. Bijzondere bepalingen

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Hoofdstuk 11. Handhaving: toezicht en opsporing

Artikel 100

Artikel 100a

Artikel 100b

Artikel 100c

Artikel 100d

Artikel 100e

Artikel 101

Artikel 102 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 103 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 104 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 105 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 106 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 107 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 108 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 109 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 110 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 111 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 112 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 116a

Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen, wijziging andere wetten en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

§ 2. Wijziging andere wetten

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134