Home

Handelsregisterwet 2007

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Handelsregisterwet 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een goede vervulling van publiekrechtelijke taken wenselijk is om het handelsregister uit te breiden en om te vormen tot een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Hoofdstuk 2. Het handelsregister

§ 2.1. Instellen handelsregister

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 2.2. Inhoud handelsregister

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 16b [Nog niet in werking]

Artikel 17

Hoofdstuk 3. De inschrijving in het handelsregister

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Hoofdstuk 4. De verstrekking en het gebruik van gegevens

§ 4.1. De verstrekking van gegevens, algemeen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 4.2. Publicatie inschrijvingen

Artikel 24

§ 4.3. Derdenwerking

Artikel 25

Artikel 26

§ 4.4. Verplichte vermelding nummer

Artikel 27

Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en andere bevoegde autoriteiten en gebruik van gegevens door bestuursorganen

§ 5.1. Verstrekking aan bestuursorganen en andere bevoegde autoriteiten

Artikel 28

Artikel 29

§ 5.2. Gebruik door bestuursorganen

Artikel 30

§ 5.3. Eenmalige gegevensverstrekking

Artikel 31

Hoofdstuk 6. Wijziging van de in het handelsregister opgenomen gegevens

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 38a

Artikel 39

Hoofdstuk 7. Kwaliteitscontrole van het handelsregister

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a

Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving

§ 8.1. [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 44 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-2008]

§ 8.2. Handhaving

Artikel 47

Artikel 47a

Artikel 47b

Artikel 47c

§ 8.3. Klachtenbehandeling

Artikel 48

Hoofdstuk 9. Financiën

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 50a

Artikel 50b

Hoofdstuk 10. Overige bepalingen

Artikel 51

Artikel 51a

Artikel 52

Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Artikel 55b

Artikel 55c

Artikel 55d

Artikel 55e

Artikel 55f

Artikel 55g

Artikel 55h

Artikel 55i

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 62a

Artikel 62b

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65