Home

Besluit openbare biedingen Wft

Geldig vanaf 12 juli 2017
Geldig vanaf 12 juli 2017

Besluit openbare biedingen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-07-2017]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 april 2006, FM 2006-00982;

Gelet op richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PbEU L 142) en de artikelen 1:40, vijfde lid, 1:81, eerste en tweede lid, 5:56, zesde lid, 5:59, vierde lid, 5:71, tweede lid, 5:76, tweede lid, 5:80a, derde en vierde lid, en 5:80b, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies d.d. 29 mei 2006, nr. W06.06.0124/IV)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 september 2007, FM 2006-01349;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet op het financieel toezicht;

  2. volledig bod: openbaar bod dat de geboden prijs of ruilverhouding vermeldt en dat strekt tot verwerving van alle effecten van de doelvennootschap van dezelfde categorie of klasse, niet zijnde een verplicht bod;

  3. partieel bod: openbaar bod dat de geboden prijs of ruilverhouding vermeldt en dat strekt tot verwerving van minder dan 30 procent van de stemrechten in de algemene vergadering van de doelvennootschap;

  4. tenderbod: openbaar bod waarbij de bieder de rechthebbenden van effecten van de doelvennootschap uitnodigt om die effecten tegen een door de rechthebbenden te bepalen tegenprestatie aan de bieder aan te bieden en dat strekt tot verwerving van minder dan 30 procent van de stemrechten in de algemene vergadering van de doelvennootschap;

  5. verplicht bod: openbaar bod dat op grond van artikel 5:70, eerste lid van de wet, wordt uitgebracht of dient te worden uitgebracht of een openbaar bod dat op grond van het recht van een andere lidstaat wordt uitgebracht of dient te worden uitgebracht en terzake waarvan de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 5:74, tweede lid, van de wet het biedingsbericht kan goedkeuren.

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen omtrent openbare biedingen

§ 2.1. Aankondigen van een openbaar bod

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 6

Artikel 7

§ 2.2. Goedkeuring van een biedingsbericht

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

§ 2.3. Uitbrengen van een openbaar bod

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 2.4. Aanmelding van effecten

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

§ 2.5. Gestanddoening

Artikel 16

Artikel 17

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen voor een volledig bod, een partieel bod, een tenderbod en een verplicht bod

§ 3.1. Een volledig bod

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

§ 3.2. Een partieel bod

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21

§ 3.3. Een tenderbod

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

§ 3.4. Een verplicht bod

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Hoofdstuk 4. Informatieverstrekking aan werknemers of vertegenwoordigers daarvan

Artikel 27

Hoofdstuk 5. Wijzigingen van andere besluiten

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Bijlage D

Bijlage E

Bijlage F

Bijlage G