Home

Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 16 april 2007, no. Trcjz/2007/1198, Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 3, derde lid, 4, eerste tot en met vierde lid, 10, 13, eerste en tweede lid, 16, eerste en derde tot en met vijfde lid van, richtlijn nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEG L 230),

de artikelen 3, derde lid, onder ii, vijfde lid en zevende lid, 4, eerste en tweede lid, 5, eerste en tweede lid, 8, eerste tot en met vijfde lid, alsmede zevende tot en met negende lid, 20, van richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123),

bijlage V van richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 196),

richtlijn 86/609/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 november 1986 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (PbEG L 358),

richtlijn nr. 2004/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de toepassing van de beginselen van goede laboratoriumpraktijken en het toezicht op de toepassing ervan voor tests op chemische stoffen (gecodificeerde versie) (PbEU L 50),

richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG 327),

verordening 396/2005/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten en bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad (PbEG L 70),

artikel 44, eerste lid, van de Grondwet met betrekking tot artikel 74 van dit besluit,

de artikelen 4, eerste lid, onderdeel e, 23, tweede en derde lid, 25, eerste lid, 28, tweede en derde lid, 29, derde lid, 36, derde lid, 44, tweede en derde lid, 49, tweede lid, 50, derde lid, 56, derde lid, 71, derde lid, 74, tweede lid, 75, 76, derde lid, 78 tot en met 81, eerste lid, 108, derde lid, 123, eerste lid, 124, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

artikel 24, eerste lid en tweede lid, onder b, van de Wet milieugevaarlijke stoffen,

artikelen 1, onder i, en 7, van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, en

artikel 16, eerste en zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 juli 2007, no. W11.07.0110/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 augustus 2007, no. Trcjz/2007/2853, Directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene begrippen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 2. verordening 396/2005/EG: Verordening nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad (PbEU L 70);

 3. richtlijn 67/548/EEG: richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 196);

 4. richtlijn 2000/60/EG: richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327);

 5. richtlijn 2004/10/EG: richtlijn nr. 2004/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de toepassing van de beginselen van goede laboratoriumpraktijken en het toezicht op de toepassing ervan voor tests op chemische stoffen (gecodificeerde versie) (PbEU L 50);

 6. bodem: bodem als bedoeld in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 7. gasvormende toestand: toestand van een gewasbeschermingsmiddel of biocide waarin het middel of de biocide na gasvorming zijn werking verkrijgt;

 8. maximumresidugehalte (MRL): het hoogste wettelijk toegestane concentratieniveau van een residu van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in of op een levensmiddel of diervoeder op basis van goede landbouwpraktijken en de laagste blootstelling van consumenten die noodzakelijk is met het oog op de bescherming van kwetsbare consumenten;

 9. richtlijn 1999/45/EG: richtlijn nr. 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PbEG 1999, L 200);

 10. uitvoeringsverordening (EU) 545/2011: Verordening (EU) nr. 545/2011 van de Commissie van 10 juni 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen betreft (PbEU 2011, L 155);

 11. uitvoeringsverordening (EU) 546/2011: Verordening (EU) nr. 546/2011 van de Commissie van 10 juni 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat uniforme beginselen voor de evaluatie en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen betreft (PbEU 2011, L 155);

 12. verhard oppervlak: oppervlak dat is verhard door bebouwing, bestrating en overige verhardingen aangebracht op de bodem voor verbetering van draagvlak en begaanbaarheid;

 13. onverhard oppervlak: oppervlak niet zijnde verhard oppervlak.

Artikel 1a

Hoofdstuk 2. Taken van het college

Artikel 2. Andere taken van het college

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-03-2014]

§ 1. [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 3 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 4 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 5 [Vervallen per 01-03-2014]

§ 2. [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 01-03-2014]

Hoofdstuk 4. Beoordeling van aanvragen

§ 1. Beoordeling van aanvragen inzake gewasbeschermingsmiddelen

Artikel 8. Toelating niet-professioneel gebruik

Artikel 8a. Beoordelingsmethoden

Artikel 8b [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 8c. Blootstelling als gevolg van niet-professioneel gebruik

Artikel 8d [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 8e. Uitspoeling

Artikel 8f. Driftcijfers

Artikel 8g. Beoordeling risico drinkwater

Artikel 9. Ontbrekende beoordelingsmethoden

Artikel 10 [Vervallen per 26-11-2011]

Artikel 11. Voorschriften

§ 2. Beoordeling van aanvragen inzake biociden

Artikel 12 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 13 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 14. Niet toe te laten gebruik van biociden

Artikel 15 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 16 [Vervallen per 01-03-2014]

Hoofdstuk 5. Handel en gebruik

§ 1. Bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 17. Bewijs van vakbekwaamheid inzake gewasbeschermingsmiddelen

Artikel 17a. Bewijs van vakbekwaamheid inzake biociden

Artikel 18. Geldigheid van een bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 19. Buitenlandse getuigschriften

§ 2. Invoer en doorvoer

Artikel 20 [Vervallen per 16-12-2011]

Artikel 21 [Vervallen per 16-12-2011]

Artikel 22 [Vervallen per 16-12-2011]

§ 3. Administratie van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 23 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 24. Administratie toegelaten biociden

Artikel 25. Administratie van de toepassing van toegelaten biociden door derden

Artikel 25a. Bijhouden van registers van gewasbeschermingsmiddelen

Artikel 25b. Informatieverstrekking niet-professioneel gebruik

§ 3a. Afleveren biociden

Artikel 25c. Afleveren biociden door een distributeur

§ 4. Goede praktijken, geïntegreerde gewasbescherming en juist gebruik

Artikel 26. Geïntegreerde gewasbescherming

Artikel 27. Toegankelijkheid gewasbeschermingsmonitor

Artikel 27a. Gebruik van prioritaire gevaarlijke stoffen

Artikel 27b. Gewasbescherming buiten de landbouw

Artikel 27c [Vervallen per 31-03-2016]

Artikel 27d. Waarschuwingen in recent behandelde gebieden

Artikel 28. Juist gebruik van biociden

§ 5. Toepassingsmethoden, -technieken en -materialen

Artikel 29. Toepassing met luchtvaartuigen

Artikel 30. Gasvormige of gasvormende gewasbeschermingsmiddelen en biociden in besloten ruimten

Artikel 31. Gasvormige of gasvormende gewasbeschermingsmiddel of biocide buiten besloten ruimten

Artikel 32. Periodieke toepassing

§ 6. Verpakkingen

Artikel 32a. Reinigingsplicht verpakkingen

Artikel 32aa. Formaat verpakkingen

§ 7. Keuring van apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen

Artikel 32b. Keuring van apparatuur

Hoofdstuk 6. Handhaving

Artikel 33. Kosten dwangbevel

Artikel 33a. Bestuurlijke boetes

Artikel 34 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 35 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 36 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 37 [Vervallen per 01-03-2014]

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen en wijzigingsbepalingen

Artikel 38. Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 39. Wijziging delegatiegrondslag Lozingenbesluit open teelt en veehouderij

Artikel 40. Wijziging delegatiegrondslag Besluit glastuinbouw

Artikel 41. Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

Artikel 42. Besluit beheer en schadebestrijding dieren

Artikel 43. Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer

Artikel 44. Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer

Artikel 45. Besluit EOS: demo en transitie-experimenten

Artikel 46. Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

Artikel 47. Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998

Artikel 48. Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer

Artikel 49. Besluit jachthavens

Artikel 50. Registratiebesluit externe veiligheid

Artikel 51. Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer

Artikel 52. Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003

Artikel 53. Besluit politieregisters

Artikel 54. Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer

Artikel 55. Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

Artikel 56. Registratiebesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

Artikel 57. Spaanplaatbesluit (Warenwet)

Artikel 58. Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Artikel 59. Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

Artikel 60. Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven

Artikel 61. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen

Artikel 62. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water

Artikel 63. Besluit milieu-effectrapportage 1994

Artikel 64. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Artikel 65. Besluit landbouw milieubeheer

Artikel 66. Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

Artikel 67. Besluit BIBOB

Artikel 68. Besluit milieuverslaglegging

Artikel 69. Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

Artikel 70. Besluit financiële zekerheid milieubeheer

Artikel 71. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Artikel 72. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

Artikel 73. Lozingenbesluit bodembescherming

Artikel 74. Besluit overdracht zorg voor beleid inzake biociden

Artikel 75. Overgangsrecht bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 76. Overgangsrecht Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties

Artikel 77. Inwerkingtreding

Artikel 78. Citeertitel

Bijlage 1. behorende bij artikel 8a, eerste lid

Bijlage 2 [Vervallen per 01-07-2018]

Bijlage 3. behorend bij artikel 26, eerste lid