Home

Wet beëdigde tolken en vertalers

Geldig vanaf 28 juli 2018
Geldig vanaf 28 juli 2018

Wet beëdigde tolken en vertalers

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-07-2018]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wet tot stand te brengen waarin regels worden gesteld inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers, waarin de wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beëedigde vertalers opgaat;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;

  2. register: het register bedoeld in artikel 2;

  3. beëdigde tolk: degene die als zodanig is ingeschreven in het register;

  4. beëdigde vertaler: degene die als zodanig is ingeschreven in het register.

Hoofdstuk II. Register

§ 1. Instelling register

Artikel 2

§ 2. Inhoud van en inschrijving in het register

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 3. Doorhaling in het register

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk III. De beëdiging

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk IV. Klachtbehandeling

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk V. Afnameplicht

Artikel 28

Hoofdstuk VI. Beëdigde tolken

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk VII. Beëdigde vertalers

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a

Artikel 41b

Artikel 41c

Artikel 41d

Artikel 42

Artikel 43