Home

Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten

Geldig vanaf 1 april 2008
Geldig vanaf 1 april 2008

Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2008]

Aanhef

De Minister van Financiën,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 29 januari 2008, kenmerk JZ-MGEs-08011304;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de Minister: de Minister van Financiën;

  2. de Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

  3. de wet: de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2

Tenzij een fundamentele wijziging van de aandeelhoudersstructuur van de marktexploitant aan de orde is, oefent de Autoriteit Financiële Markten namens de Minister de volgende bevoegdheden uit:

  1. het ingevolge artikel 5:32d, tweede lid, van de wet beslissen omtrent het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant;

  2. het ingevolge artikel 5:32d, derde lid, van de wet doen van een mededeling in de Staatscourant van de afgifte van een verklaring van geen bezwaar;

  3. het ingevolge artikel 5:32d, vierde lid, van de wet stellen van beperkingen of verbinden van voorschriften aan een verklaring van geen bezwaar;

  4. het ingevolge artikel 5:32d, vijfde lid, van de wet stellen van een termijn;

  5. het ingevolge artikel 5:32d, zesde lid, van de wet vorderen van de vernietiging van een besluit;

  6. het ingevolge de artikel 1:104, eerste lid, van de wet juncto 1:105, eerste lid, van de wet wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of beperken van een verklaring van geen bezwaar dan wel het daaraan verbinden van nadere voorschriften.

Artikel 3

De Autoriteit Financiële Markten houdt zich bij de uitoefening van de in artikel 2 genoemde bevoegdheden aan de Beleidslijn verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten van de Minister.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7