Home

Regeling beheer batterijen en accu’s 2008

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling beheer batterijen en accu’s 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PbEU L 266) en de artikelen 9.2.2.1, 10.15 tot en met 10.18 en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. batterij: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen;

 2. accu: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen;

 3. batterijpak: set van batterijen of accu’s, die onderling verbonden zijn of voorzien zijn van een buitenverpakking, die één complete eenheid vormt en niet is bedoeld om door de eindgebruiker te worden opgedeeld of geopend;

 4. draagbare batterij of accu: batterij of accu die:

  1. 1°.

   afgedicht is,

  2. 2°.

   met de hand kan worden gedragen, en

  3. 3°.

   geen industriële batterij of accu of een autobatterij of -accu is;

 5. industriële batterij of accu: batterij of accu die uitsluitend voor gebruik voor industriële of professionele doeleinden is ontworpen of in een elektrisch voertuig wordt gebruikt;

 6. autobatterij of -accu: batterij of accu gebruikt voor het starten, de verlichting of het ontstekingsvermogen van een voertuig niet zijnde een elektrisch voertuig;

 7. apparatuur: elektrische en elektronische apparatuur als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur die gedeeltelijk of volledig van energie kan worden voorzien door een batterij of een accu;

 8. op de markt brengen: het ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, aan een derde in Nederland;

 9. fabrikant: degene die een batterij of accu vervaardigt;

 10. producent: degene die beroepsmatig, ongeacht de verkooptechniek, batterijen of accu’s, met inbegrip van die welke in apparatuur of voertuigen zijn ingebouwd, voor het eerst op de markt brengt;

 11. distributeur: degene die beroepsmatig batterijen of accu’s levert aan een eindgebruiker;

 12. afgedankte batterijen of accu’s: batterijen of accu’s die afvalstoffen zijn;

 13. inzamelpercentage: het percentage dat wordt verkregen door het gewicht van de afgedankte draagbare batterijen en accu’s, die de producent op de markt heeft gebracht en overeenkomstig artikel 5, eerste lid, in een bepaald kalenderjaar zijn ingezameld respectievelijk opgehaald, vermenigvuldigd met drie, te delen door het gewicht van alle draagbare batterijen en accu’s die die producent gedurende dat kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren op de markt heeft gebracht;

 14. recycling als materiaal: na een verwerking opnieuw gebruiken van materialen, hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij voor een ander doel, daaronder niet begrepen de terugwinning van energie;

 15. verwerking: iedere activiteit die afgedankte batterijen en accu’s ondergaan nadat zij zijn overgedragen aan een locatie voor het sorteren, het voorbereiden op recycling als materiaal of het voorbereiden op verwijdering;

 16. richtlijn 2006/66/EG: richtlijn nr. 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PbEU L 266);

 17. marktdeelnemer: marktdeelnemer als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de EU-verordening markttoezicht;

 18. aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van een dienst zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241);

 19. op de markt aanbieden: op de markt aanbieden als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van de EU-verordening markttoezicht.

Artikel 1a

Artikel 2

§ 2. Ontwerp en fabricage van batterijen en accu’s

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Inname, verwerking, recycling en overig afvalbeheer

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 4. Markering

Artikel 9

§ 5. Informatie

Artikel 10

§ 6. Financiering

Artikel 11

§ 7. Verslaglegging

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 13

§ 8*. Uitvoering van EU-verordening markttoezicht

Artikel 14*

§ 8. Wijziging en intrekking andere regelgeving

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Bijlage behorende bij artikel 13