Home

Wet publieke gezondheid

Geldig vanaf 13 april 2024
Geldig vanaf 13 april 2024

Wet publieke gezondheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-04-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, ter implementatie van de herziene Internationale Gezondheidsregeling en om beter voorbereid te zijn op infectieziektecrises, wenselijk is voor de infectieziektebestrijding regels te stellen betreffende de organisatie ervan en de informatieverplichtingen en de bevoegdheden tot optreden uit te breiden; dat het wenselijk is om deze regels samen met de bestaande bepalingen onder te brengen in één wet opdat een samenhangend geheel ontstaat; dat daarom de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziektenwet en de Quarantainewet kunnen worden ingetrokken en worden vervangen door een wet voor de publieke gezondheid; dat het daarnaast wenselijk is om in deze wet een bepaling op te nemen omtrent een verplichte digitale gegevensopslag bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  de Internationale Gezondheidsregeling: de Internationale Gezondheidsregeling met Bijlagen (Trb. 2007, 34);

 2. b.

  Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 3. c.

  publieke gezondheidszorg: de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten;

 4. d.

  jeugdgezondheidszorg: de publieke gezondheidszorg, waarbij een landelijk preventief gezondheidszorgpakket actief wordt aangeboden aan alle jeugdigen tot 18 jaar;

 5. da.

  ouderengezondheidszorg: de publieke gezondheidszorg ten behoeve van personen boven de vijfenzestig jaar;

 6. db.

  groep A1: een krachtens de procedure van artikel 20 als zodanig aangemerkte infectieziekte;

 7. e.

  groep A2: Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), pokken, polio, severe acute respiratory syndrome (SARS), virale hemorragische koorts;

 8. f.

  groep B1: een humane infectie veroorzaakt door een dierlijk influenzavirus, difterie, mpox, pest, rabies, tuberculose;

 9. g.

  groep B2: buiktyfus (typhoid fever), cholera, hepatitis A, B en C, kinkhoest, mazelen, paratyfus, rubella, shigellose, shiga toxine producerende escherichia (STEC)/enterohemorragische escherichia coli-infectie, invasieve groep A streptokokkeninfectie, voedselinfectie, voor zover vastgesteld bij twee of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als een bron;

 10. h.

  groep C: de krachtens artikel 19 aangewezen infectieziekten;

 11. i.

  epidemie van een infectieziekte: een in korte tijd sterke toename van het aantal nieuwe patiënten lijdend aan een infectieziekte behorend tot groep A1, A2, B1, B2 of C;

 12. j.

  quarantaine: verblijf van een persoon die mogelijk besmet is met een infectieziekte behorend tot groep A1 of A2 in een door de burgemeester aangewezen gebouw, schip of in een aantal aangewezen ruimten daarbinnen, in verband met de bestrijding van de gevaren van die ziekte voor de volksgezondheid;

 13. k.

  medisch toezicht: medisch toezicht op een in quarantaine geplaatste persoon om te bezien of deze met een infectieziekte behorend tot groep A1 of A2 is geïnfecteerd en dientengevolge ziekteverschijnselen ontwikkelt;

 14. l.

  besmetting: de aanwezigheid van een vector, infectueus of giftig agens of infectueuze of giftige stof op of in een terrein, gebouw, goed of vervoermiddel, waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan;

 15. m.

  infectie: het binnendringen en de ontwikkeling of vermenigvuldiging van een infectueus agens in het lichaam van mensen, waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan;

 16. n.

  vector: een insect of ander dier dat normaliter een infectueus agens met zich meevoert waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan, dan wel een plant of substantie waarin een infectueus agens normaliter leeft waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan;

 17. o.
 18. p.

  haven: haven, inclusief de ankergebieden, ligplaatsen, kaden, steigers en, voor wat betreft zeehavens, aanvaarroutes vanuit zee, alsmede alle zich in de nabijheid daarvan bevindende bedrijven, opslagplaatsen en overige terreinen en gebouwen, die op grond van hun ligging, bestemming of gebruik moeten worden geacht daartoe te behoren;

 19. q.

  luchthaven: een terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en het landen van luchtvaartuigen met inbegrip van:

  1. 1°.

   de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond,

  2. 2°.

   de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer, of

  3. 3°.

   bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer;

 20. r.

  burgerexploitant: burgerexploitant als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 21. s.

  gebouw: elk bouwwerk dat een overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van het belijden van godsdienst of levensovertuiging;

 22. t.

  vervoermiddel: luchtvaartuig, schip, trein of wegvoertuig;

 23. u.

  goed: tastbaar product, met inbegrip van planten en met uitzondering van dieren, vervoermiddelen en lijken in de zin van artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet op de lijkbezorging;

 24. v.

  waar: eetwaar, waaronder tevens begrepen een kauwpreparaat, drinkwaar alsmede een andere roerende zaak, voor zover gebruikt in de sfeer van de particuliere huishouding of van een krachtens de Warenwet daarmee gelijkgestelde andere huishouding;

 25. w.

  vervoersexploitant: een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor een schip of luchtvaartuig dat een internationale reis maakt waarbij gebruik wordt gemaakt van een haven of luchthaven, of diens vertegenwoordiger;

 26. x.

  laboratorium: een laboratorium waar van het menselijk lichaam afgescheiden of afgenomen stoffen worden onderzocht ten behoeve van de diagnostiek van infectieziekten;

 27. y.

  samenwerkingsverband van registerloodsen: het voor de desbetreffende scheepvaartweg, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, aangewezen samenwerkingsverband van registerloodsen, waarin krachtens artikel 15, eerste lid, onderdeel b, onder 2, van de Loodsenwet, is voorzien;

 28. z.

  burgerservicenummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 29. aa.

  RIVM: het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op het RIVM;

 30. ab.

  voorzitter van de veiligheidsregio: de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

 31. ac.

  inspectie: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

 32. ac.

  referentielaboratorium: een laboratorium dat naar de laatste stand van de wetenschap gespecialiseerd is in de diagnostiek, surveillance en behandeling dan wel bestrijding van een specifieke ziekte of ziekteverwekker.

Hoofdstuk II. Taken publieke gezondheidszorg

§ 1. Algemeen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-2018]

§ 2. Jeugdgezondheidszorg

Artikel 5

§ 3. Ouderengezondheidszorg

Artikel 5a

§ 4. Infectieziektebestrijding

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 6ba [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 6c

Artikel 6d [Vervallen per 10-10-2022]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 5. Bevolkingsonderzoek

Artikel 12a

Hoofdstuk III. Landelijke en gemeentelijke nota gezondheidsbeleid

Artikel 13

Hoofdstuk IV. Gemeentelijke gezondheidsdiensten

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 16

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen infectieziektebestrijding

§ 1. Algemeen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 20b

§ 2. Melding

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

§ 3. Maatregelen gericht op het individu

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

§ 4. Rechterlijke toetsing maatregelen tot isolatie, medisch onderzoek en quarantaine

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

§ 5. Maatregelen gericht op gebouwen, goederen en vervoermiddelen

Artikel 47

Artikel 47a

§ 6. Havens en luchthavens

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

§ 7. Certificaten van inenting

Artikel 58

§ 8. Collectieve maatregelen

§ 8.1. Algemene bepalingen

Artikel 58a. Begripsbepalingen
Artikel 58b. Doel, noodzaak, geschiktheid, proportionaliteit en subsidiariteit
Artikel 58c. Reguliere procedure
Artikel 58ca. Bijzondere procedure
Artikel 58cb. Werkingsduur collectieve maatregelen
Artikel 58d. Noodbevoegdheid
Artikel 58e. Differentiatie, ontheffing en lokaal maatwerk

§ 8.2. Maatregelen

Artikel 58f. Veilige afstand
Artikel 58g. Hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Artikel 58h. Openstelling van publieke plaatsen
Artikel 58i. Evenementen
Artikel 58j. Zorgplicht publieke plaatsen
Artikel 58k. Zorgplicht besloten plaatsen
Artikel 58l. Bevelen voor besloten plaatsen
Artikel 58m. Bevelen voor openbare plaatsen
Artikel 58n. Zorgaanbieders en zorglocaties
Artikel 58o. Bedrijfsmatig personenvervoer

§ 8.3. Maatregelen in verband met inreizen

Artikel 58p. Inreisverplichtingen bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig personenvervoer
Artikel 58q. Uitzondering op de inreisverplichtingen
Artikel 58r. Thuisquarantaineplicht Europees Nederland
Artikel 58s. Uitzonderingen thuisquarantaineplicht
Artikel 58t. Verzoekschriftenprocedure
Artikel 58u. Thuisquarantaineverklaring
Artikel 58v. Gegevensverwerking
Artikel 58w. Aanvullende gegevensverstrekking en -verwerking thuisquarantaineverklaring
Artikel 58x. Thuisquarantaineplicht Caribisch Nederland

§ 8.4. Overige bepalingen

Artikel 58y. Verantwoording en informatievoorziening
Artikel 58z. Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom
Artikel 58za. Bestuurlijke boete

Hoofdstuk VI. Financiële bepalingen

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Hoofdstuk VII. Handhaving

§ 1. Toezicht

Artikel 64

Artikel 64a. Grondslag voor aanwijzing andere toezichthouders dan IGJ en NVWA

Artikel 64bis [Vervallen per 10-10-2022]

Artikel 65

§ 1a. Opsporing

Artikel 65a. Grondslag voor aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren

§ 2. Strafbepalingen

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 67a [Vervallen per 10-10-2022]

Artikel 68

Artikel 68bis. Strafbaarstellingen en strafsancties regels hoofdstuk V, paragraaf 8

Hoofdstuk VIIa. Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 68a

Artikel 68b

Artikel 68c

Artikel 68d [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 68e

Artikel 68f

Artikel 68g

Artikel 68h

Artikel 68i

Artikel 68j

Artikel 68k

Artikel 68ka. Last onder dwangsom BES

Artikel 68kb. Bestuurlijke boete BES

Artikel 68l

Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76