Home

Wet veiligheidsregio’s

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet veiligheidsregio’s

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio’s in te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • veiligheidsregio: een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 9;

 • ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken;

 • rampenbestrijding: het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp;

 • crisis: een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast;

 • crisisbeheersing: het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen;

 • geneeskundige hulpverlening: geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer;

 • meldkamer: een meldkamer als bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012;

 • GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied;

 • Regionale Ambulancevoorziening: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen;

 • Veiligheidsberaad: de voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk;

 • korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

 • milieubelastende activiteit: milieubelastende activiteit als bedoeld in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet.

§ 2. De gemeente

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 3. De veiligheidsregio

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

§ 4. De brandweer

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 30

Artikel 31

§ 5. De GHOR

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

§ 6. De meldkamerfunctie

Artikel 35

§ 7. Coördinerend functionaris

Artikel 36

§ 8. Landelijke doelstellingen

Artikel 37

Artikel 38

§ 9. Bovenlokale rampen en crises

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

§ 10. Informatie en communicatie

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

§ 11. Bijstand

Artikel 51

§ 12. Buitengewone omstandigheden

Artikel 52

Artikel 53 [Nog niet in werking]

Artikel 54 [Nog niet in werking]

§ 13. Financiële bepalingen

Artikel 55

Artikel 56

§ 14. Toezicht

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

§ 15. Binnentreden

Artikel 62

§ 16. Sancties

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

§ 17. Het Instituut Fysieke Veiligheid

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

§ 18. Evaluatie

Artikel 75a

§ 19. Invoerings- en overgangsbepalingen

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79 [Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 80

§ 20. Slotbepalingen

Artikel 81

Artikel 82

Bijlage bij artikel 8