Home

Besluit rechtspositie korps politie BES

Geldig van 28 december 2016 tot 22 september 2018
Geldig van 28 december 2016 tot 22 september 2018

Besluit rechtspositie korps politie BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-12-2016 tot 22-09-2018]

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 2. [Vervallen]

 3. ambtenaar van politie: de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, de aspirant, de vrijwillige ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, de vrijwillige ambtenaar in opleiding en de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie;

 4. aspirant: degene die toegelaten is tot de basisopleiding;

 5. ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak: de ambtenaar, bedoeld in artikel 3, onder a, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met uitzondering van de aspirant;

 6. ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie: de ambtenaar, bedoeld in artikel 3, onder b, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  1. f1.

   vrijwillige ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak: de ambtenaar, bedoeld in artikel 3, onder c, van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  2. f2.

   vrijwillige ambtenaar in opleiding: degene die door Onze Minister is benoemd tot vrijwillige ambtenaar in opleiding en die is toegelaten tot de opleiding tot vrijwillige ambtenaar van politie;

  3. f3.

   vrijwillige ambtenaar van politie: de vrijwillige ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de vrijwillige ambtenaar in opleiding;

 7. volledige betrekking: een betrekking met een arbeidstijd van gemiddeld 40 uur per week voor de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de aspirant en een arbeidstijd van gemiddeld 39,5 uur per week voor de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken;

 8. deelbetrekking: een betrekking met een arbeidstijd van gemiddeld minder dan 40 uur per week;

 9. bezoldiging:

  1. voor de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de aspirant: het loon van de ambtenaar met inachtneming van de bepalingen bij of krachtens dit besluit aan de hand van een bezoldigingsschaal vastgesteld en vermenigvuldigd met een factor 40/39,5;

  2. voor de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie: het loon van de ambtenaar met inachtneming van de bepalingen bij of krachtens het Bezoldigingsbesluit 1998 BES vastgesteld;

 10. bezoldigingsschaal: een als zodanig bij ministeriële regeling vastgestelde, van een volgnummer voorziene reeks van bedragen;

 11. bezoldigingstrede: elk afzonderlijk binnen een bezoldigingsschaal opgenomen bezoldigingsbedrag;

 12. detachering: een tijdelijke tewerkstelling elders dan bij het korps waar de ambtenaar van politie is geplaatst;

 13. plaats van tewerkstelling: het gebouw, het gebouwencomplex, het terrein of het vaartuig dat de ambtenaar van politie voor de normale uitoefening van zijn functie is aangewezen, en bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing,het gebouw, het gebouwencomplex, het terrein of het vaartuig waar hij gewoonlijk zijn functie uitoefent;

 14. werkgebied: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 15. functie: het samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar in zijn ambt te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door Onze Minister uitdrukkelijk of impliciet is opgedragen;

 16. maximum-bezoldiging: het bedrag behorende bij de hoogste bezoldigingstrede van een bezoldigingsschaal, waarvan de volgnummeraanduiding uitsluitend uit een getal bestaat;

Hoofdstuk II. Aanstelling, beoordeling en bezoldiging

§ 1. Algemeen

Artikel 2

§ 2. Rangen

Artikel 3

Artikel 3a

§ 3. Aanstellingseisen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

Artikel 8c

Artikel 8d

Artikel 8e

Artikel 8f

Artikel 8g

Artikel 8h

Artikel 8i

Artikel 8j

Artikel 8k

Artikel 8l

Artikel 8m

Artikel 8n

Artikel 8o

Artikel 8p

Artikel 8q

Artikel 8r

§ 3a. Kroonbenoemingen

Artikel 8s

§ 3b. Beëdiging en akte van aanstelling

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 3c. Opleidingen en opleidingseisen

Artikel 12a

§ 4. Bezoldiging, vergoedingen en toelagen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23a [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 23b

Artikel 23c [Vervallen per 01-04-2015]

Artikel 23d

§ 4a. Overgangsrecht bezoldiging

Artikel 23e

Artikel 23f

Artikel 23g

Artikel 23h

Artikel 23i

Artikel 23j

Artikel 23k

Artikel 23l

§ 5. Functioneringsgesprek en beoordeling

Artikel 24 [Vervallen per 09-10-2011]

Artikel 25

Hoofdstuk III. Arbeids- en rusttijden

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk IV. Vakantie

§ 1. Algemeen

Artikel 28

Artikel 28a

§ 2. De aspirant

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

§ 3. Overige ambtenaren van politie

Artikel 31a

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Hoofdstuk V. Vrijstelling van dienst

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Hoofdstuk VI. Buitengewoon verlof

§ 1. Algemeen

Artikel 46

Artikel 47

§ 2. Buitengewoon verlof van korte duur

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

§ 3. Buitengewoon verlof van lange duur

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Hoofdstuk VII. Voorzieningen in verband met ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling

Artikel 61a

§ 1. Ziekte en ongeval

Artikel 62 [Vervallen per 09-10-2011]

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

§ 2. Zwangerschap en bevalling

Artikel 72

Artikel 73

§ 3. Tegemoetkoming in ziektekosten

Artikel 74

§ 4. Aanspraken bij ongeval voor de vrijwillige ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak

Artikel 74a

Artikel 74b

Artikel 74c

Artikel 74d

Artikel 74e

Artikel 74f

Artikel 74g

Hoofdstuk VIIa. Taken vrijwillige ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak

Artikel 74h

Artikel 74i

Hoofdstuk VIIb. Geweldsbeheersing, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden

Artikel 74j

Artikel 74k

Artikel 74l

Artikel 74m

Artikel 74n

Artikel 74o

Hoofdstuk VIII. Overige rechten en verplichtingen van de ambtenaar van politie

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89 [Vervallen per 28-06-2012]

Artikel 90

Artikel 91 [Vervallen per 28-06-2012]

Artikel 92 [Vervallen per 28-06-2012]

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 100

Hoofdstuk IX. Disciplinaire straffen

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Hoofdstuk X. Schorsing en ontslag.

§ 1. Algemeen

Artikel 107

§ 2. Schorsing

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

§ 3. Ontslag

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 118a

Artikel 119

Hoofdstuk XI. Bezwaar

Artikel 120

Artikel 121

Hoofdstuk XII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 123a

Artikel 123b

Artikel 124

Bijlage A. [Vervallen]

Bijlage behorende bij artikel 23, eerste tot en met derde lid , van het Besluit rechtspositie korps politie BES