Home

Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties

Geldig vanaf 1 april 2013
Geldig vanaf 1 april 2013

Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2013]

Aanhef

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 37 en 41 van de Mededingingswet, zoals die zullen luiden met ingang van 1 oktober 2007;

Besluit:

Artikel 1

Bij het toepassen van de artikelen 37 en 41 van de Mededingingswet, zoals deze zullen luiden nadat de Wet van 28 juni 2007, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet (Stb. 284), in werking is getreden, zal de Autoriteit Consument en Markt aansluiten bij de mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 februari 2004, getiteld ‘Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen’ (Pb 2004, C 31, blz. 5 - 18).

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties’.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2007.