Home

Wet lokaal spoor

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet lokaal spoor

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de regels inzake de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen te moderniseren en de verantwoordelijkheid van de decentrale overheden voor de lokale spoorweginfrastructuur vast te leggen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

1.

Lokale spoorwegen worden bij koninklijk besluit aangewezen.

2.

Een spoorweg kan als lokale spoorweg worden aangewezen, indien de spoorweg:

  1. is bestemd voor openbaar personenvervoer met stads-, voorstads- of regionale spoorvervoerdiensten of voor goederenvervoer; en

  2. geen hoofdspoorweg is als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Spoorwegwet.

3.

Indien een lokale spoorweg niet meer voldoet aan het tweede lid, wordt de aanwijzing als lokale spoorweg ingetrokken.

4.

Een besluit tot aanwijzing dan wel intrekking van een aanwijzing als lokale spoorweg wordt bekendgemaakt in het Staatsblad.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden de elementen aangewezen die tot de lokale spoorweginfrastructuur behoren.

Artikel 3

Hoofdstuk 2. Zorg voor de veiligheid op en nabij de lokale spoorwegen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk 3. Beheer van lokale spoorwegen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Hoofdstuk 4. Verkeer

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk 5. Vervoer over de lokale spoorwegen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 29b

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Hoofdstuk 6. Eisen aan het personeel

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Hoofdstuk 7. Toezicht en handhaving

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Hoofdstuk 9. Wijziging andere wetten

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Hoofdstuk 10. Overgangsbepalingen

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 67

Artikel 68