Home

ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014

Geldig vanaf 12 februari 2014
Geldig vanaf 12 februari 2014

ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2014]

Aanhef

Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op de artikelen 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 51 en 89 van de Mededingingswet, artikel 70, vierde lid, eerste volzin, van de Spoorwegwet, artikel 48, vierde lid, laatste volzin, van de Drinkwaterwet, artikel 11.14a, eerste lid, tweede volzin, van de Wet luchtvaart en artikel 2.4, tweede lid, van de Wet Handhaving consumentenbescherming;

Gezien de wens om nadere invulling te geven aan de bevoegdheid inzage te vorderen in digitale gegevens en deze te kopiëren bij de uitoefening van het toezicht op de naleving van de door haar gehandhaafde wetten;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. afronding van een onderzoek: de definitieve afronding van de besluitvorming volgend op een onderzoek of, indien van toepassing, de definitieve afronding van het onderzoek benodigd voor nacontroles aangekondigd op het moment van definitieve afronding van de besluitvorming volgend op een onderzoek;

 2. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 3. betrokkene: degene die de geadresseerde is bij de inzet van de bevoegdheden van artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht;

 4. binnen-de-reikwijdte: dat wat naar zijn aard en/of inhoud redelijkerwijs binnen het doel en voorwerp van het onderzoek kan vallen;

 5. binnen-de-reikwijdte dataset: dataset die binnen-de-reikwijdte is voordat de ‘ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014’ en het onderstaande artikel 2.3, tweede lid, is toegepast;

 6. dataset: een verzameling gegevens;

 7. gegevens: digitale gegevens;

 8. hashwaarde: een controleerbare wiskundige berekening over de inhoud van een digitaal bestand;

 9. moment van ter inzage verlening: moment waarop inzage wordt verleend als bedoeld in artikel 5:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 10. onderzoeksdataset: dataset die binnen-de-reikwijdte is nadat de ‘ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014’ en het onderstaande artikel 2.3, tweede lid, is toegepast;

 11. toezichthoudend ambtenaar: degene die als zodanig op grond van het ‘Besluit aanwijzing toezichthouders ACM’ is aangewezen;

 12. veiligstellen: overzetten van gegevens door een toezichthoudend ambtenaar op een gegevensdrager van een toezichthoudend ambtenaar.

Waarborgen bij de inzet van de bevoegdheid inzage te vorderen in gegevens op grond van artikel 5:17 van de Awb

Artikel 2.1. Waarborgen bij de totstandkoming van de veiliggestelde dataset

1.

Bij het inzage vorderen, veiligstellen en selecteren van gegevens richt de toezichthoudend ambtenaar zich op het doel en voorwerp van het onderzoek;

2.

Als voor de selectie van gegevens een persoon/functionaris, of zijn ondersteuner(s) het uitgangspunt vormt, brengt het eerste lid met zich dat de toezichthoudend ambtenaar betrokkenheid van deze persoon dient te vermoeden bij het doel en voorwerp van het onderzoek;

3.

De toezichthoudend ambtenaar verstrekt betrokkene een omschrijving van het doel en voorwerp van het onderzoek voordat hij zijn bevoegdheid van artikel 5:17 van de Awb inzet;

4.

De toezichthoudend ambtenaar verstrekt betrokkene de namen van de personen/functionarissen waarvan betrokkenheid wordt vermoed bij het doel en voorwerp van het onderzoek, dan wel van hun ondersteuner(s), voordat hij gegevens veiligstelt of meeneemt die behoren bij deze personen/functionarissen of ondersteuner(s) op grond van artikel 5:17, derde lid, van de Awb;

5.

De toezichthoudend ambtenaar verstrekt betrokkene een overzicht van de gegevens op de veiliggestelde dataset met de bijbehorende hashwaarden per bestand na het veiligstellen van gegevens.

Artikel 2.2. Waarborgen bij de totstandkoming van de binnen-de-reikwijdte dataset

Artikel 2.3. Waarborgen bij de totstandkoming van de onderzoeksdataset

Artikel 2.4. Waarborg bij de totstandkoming van de veiliggestelde dataset, de binnen-de-reikwijdte dataset en de onderzoeksdataset

Artikel 2.5. Waarborg bij het opnemen van gegevens in het dossier

Artikel 2.6. Waarborgen betreffende het hergebruik, de externe verstrekking en het bewaren van gegevens

Artikel 3. Slotbepaling

Artikel 4. Citeertitel

Artikel 5. Inwerkingtreding