Home

Besluit langdurige zorg

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit langdurige zorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 oktober 2014, kenmerk 673059-126985-WJZ;

Gelet op de artikelen 2.1.1, vierde en vijfde lid, 2.2.1, tweede lid, 3.1.1, tweede lid, 3.1.3, eerste en tweede lid, 3.2.1, vierde en vijfde lid, 3.2.3, vijfde lid, 3.2.5, eerste en tweede lid, 3.2.6, eerste en tweede lid, 3.3.2, achtste lid, 3.3.3, eerste, vijfde en zesde lid, 3.3.5, tweede en vierde lid, 4.1.1, vierde en zesde lid, 4.2.4, tweede, derde en vierde lid, 5.1.4, 7.1.2, derde en vijfde lid, 8.1.1, tweede lid, 10.1.4, eerste lid, 11.1.4, eerste lid, en 12.4.8, eerste en tweede lid, van de Wet langdurige zorg, artikel 60, tweede en derde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, artikel 2 en 56a van de Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 91 van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 1, tweede lid, 5, tweede lid, en 6 van de Wet toelating zorginstellingen, artikel 1, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet, artikel 2, tweede lid, van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, artikel 8.1.8, tweede lid, van de Jeugdwet, artikel 2.1.4, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de artikelen 6.16 en 6.25 van de Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 54 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 11, zevende lid, van de Wet sociale werkvoorziening, artikel 1, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel 13 van de Wegenverkeerswet, artikel 29, derde lid, van de Mededingingswet, artikel 2, vijfde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen, artikel 70c van de Woningwet, artikel 11, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, artikel 29, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 38a, van het Wetboek van Strafrecht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 november 2014, No. W13.14.0367/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2014, kenmerk 697545-130582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. De verzekerden

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.2

Artikel 2.1.3

Artikel 2.1.4

Artikel 2.1.5

Hoofdstuk 3. De inhoud van de verzekering

§ 1. Het verzekerde pakket en het recht op zorg

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.2

Artikel 3.1.3

Artikel 3.1.4

Artikel 3.1.5

§ 2. Bepalingen over indicatiebesluiten

Artikel 3.2.1

Artikel 3.2.2

Artikel 3.2.3

Artikel 3.2.4

Artikel 3.2.5

§ 3.1. Eigen bijdrage algemeen

Artikel 3.3.1.1

Artikel 3.3.1.2

Artikel 3.3.1.2a

Artikel 3.3.1.3

Artikel 3.3.1.4

Artikel 3.3.1.5

Artikel 3.3.1.6

Artikel 3.3.1.7

§ 3.2. De berekening van de eigen bijdragen

Artikel 3.3.2.1

Artikel 3.3.2.2

Artikel 3.3.2.2a

Artikel 3.3.2.3

Artikel 3.3.2.4

Artikel 3.3.2.4a

Artikel 3.3.2.5

Artikel 3.3.2.6

Artikel 3.3.2.7

Artikel 3.3.2.8

Artikel 3.3.2.9

§ 3.3. [Vervallen per 04-01-2016]

Artikel 3.3.3.1 [Vervallen per 04-01-2016]

Artikel 3.3.3.2 [Vervallen per 04-01-2016]

Artikel 3.3.3.3 [Vervallen per 04-01-2016]

Artikel 3.3.3.4 [Vervallen per 04-01-2016]

§ 4. Wachttijd

Artikel 3.4.1

Artikel 3.4.2

Artikel 3.4.3

§ 5. Zorg in natura

Artikel 3.5.1

Artikel 3.5.2

Artikel 3.5.3

§ 6. Persoonsgebonden budget

Artikel 3.6.1

Artikel 3.6.2

Artikel 3.6.3

Artikel 3.6.4

Artikel 3.6.5

Artikel 3.6.6

Artikel 3.6.7

§ 7. Levering buiten Nederland

Artikel 3.7.1

Artikel 3.7.2

Hoofdstuk 4. De wlz-uitvoerders

§ 1. De aan- en afmelding en de statuten

Artikel 4.1.1

Artikel 4.1.2

§ 2. Regels ten behoeve van de aanwijzing, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, Wlz

Artikel 4.2.1

Artikel 4.2.2

§ 3. Uitbestedingsverbod

Artikel 4.3.1

Hoofdstuk 5. Het het Zorginstituut en het CIZ

§ 1. Zorginstituut

Artikel 5.1.1

§ 2. Neventaken CIZ

Artikel 5.2.1

Artikel 5.2.2 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 5.2.3

Hoofdstuk 6. Zorgplanbespreking

Artikel 6.1.1

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

Artikel 7.1.1

Hoofdstuk 8. Aanpassing van andere algemene maatregelen van bestuur

§ 1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 8.1.1

Artikel 8.1.2

Artikel 8.1.3

Artikel 8.1.4

Artikel 8.1.5

Artikel 8.1.6

Artikel 8.1.7

Artikel 8.1.8

Artikel 8.1.9

§ 2. Financiën

Artikel 8.2.2

§ 3. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 8.3.1

Artikel 8.3.2

Artikel 8.3.3

Artikel 8.3.4

Artikel 8.3.5

Artikel 8.3.6

§ 4. Veiligheid en Justitie

Artikel 8.4.1

Artikel 8.4.2

Artikel 8.4.3

Artikel 8.4.4

§ 5. Wonen en Rijksdienst

Artikel 8.5.1

§ 6. Defensie

Artikel 8.6.1

Artikel 8.6.2

§ 7. Infrastructuur en Milieu

Artikel 8.7.1

§ 8. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 8.8.1

§ 9. Economische Zaken

Artikel 8.9.1

Hoofdstuk 9. Innovatie

§ 1. [Vervallen per 01-10-2019]

Artikel 9.1 [Vervallen per 01-10-2019]

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-10-2019]

Artikel 9.3 [Vervallen per 01-10-2019]

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-10-2019]

Artikel 9.5 [Vervallen per 01-10-2019]

Artikel 9.6 [Vervallen per 01-10-2019]

Artikel 9.7 [Vervallen per 01-10-2019]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.6

Artikel 10.7

Artikel 10.8

Artikel 10.9

Artikel 10.10 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 10.10a [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 10.11

Artikel 10.12

Artikel 10.13