Home

Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • PAK’s: polycyclische aromatische koolwaterstoffen als bedoeld in bijlage A bij de Regeling bodemkwaliteit;

  • producent: degene wiens bedrijfsactiviteit het is om steenachtige afvalstoffen te bewerken tot recyclinggranulaat;

  • recyclinggranulaat: granulaat dat ontstaat bij het bewerken van steenachtige afvalstoffen en dat is geproduceerd overeenkomstig een norm als genoemd in bijlage 1;

  • steenachtige afvalstoffen: steenachtige afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken en wegen en andere afvalstoffen die qua aard en samenstelling daaraan gelijkwaardig zijn;

  • toeslagstoffen: stoffen die worden toegevoegd aan recyclinggranulaat om daarmee de prestaties van het granulaat te verbeteren of te beïnvloeden;

  • verordening bouwproducten: verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU 2011, L88).

Artikel 1a. Grondslag

Artikel 2. Recyclinggranulaat geen afval

1.

Recyclinggranulaat dat voldoet aan de artikelen 3 tot en met 7 van deze regeling is geen afvalstof.

2.

Recyclinggranulaat dat op grond van regelgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie geen afvalstof is, voldoet aan de artikelen genoemd in het eerste lid, indien:

  1. het recyclinggranulaat in die lidstaat rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht;

  2. de betreffende regelgeving van die lidstaat voldoet aan artikel 6 van de kaderrichtlijn afvalstoffen, en

  3. de eisen in de regelgeving van de andere lidstaat een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met deze regeling wordt nagestreefd.

Artikel 3. Eisen aan te bewerken steenachtige afvalstoffen tot recyclinggranulaat

Artikel 4. Productiecontrole

Artikel 5. Productkwaliteit

Artikel 6. Conformiteitverklaring

Artikel 7. Kwaliteitsborging

Artikel 8. Inwerkingtreding

Artikel 9. Citeertitel

Bijlage 1. behorende bij artikel 1

Bijlage 2. behorende bij artikel 6