Home

Wet hergebruik van overheidsinformatie

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Wet hergebruik van overheidsinformatie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen over het hergebruik van overheidsinformatie in verband met de implementatie van Richtlijn nr. 2013/37/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEU 2013, L 175/1);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. richtlijn: Richtlijn 2003/98/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEG 2003 L 345);

 2. hergebruik: het gebruik van informatie, neergelegd in documenten berustend bij een met een publieke taak belaste instelling, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd, anders dan de uitwisseling van informatie tussen met een publieke taak belaste instellingen onderling uitsluitend met het oog op de vervulling van hun publieke taken;

 3. met een publieke taak belaste instelling: een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn;

 4. document: een bij een met een publieke taak belaste instelling berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;

 5. museum: een met een publieke taak belaste instelling die gericht is op het tonen van cultuurgoederen aan het algemene publiek;

 6. bibliotheek: voor een ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening die in overwegende mate door een of meer gemeenten wordt gesubsidieerd of in stand gehouden, de Koninklijke Bibliotheek, bedoeld in artikel 1.5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of de bibliotheekvoorziening van een universiteit, genoemd in de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2. Toepassingsbereik

1.

Deze wet is niet van toepassing op:

 1. informatie die niet openbaar is op grond van de wet;

 2. informatie waarvan een derde de rechthebbende is in de zin van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten of de Databankenwet;

 3. informatie berustend bij een publieke omroep, bij een andere met een publieke omroeptaak belaste instelling of bij een instelling die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een publieke omroep of een andere met een publieke omroeptaak belaste instelling;

 4. informatie berustend bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen;

 5. informatie berustend bij andere culturele instellingen dan bibliotheken en musea;

 6. gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens en insignes bevatten;

 7. informatie die betrekking heeft op openbare persoonsgegevens waarvan hergebruik onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

2.

Voor de toepassing van deze wet worden de met een publieke taak belaste instellingen, die op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bestuursorgaan zijn, gelijk gesteld met een bestuursorgaan.

Hoofdstuk II. Verzoeken om hergebruik

Artikel 3. Indienen en afwijzen van verzoeken

Artikel 4. Behandeling van verzoeken

Artikel 4a. Uitzondering dwangsom bij niet tijdig beslissen

Artikel 4b. Bijzondere regeling bestuursrechter

Hoofdstuk III. Ter beschikking stellen van informatie voor hergebruik

Artikel 5. Beschikbare formaten

Artikel 6. Voorwaarden

Artikel 7. Exclusieve rechten

Artikel 8. Uitfasering exclusieve rechten

Artikel 9. Tarifering

Hoofdstuk IV. Wijziging van enige wetten

Artikel 10. Wijziging Wet openbaarheid van bestuur

Artikel 11. Wijziging Archiefwet 1995

Artikel 12. Wijziging Kadasterwet

Artikel 13. Wijziging Wegenverkeerswet 1994

Artikel 14. Wijziging Handelsregisterwet 2007

Artikel 14a. Wijziging Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Hoofdstuk IV-A. Samenloopbepalingen

Artikel 14b. Samenloop Reparatiewet Infrastructuur en milieu 2014

Artikel 14c. Wijziging Wet taken meteorologie en seismologie

Artikel 14d. Samenloop Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

Artikel 16. Citeertitel