Home

Werkwijze Openbaarmaking ACM

Geldig vanaf 12 februari 2020
Geldig vanaf 12 februari 2020

Werkwijze Openbaarmaking ACM

Besluit BWBR0036859-20200212

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-02-2020]

Inleiding

Op 1 augustus 2014 is de Wet van 26 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Stb., 247) in werking getreden. Daardoor beschikt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) sinds die datum over een uniform regime voor openbaarmaking van besluiten en andere documenten.

Deze werkwijze geeft inzicht in de wijze waarop de ACM onder andere besluiten die zij in het kader van de aan haar opgedragen taken neemt, openbaar maakt met inachtneming van dit nieuwe regime.

Algemene uitgangspunten

  1. De ACM betracht bij de uitvoering van haar wettelijke taken zo veel mogelijk openheid, met inachtneming van geldende rechtswaarborgen.

  2. De ACM maakt via haar website (www.acm.nl) haar besluiten en andere documenten openbaar. Geïnteresseerden kunnen zich via deze website abonneren op een e-mailservice. Abonnees kunnen zelf kiezen waarover en hoe vaak zij via een e-mail geattendeerd willen worden op openbaarmakingen van de ACM.

  3. Een besluit maakt de ACM pas na bekendmaking daarvan aan de geadresseerde, algemeen openbaar. Bij de openbaarmaking van een besluit vermeldt de ACM onder meer de juridische status daarvan.

  4. De ACM kan communiceren over haar besluiten, onderzoeken, door haar afgelegde bedrijfsbezoeken of andere werkzaamheden. In geval van een bedrijfsbezoek worden namen van marktorganisaties niet openbaar gemaakt, tenzij de naam door of namens de marktorganisatie openbaar is gemaakt.

  5. De ACM maakt sanctierapporten (als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht) niet openbaar.

Openbaarmaking

Nieuwsberichten

Slotbepalingen