Home

Wet implementatie Nagoya Protocol

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Wet implementatie Nagoya Protocol

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om te voorzien in wettelijke regels om het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit te implementeren en uitvoering te geven aan ter zake geldende verordeningen van de Europese Unie.

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • EU-verordeningen inzake genetische rijkdommen: verordeningen als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die betrekking hebben op de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, waaronder in ieder geval Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie (PbEU 2014, 150) en verordeningen die daarop berusten;

  • Nagoya Protocol: op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244);

  • Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

1.

Het is verboden in strijd te handelen met bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften van EU-verordeningen inzake genetische rijkdommen.

2.

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ter uitvoering van onderdelen van EU-verordeningen inzake genetische rijkdommen die geen beoordelingsruimte laten, of die betrekking hebben op de wijze waarop aanvragen en documenten worden ingediend.

3.

Onverminderd het eerste en tweede lid, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van het Nagoya Protocol en EU-verordeningen inzake genetische rijkdommen regels worden gesteld met betrekking tot de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik.

Artikel 3

Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van het bepaalde bij of krachtens artikel 2, overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen die in voorkomend geval voortvloeien uit het Nagoya Protocol of EU-verordeningen inzake genetische rijkdommen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10