Home

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (maximumsubsidiebedrag) (2)

Geldig van 13 december 2016 tot 19 december 2018
Geldig van 13 december 2016 tot 19 december 2018

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (maximumsubsidiebedrag) (2)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-12-2016 tot 19-12-2018]
[Regeling ingetrokken per 19-12-2018]

Aanhef

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis.]

Artikel II

Artikel 17, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is niet van toepassing op subsidies waarvoor de aanvraag is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.