Home

Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2017

Geldig van 1 januari 2017 tot 5 juli 2018
Geldig van 1 januari 2017 tot 5 juli 2018

Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 05-07-2018]
[Regeling ingetrokken per 05-07-2018]

Aanhef

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8.15a van de Mediawet 2008;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Te subsidiëren activiteiten en kosten

1.

Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de versterking en vernieuwing van de journalistiek in Nederland subsidie verstrekken voor innovatieve projecten binnen de journalistieke media.

2.

Te subsidiëren activiteiten voldoen aan één of meer van de volgende eisen:

 1. zij hebben betrekking op een of meer

  1. nieuwe journalistieke producten of diensten;

  2. nieuwe combinaties van nieuwe journalistieke producten of diensten;

  3. nieuwe combinaties van bestaande journalistieke producten of diensten;

  4. nieuwe combinaties van nieuwe met bestaande journalistieke producten of diensten; of

 2. zij hebben betrekking op nieuwe modellen of platforms om nieuwe journalistieke producten of diensten te realiseren.

3.

Voor subsidieverstrekking komen slechts kosten van de subsidieontvanger in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de te subsidiëren activiteiten en die gemaakt zijn na de subsidieverlening.

4.

Het Stimuleringsfonds kan nadere richtlijnen omtrent de aard van de kosten en de activiteiten vaststellen. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl.

Artikel 2. De onderdelen van de regeling

Subsidieverstrekking op grond van deze regeling bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 1. subsidieverstrekking ten behoeve van de ontwikkeling van een prototype of pilot (hierna te noemen: eerste subsidieverstrekking);

 2. subsidieverstrekking ten behoeve van de doorontwikkeling of opschaling van een prototype of pilot in geval een derde partij bereid is bij te dragen in de financiering (hierna te noemen: tweede subsidieverstrekking);

 3. subsidieverstrekking ten behoeve van de doorontwikkeling of opschaling van een prototype of pilot in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b (hierna te noemen: derde subsidieverstrekking).

Artikel 3. Subsidieplafond

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

Artikel 4. Subsidieaanvrager

Artikel 5. Subsidieaanvraag

Artikel 6. Termijn indiening aanvraag

Hoofdstuk 3. Subsidieverlening

Artikel 7. Criteria verdeling bij subsidieverlening

Artikel 8. Beoordeling subsidieaanvragen

Artikel 9. Beslissingstermijn subsidieverlening

Hoofdstuk 4. Verplichtingen subsidieontvangers

Artikel 10. Start activiteiten

Artikel 11. Medewerkings- en informatieplicht

Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling

Artikel 12. Aanvraag tot vaststelling

Artikel 13. Financieel verslag en accountantsverklaring

Artikel 14. Activiteitenverslag

Hoofdstuk 6. Betaling

Artikel 15. Betaling in gedeelten

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 16. Evaluatie

Artikel 17. Inwerkingtreding