Home

Besluit kwaliteit leefomgeving

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Besluit kwaliteit leefomgeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 juni 2017, nr. IenM/BSK-2017/167239, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op het biodiversiteitsverdrag, het Europees landschapsverdrag, de grondwaterrichtlijn, de habitatrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn mariene strategie, de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning, de kaderrichtlijn water, het Londen-protocol, de monitoringsmechanisme-verordening, de nec-richtlijn, het Ospar-verdrag, het PRTR-Protocol, de PRTR-verordening, de richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn luchtkwaliteit, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn overstromingsrisico’s, de richtlijn prioritaire stoffen, de richtlijn stedelijk afvalwater, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn toegang tot milieu-informatie, de richtlijn winningsafval, de Seveso-richtlijn, het verdrag van Aarhus, het verdrag van Granada, het verdrag van Valletta, het VN-gehandicaptenverdrag, het VN-Zeerechtverdrag, de vogelrichtlijn, het werelderfgoedverdrag, de zwemwaterrichtlijn, en de artikelen 1.5, tweede lid, 2.11, tweede lid, 2.12, tweede lid, 2.15, eerste lid, aanhef en onder a, b, en c, 2.24, eerste lid, 2.26, eerste lid en derde lid, aanhef en onder a tot en met h, 2.27, aanhef en onder a tot en met d en onder e, onder 1°, 2.28, aanhef en onder a, b, c, e en f, 2.30, aanhef en onder a, b en c, 2.31, eerste en tweede lid, 2.32, tweede lid, 2.39, vierde lid, 2.41, tweede lid, 2.42, eerste en tweede lid, 3.10, tweede lid, aanhef en onder b, 5.18, eerste lid, 5.22, 5.23, 5.24, eerste tot en met vierde lid, 5.26, eerste lid, 5.27, 5.28, 5.31, eerste lid, 5.34, eerste en tweede lid, 5.38, derde lid, 5.40, eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, aanhef en onder a, 5.42, eerste en derde lid, 16.88, eerste lid, 19.14, eerste lid, 20.1, derde lid, 20.2, eerste en derde lid, 20.6, eerste lid, onder a, onder 1° en 2°, en onder b, 20.7, aanhef en onder a tot en met d, 20.10, eerste lid, aanhef en onder a, 20.11, aanhef en onder a tot en met c, 20.14, derde lid, aanhef en onder b, 20.16, eerste lid, en 20.17, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Omgevingswet en de artikelen 8.48, derde lid, en 17.5a, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 december 2017, nr. W14.17.0199/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 2018-0000524061, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen)

Bijlage I bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit besluit.

Artikel 1.1a. (grondslag)

Artikel 1.2. (exclusieve economische zone)

Hoofdstuk 2. Omgevingswaarden

Afdeling 2.0. Omgevingswaarden gemeente of provincie

Artikel 2.0. (onderbouwing omgevingswaarden gemeente of provincie)

Afdeling 2.1. Omgevingswaarden waarborgen van de veiligheid

§ 2.1.1. Omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen

Artikel 2.0a. (omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen)
Artikel 2.0b. (toepassingsbereik omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen)
Artikel 2.0c. (omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen per dijktraject)
Artikel 2.0d. (termijn en aard omgevingswaarde veiligheid primaire waterkeringen)
Artikel 2.0e. (uitzonderingsmogelijkheid omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen niet in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.0f. (uitzonderingsmogelijkheid omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)

§ 2.1.2. Omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

Artikel 2.0g. (omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.0h. (toepassingsbereik omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.0i. (omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.0j. (termijn en aard omgevingswaarde veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.0k. (uitzonderingsmogelijkheid omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)

Afdeling 2.2. Omgevingswaarden beschermen van de gezondheid en van het milieu

§ 2.2.1. Omgevingswaarden kwaliteit van de buitenlucht

§ 2.2.1.0. Algemeen
Artikel 2.1. (omgevingswaarden luchtkwaliteit)
Artikel 2.1a. (omgevingswaarden richtlijn luchtkwaliteit en richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht)
§ 2.2.1.1. Omgevingswaarden richtlijn luchtkwaliteit
Artikel 2.2. (toepassingsbereik omgevingswaarden richtlijn luchtkwaliteit)
Artikel 2.3. (omgevingswaarden zwaveldioxide)
Artikel 2.4. (omgevingswaarden stikstofdioxide en stikstofoxiden)
Artikel 2.5. (omgevingswaarden fijnstof)
Artikel 2.6. (omgevingswaarden benzeen, lood en koolmonoxide)
Artikel 2.7. (omgevingswaarden ozon)
§ 2.2.1.2. Omgevingswaarden richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht
Artikel 2.8. (omgevingswaarden richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht)
§ 2.2.1.3. Omgevingswaarden nec-richtlijn
Artikel 2.8a. (omgevingswaarden nec-richtlijn)
Artikel 2.8b. (uitzonderingsmogelijkheden omgevingswaarden)

§ 2.2.2. Omgevingswaarden waterkwaliteit

§ 2.2.2.0. Algemeen
Artikel 2.9. (omgevingswaarden waterkwaliteit)
§ 2.2.2.1. Krw-oppervlaktewaterlichamen
Artikel 2.10. (omgevingswaarden goede chemische toestand krw-oppervlaktewaterlichaam)
Artikel 2.11. (omgevingswaarde goede ecologische toestand krw-oppervlaktewaterlichaam)
Artikel 2.12. (uitzonderingsmogelijkheid goed ecologisch potentieel krw-oppervlaktewaterlichaam)
§ 2.2.2.2. Grondwaterlichamen
Artikel 2.13. (omgevingswaarde goede kwantitatieve toestand grondwaterlichaam)
Artikel 2.14. (omgevingswaarden goede chemische toestand grondwaterlichaam)
§ 2.2.2.3. Waterwinlocaties
Artikel 2.15. (omgevingswaarden water onttrokken op een waterwinlocatie in een krw-oppervlaktewaterlichaam)
§ 2.2.2.4. Samenloop en uitzonderingsmogelijkheden
Artikel 2.16. (strengste eis bij samenloop)
Artikel 2.17. (uitzonderingsmogelijkheden omgevingswaarden en goed ecologisch potentieel)
Artikel 2.18. (uitzonderingsmogelijkheid termijn omgevingswaarden)

§ 2.2.3. Omgevingswaarde kwaliteit van de zwemlocatie

Artikel 2.19. (omgevingswaarde zwemlocatie)
Artikel 2.20. (uitzonderingsmogelijkheid omgevingswaarde)

Hoofdstuk 3. Specifieke taken

Afdeling 3.1. Taken ter uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie

Artikel 3.1. (initiële beoordeling, omschrijving goede milieutoestand en milieudoelen)

Afdeling 3.2. Kwaliteit en beheer van zwemlocaties

Artikel 3.2. (aanwijzing zwemlocaties)

Artikel 3.3. (niet aanwijzen zwemlocatie)

Artikel 3.4. (duur badseizoen)

Artikel 3.5. (veiligheidsonderzoek en het treffen van maatregelen)

Artikel 3.6. (zwemwaterprofiel)

Artikel 3.7. (zwemwaterbeheersmaatregelen bij overmatige groei van cyanobacteriën, macroalgen en marien fytoplankton)

Artikel 3.8. (zwemwaterbeheersmaatregelen bij zwemwaterverontreinigingen)

Artikel 3.9. (zwemwaterbeheersmaatregelen bij onverwachte omstandigheden)

Artikel 3.10. (periode voor treffen zwemwaterbeheersmaatregelen)

Artikel 3.11. (procedures kortstondige zwemwaterverontreiniging)

Afdeling 3.3. Beheer van watersystemen en risicobeoordeling huishoudelijke leidingnetten drinkwater

Artikel 3.12. (aanwijzing rijkswateren peilbesluit)

Artikel 3.13. (vrijstelling legger)

Artikel 3.14. (rangorde bij waterschaarste)

Artikel 3.15. (calamiteitenplannen)

Artikel 3.15a. (risicobeoordeling en risicobeheer onttrekkingsgebieden waterwinning)

Artikel 3.15b. (risicobeoordeling en maatregelen huishoudelijke leidingnetten)

Afdeling 3.4. Ontwerp, bouw en onderhoud openbare vuilwaterriolen en ontwerp en bouw zuiveringtechnische werken

Artikel 3.16. (ontwerp, bouw en onderhoud van openbare riolen)

Artikel 3.17. (ontwerp en bouw van zuiveringtechnische werken)

Afdeling 3.5. Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen

§ 3.5.1. Algemene bepalingen

Artikel 3.18. (toepassingsbereik)
Artikel 3.19. (begripsbepaling)
Artikel 3.20. (geluidaandachtsgebied)
Artikel 3.21. (geluidgevoelige gebouwen)
Artikel 3.22. (geluidgevoelige ruimten)
Artikel 3.23. (waar waarden gelden)
Artikel 3.24. (bepalen geluid door wegen en spoorwegen)
Artikel 3.25. (bepalen geluid door industrieterreinen)

§ 3.5.2. Geluid door gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen

Artikel 3.26. (toepassingsbereik)
Artikel 3.27. (waarde van de basisgeluidemissie)
Artikel 3.28. (afweging maatregelen naar aanleiding van resultaat monitoring)

§ 3.5.3. Geluid door rijkswegen en hoofdspoorwegen

Artikel 3.29. (akoestische kwaliteit rijkswegen en hoofdspoorwegen)

§ 3.5.4. Geluidproductieplafonds als omgevingswaarden

§ 3.5.4.1. Algemene bepalingen
Artikel 3.30. (toepassingsbereik geluidproductieplafonds als omgevingswaarden)
§ 3.5.4.2. Vaststellen van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden
Artikel 3.31. (bepalen van geluidreferentiepunten, geluidbrongegevens en geluidaandachtsgebied)
Artikel 3.32. (geluidreferentiepunten voor wegen en spoorwegen)
Artikel 3.33. (geluidreferentiepunten voor industrieterreinen)
Artikel 3.34. (hoofdregel vaststellen geluidproductieplafond)
Artikel 3.35. (vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding hoogste waarde)
Artikel 3.36. (vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding grenswaarde provinciale wegen binnen bebouwde kom)
Artikel 3.37. (vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding grenswaarde als dat onvermijdelijk is)
Artikel 3.38. (vaststellen geluidproductieplafond: beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid)
Artikel 3.39. (vaststellen geluidproductieplafond: bepalen gezamenlijk geluid)
Artikel 3.40. (vaststellen geluidproductieplafond: geluid door defensieactiviteiten)
Artikel 3.41. (vaststellen geluidproductieplafond: treffen van maatregelen bij onjuiste gegevens in geluidregister)
Artikel 3.42. (vaststellen geluidproductieplafond: technische aanpassingen)
Artikel 3.43. (vaststellen geluidproductieplafond: overdracht van wegen en spoorwegen)
§ 3.5.4.3. Werking van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden
Artikel 3.44. (aard van geluidproductieplafond als omgevingswaarde)
Artikel 3.45. (maatregelen of programma bij (dreigende) overschrijding)
Artikel 3.46. (afwijkend tijdstip en afwijkende termijn voor voldoen aan geluidproductieplafond)
§ 3.5.4.4. Financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen
Artikel 3.47. (toepassingsbereik)
Artikel 3.48. (begripsbepalingen)
Artikel 3.49. (bepalen financiële doelmatigheid)
Artikel 3.50. (bepalen geluidreductie)
Artikel 3.51. (bepalen reductiepunten voor geluidgevoelig cluster)

§ 3.5.5. Besluit tot vaststelling van geluidwerende maatregelen

Artikel 3.52. (besluit over geluidwerende maatregelen; gevallen)
Artikel 3.53. (geluidwerende maatregelen)
Artikel 3.54. (wijziging besluit over geluidwerende maatregelen)

Afdeling 3.6. Toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem

Artikel 3.55. (hoogst toelaatbare concentraties)

Afdeling 3.7. Bescherming habitats en soorten

§ 3.7.1. Algemeen

Artikel 3.56. (rekening houden met economische, sociale, culturele en lokale omstandigheden)
Artikel 3.57. (maatregelen voor behoud of herstel habitats en soorten)

§ 3.7.2. Natura 2000-gebieden

Artikel 3.58. (eisen aan aanwijzingsbesluit)
Artikel 3.59. (instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen)
Artikel 3.60. (toegangsbeperking)
Artikel 3.61. (begrenzing gebied bij compenserende maatregelen)
Artikel 3.62. (aanwijzing voor maatregelen verantwoordelijke ministers)

§ 3.7.3. Bijzondere nationale natuurgebieden

Artikel 3.63. (aanwijzing – gevallen waarin)
Artikel 3.64. (eisen aanwijzingsbesluit)
Artikel 3.65. (toegangsbeperking)
Artikel 3.66. (instandhoudingsmaatregelen)

§ 3.7.4. Overige bepalingen

Artikel 3.67. (provinciale taak exoten en verwilderde dieren)
Artikel 3.68. (aanwijzing nationaal park)
Artikel 3.69. (aanwijzing bevoegde instantie)
Artikel 3.70. (verstrekking fytosanitaire certificaten en etiketten voor cites)
Artikel 3.71. (erkenning examens gebruik jachtgeweer, roofvogels en eendenkooien)
Artikel 3.72. (erkenning organisatie examens gebruik jachtgeweer, roofvogels en eendenkooien)

Afdeling 3.8. Gasverbrandingsinstallaties

Artikel 3.73. (aanwijzing certificatie-instellingen gasverbrandingsinstallaties)

Artikel 3.74. (aanwijzing certificatie-instellingen)

Artikel 3.75. (aanwijzing certificatie-schema’s)

Afdeling 3.9. Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 3.76. (toepassingsbereik)

Artikel 3.77. (beoordelingsregels instrumenten voor kwaliteitsborging)

Artikel 3.78. (vergoeding behandeling aanvraag en register)

Artikel 3.79. (verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten)

Artikel 3.80. (borgingsplan)

Artikel 3.81. (geen toestemming toepassing instrument)

Artikel 3.82. (onafhankelijkheid kwaliteitsborger)

Artikel 3.83. (opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger)

Artikel 3.84. (administratieve organisatie kwaliteitsborger)

Artikel 3.85. (informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder)

Artikel 3.86. (informatieverstrekking kwaliteitsborger aan de bouwpartijen en bevoegd gezag)

Artikel 3.87. (maatregelen instrumentaanbieder)

Hoofdstuk 4. Programma’s

Afdeling 4.1. Programma’s kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 4.1. (bestuursorgaan voor programma’s bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde)

Artikel 4.2. (eisen aan programma’s bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde)

Artikel 4.2a. (eisen aan nationaal nec-programma)

Afdeling 4.2. Waterprogramma’s

§ 4.2.1. Inhoud programma’s

Artikel 4.3. (waterbeheerprogramma)
Artikel 4.4. (regionaal waterprogramma)
Artikel 4.4a. (goed ecologisch potentieel in regionaal waterprogramma)
Artikel 4.5. (overzicht toestandsklasse regionaal waterprogramma)
Artikel 4.6. (stroomgebiedsbeheerplan)
Artikel 4.7. (overstromingsrisicobeheerplan)
Artikel 4.8. (programma van maatregelen mariene strategie)
Artikel 4.9. (maritiem ruimtelijk plan)
Artikel 4.10. (nationaal waterprogramma)
Artikel 4.10a. (goed ecologisch potentieel in nationaal waterprogramma)
Artikel 4.11. (overzicht toestandsklasse nationaal waterprogramma)
Artikel 4.12. (waterprogramma's: vrijstellingen en uitzonderingen)
Artikel 4.12a. (signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering)

§ 4.2.2. Programma’s in relatie tot omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving

§ 4.2.2.1. Krw-oppervlaktewaterlichamen
Artikel 4.13. (omgevingswaarden en goed ecologisch potentieel krw-oppervlaktewaterlichaam en waterprogramma’s)
§ 4.2.2.2. Grondwaterlichamen
Artikel 4.14. (omgevingswaarde grondwaterlichaam en waterprogramma’s)
§ 4.2.2.3. Andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving
Artikel 4.15. (geen achteruitgang toestand)
Artikel 4.16. (uitzonderingsmogelijkheden geen achteruitgang)
Artikel 4.17. (ombuiging significante en stijgende trends)
Artikel 4.18. (bijzondere plicht ombuiging significante en stijgende trends)
Artikel 4.19. (geen bacteriële besmetting schelpdierwater)
§ 4.2.2.4. Waterwinlocaties
Artikel 4.20. (omgevingswaarden water onttrokken op een waterwinlocatie in een krw-oppervlaktewaterlichaam en waterprogramma’s)
Artikel 4.21. (verbetering van de kwaliteit en geen achteruitgang kwaliteit vanwege vermindering zuiveringsinspanning)

Afdeling 4.3. Actieplannen geluid

Artikel 4.22. (plandrempel)

Artikel 4.23. (actieplan geluid gemeente)

Artikel 4.24. (actieplan geluid provincie)

Artikel 4.25. (actieplan geluid Rijk)

Afdeling 4.4. Programma’s natuur

§ 4.4.1. Beheerplan Natura 2000

Artikel 4.26. (beheerplan Natura 2000)

§ 4.4.2. Nationaal programma stikstofreductie en natuurverbetering

Artikel 4.27. (programma stikstofreductie en natuurverbetering)
Artikel 4.28. (wijziging programma met oog op doelbereik)
Artikel 4.28a. (wijziging programma na ontvangst gebiedsgerichte uitwerking)

§ 4.4.3. Gemeentelijke programmatische aanpak stikstof

Artikel 4.29. (gemeentelijke programmatische aanpak stikstof)

§ 4.4.4. Programma met vergunningvrije Natura 2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten

Artikel 4.30. (programma met vergunningvrije Natura 2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten)

§ 4.4.5. Programma bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde

Artikel 4.31. (bestuursorgaan voor programma bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde stikstofdepositie)

Hoofdstuk 5. Omgevingsplannen

Afdeling 5.1. Instructieregels met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

§ 5.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.1. (toepassingsbereik)
Artikel 5.1a. (dienstenrichtlijn)
Artikel 5.1b. (begripsbepaling)

§ 5.1.2. Waarborgen van de veiligheid

§ 5.1.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.2. (veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises)
Artikel 5.3. (toepassingsbereik gebouwen en locaties)
Artikel 5.3a. (eerbiedigende werking)
§ 5.1.2.2. Veiligheid rond opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines
Artikel 5.4. (toepassingsbereik activiteiten)
Artikel 5.4a. (tijdelijke uitzondering windparken)
Artikel 5.5. (functionele binding)
Artikel 5.6. (plaatsgebonden risico)
Artikel 5.7. (plaatsgebonden risico: kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen)
Artikel 5.8. (plaatsgebonden risico: afstanden)
Artikel 5.9. (plaatsgebonden risico: tot waar afstanden gelden)
Artikel 5.10. (plaatsgebonden risico: tijdelijke afwijking kwetsbare gebouwen en locaties)
Artikel 5.11. (plaatsgebonden risico: beperkt kwetsbare gebouwen en locaties)
Artikel 5.11a. (plaatsgebonden risico: beperkt kwetsbare gebouwen en locaties, uitzonderingen basisnet)
Artikel 5.12. (aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s: categorieën)
Artikel 5.13. (aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s: begrenzing)
Artikel 5.14. (aandachtsgebieden en brand- en explosievoorschriftengebieden)
Artikel 5.15. (aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s: groepsrisico)
Artikel 5.15a. (eerbiedigende werking)
Artikel 5.16. (risicogebied externe veiligheid: aanwijzing en werking)
Artikel 5.17. (risicogebied externe veiligheid: beperkingen)
§ 5.1.2.3. Belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen
Artikel 5.18. (belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen)
Artikel 5.19. (belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen: beperkingen)
§ 5.1.2.4. Veiligheid rond opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
Artikel 5.20. (vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik)
Artikel 5.21. (vuurwerk: afstanden)
Artikel 5.22. (vuurwerk: tot waar afstanden gelden)
Artikel 5.23. (explosieaandachtsgebieden vuurwerk)
Artikel 5.24. (explosieaandachtsgebieden vuurwerk: beperkingen)
Artikel 5.25. (explosieaandachtsgebieden vuurwerk: afwijking)
§ 5.1.2.5. Veiligheid rond het bewerken en opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en op militaire objecten
Artikel 5.26. (toepassingsbereik ontplofbare stoffen voor civiel gebruik)
Artikel 5.27. (ontplofbare stoffen voor civiel gebruik: afstanden voor opslaan)
Artikel 5.28. (civiele explosieaandachtsgebieden)
Artikel 5.29. (civiele explosieaandachtsgebieden: beperkingen)
Artikel 5.30. (civiele explosieaandachtsgebieden: eerbiedigende werking)
Artikel 5.31. (toepassingsbereik opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten)
Artikel 5.32. (militaire explosieaandachtsgebieden)
Artikel 5.33. (militaire explosieaandachtsgebieden: beperkingen)
Artikel 5.34. (militaire explosieaandachtsgebieden: eerbiedigende werking)
§ 5.1.2.7. Veiligheid van infrastructuur rond Seveso-inrichtingen
Artikel 5.35. (infrastructuur rond Seveso-inrichtingen)

§ 5.1.3. Beschermen van de waterbelangen

§ 5.1.3.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.36. (eerbiedigende werking)
Artikel 5.37. (weging van het waterbelang)
§ 5.1.3.2. Primaire waterkeringen
Artikel 5.38. (geen belemmeringen voor primaire waterkeringen)
§ 5.1.3.3. Kust
Artikel 5.39. (aanwijzing kustfundament)
Artikel 5.40. (bouwen binnen het kustfundament)
§ 5.1.3.4. Grote rivieren
Artikel 5.41. (aanwijzing rivierbed grote rivieren)
Artikel 5.42. (aanwijzing reserveringsgebieden grote rivieren)
Artikel 5.43. (algemene criteria toelaten activiteiten)
Artikel 5.44. (kleine, tijdelijke en noodzakelijke activiteiten rivierbed)
Artikel 5.45. (activiteiten bergend deel rivierbed)
Artikel 5.46. (activiteiten stroomvoerend deel rivierbed)
Artikel 5.47. (geen grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen)
§ 5.1.3.5. IJsselmeergebied
Artikel 5.48. (aanwijzing IJsselmeergebied)
Artikel 5.49. (beperkingen landaanwinning en bouwwerken)

§ 5.1.4. Beschermen van de gezondheid en van het milieu

§ 5.1.4.1. Kwaliteit van de buitenlucht
Artikel 5.50. (luchtkwaliteit wegtunnels, auto(snel)wegen)
Artikel 5.51. (luchtkwaliteit in aandachtsgebieden)
Artikel 5.52. (uitgezonderde locaties luchtkwaliteit)
Artikel 5.53. (niet in betekenende mate luchtkwaliteit)
Artikel 5.54. (standaardgevallen niet in betekenende mate luchtkwaliteit)
§ 5.1.4.2. Geluid door activiteiten
§ 5.1.4.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.55. (toepassingsbereik)
Artikel 5.56. (tijdelijke uitzondering windparken)
Artikel 5.57
Artikel 5.58. (meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit)
Artikel 5.59. (geluid door activiteiten – rekening houden met en aanvaardbaarheid)
Artikel 5.60. (waar waarden gelden)
Artikel 5.61. (functionele binding)
Artikel 5.62. (voormalige functionele binding)
§ 5.1.4.2.2. Geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten
Artikel 5.63. (toepassingsbereik)
Artikel 5.64. (verhouding met aanvaardbaarheid)
Artikel 5.65. (standaardwaarden en grenswaarden voor geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)
Artikel 5.66. (flexibiliteit – afwijken tot grenswaarden)
Artikel 5.67. (flexibiliteit – waarden maximaal geluidniveau in de dagperiode)
Artikel 5.68. (flexibiliteit – waarden gelden niet bij festiviteiten)
Artikel 5.69. (flexibiliteit – afwijken van waar waarden gelden)
Artikel 5.70. (flexibiliteit – geen waarden)
Artikel 5.71. (flexibiliteit – andere regels dan waarden)
Artikel 5.72. (beperking flexibiliteit militaire terreinen)
Artikel 5.72a. (regels over activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken)
Artikel 5.73. (uitzonderingen geluidbronnen)
§ 5.1.4.2.3. Geluid door specifieke activiteiten
Artikel 5.74. (windturbines en windparken)
Artikel 5.75. (windturbines en windparken – verhouding met aanvaardbaarheid)
Artikel 5.75a. (tijdelijke uitzondering windparken)
Artikel 5.76. (civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)
Artikel 5.77. (civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen – verhouding met aanvaardbaarheid)
§ 5.1.4.2a. Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen
§ 5.1.4.2a.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.78. (toepassingsbereik)
Artikel 5.78a. (waarde van het geluid)
Artikel 5.78b. (aanwijzing activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken)
§ 5.1.4.2a.2. Geluid door industrieterreinen met geluidproductieplafonds als omgevingswaarden
Artikel 5.78c. (toepassingsbereik)
Artikel 5.78d. (vaststellen geluidproductieplafond industrieterrein)
Artikel 5.78e. (vastleggen begrenzing industrieterrein in omgevingsplan)
Artikel 5.78f. (regels over activiteiten – voldoen aan geluidproductieplafonds)
Artikel 5.78g. (beperking flexibiliteit militaire terreinen)
Artikel 5.78h. (uitzonderingen geluidbronnen)
§ 5.1.4.2a.3. Geluid door wegen en lokale spoorwegen zonder geluidproductieplafonds als omgevingswaarden
Artikel 5.78i. (toepassingsbereik)
Artikel 5.78j. (wijziging van gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg)
Artikel 5.78k. (wijziging van gebruik van lokale spoorweg)
Artikel 5.78l. (geluid in geluidaandachtsgebied – rekening houden met en aanvaardbaarheid)
Artikel 5.78m. (aanleg of wijziging van gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg of wijziging van gebruik van lokale spoorweg)
Artikel 5.78n. (overschrijding standaardwaarde of toename)
Artikel 5.78o. (overschrijding grenswaarden vanwege zwaarwegende belangen)
Artikel 5.78p. (beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid)
Artikel 5.78q. (bepalen gezamenlijk geluid)
§ 5.1.4.2a.4. Geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden
Artikel 5.78r. (toepassingsbereik)
Artikel 5.78s. (geluid in geluidaandachtsgebied – rekening houden met en aanvaardbaarheid)
Artikel 5.78t. (hoofdregel toelaten van geluidgevoelig gebouw)
Artikel 5.78u. (overschrijding standaardwaarde)
Artikel 5.78v. (overschrijding grenswaarde bij vervangende nieuwbouw)
Artikel 5.78w. (overschrijding grenswaarde bij functiewijziging)
Artikel 5.78x. (overschrijding grenswaarde bij zeehavengebonden activiteiten)
Artikel 5.78y. (overschrijding grenswaarde; niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen)
Artikel 5.78z. (overschrijding grenswaarde – maatregelen)
Artikel 5.78aa. (overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen; niet-geluidgevoelige gevel)
Artikel 5.78ab. (belang van een geluidluwe gevel)
Artikel 5.78ac. (beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid)
Artikel 5.78ad. (bepalen van gezamenlijk geluid)
§ 5.1.4.2a.5. Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer
Artikel 5.78ae. (toepassingsbereik)
Artikel 5.78af. (indirecte akoestische effecten)
Artikel 5.78ag. (overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen)
§ 5.1.4.2a.6. Indirecte akoestische effecten van wijziging in de geluidoverdracht
Artikel 5.78ah. (toepassingsbereik)
Artikel 5.78ai. (indirecte akoestische effecten van wijzigingen in geluidaandachtsgebied)
§ 5.1.4.4. Trillingen
Artikel 5.79. (toepassingsbereik)
Artikel 5.80. (trillinggevoelige gebouwen)
Artikel 5.81. (trillinggevoelige ruimten)
Artikel 5.82. (meerdere activiteiten beschouwen als een activiteit)
Artikel 5.83. (trillingen door activiteiten – rekening houden met en aanvaardbaarheid)
Artikel 5.84. (functionele binding)
Artikel 5.85. (voormalige functionele binding)
Artikel 5.86. (verhouding met aanvaardbaarheid)
Artikel 5.87. (standaardwaarden continue trillingen)
Artikel 5.87a. (standaardwaarden herhaald voorkomende trillingen)
Artikel 5.88. (afwijken van standaardwaarden activiteit op bedrijventerrein tot aan grenswaarde)
Artikel 5.89. (afwijken van standaardwaarde en grenswaarde)
§ 5.1.4.4a. Slagschaduw van windturbines
Artikel 5.89a. (toepassingsbereik)
Artikel 5.89aa. (tijdelijke uitzondering windparken)
Artikel 5.89b. (slagschaduwgevoelige gebouwen)
Artikel 5.89c. (rekening houden met en aanvaardbaarheid)
Artikel 5.89d. (functionele binding)
Artikel 5.89e. (voormalige functionele binding)
Artikel 5.89f. (aanvaardbare slagschaduw)
Artikel 5.89fa. (tijdelijke uitzondering windparken)
§ 5.1.4.5. Bodemkwaliteit
§ 5.1.4.5.1. Toelaten van een bouwactiviteit op een bodemgevoelige locatie
Artikel 5.89g. (toepassingsbereik)
Artikel 5.89h. (definitie bodemgevoelige locatie)
Artikel 5.89i. (waarde toelaatbare kwaliteit bodem)
Artikel 5.89j. (waarde toelaatbare kwaliteit bodem: blootstelling)
Artikel 5.89k. (maatregelen bij overschrijding waarde toelaatbare kwaliteit bodem;)
Artikel 5.89ka. (omgevingsvergunning voor een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie)
Artikel 5.89l. (melding bouwactiviteit)
Artikel 5.89m. (ingebruikname na maatregelen op verontreinigde bodem)
§ 5.1.4.5.2. Nazorg
Artikel 5.89n. (nazorg)
§ 5.1.4.5.3. Aanwijzing bodembeheergebieden en indeling landbodem in bodemfunctieklassen
Artikel 5.89o. (aanwijzing bodembeheergebieden)
Artikel 5.89p. (indeling landbodem in bodemfunctieklassen)
§ 5.1.4.6. Geur
§ 5.1.4.6.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.90. (toepassingsbereik)
Artikel 5.91. (geurgevoelige gebouwen)
Artikel 5.92. (geur door activiteiten – rekening houden met en aanvaardbaarheid)
Artikel 5.93. (waar waarden gelden)
Artikel 5.94. (tot waar afstanden gelden)
Artikel 5.95. (functionele binding)
Artikel 5.96. (voormalige functionele binding)
Artikel 5.97. (bebouwingscontour geur)
§ 5.1.4.6.2. Geur door het exploiteren van zuiveringtechnische werken
Artikel 5.98. (toepassingsbereik)
Artikel 5.99. (verhouding met aanvaardbaarheid)
Artikel 5.100. (grenswaarde exploitatie van zuiveringtechnisch werk)
Artikel 5.101. (flexibiliteit – afwijken van grenswaarden bij cumulatie of lokale omstandigheden)
Artikel 5.102. (flexibiliteit – afwijken van grenswaarden bij zwaarwegende maatschappelijke belangen)
Artikel 5.103. (geen grenswaarde bij specifieke geurgevoelige gebouwen)
§ 5.1.4.6.3. Geur door het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
Artikel 5.104. (begripsbepalingen)
Artikel 5.105. (toepassingsbereik)
Artikel 5.106. (geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor – verhouding met aanvaardbaarheid en eerbiedigende werking bij afstand gevel dierenverblijf tot geurgevoelig gebouw)
Artikel 5.106a. (geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor – verhouding met aanvaardbaarheid en eerbiedigende werking)
Artikel 5.107. (vanaf waar afstanden gelden)
Artikel 5.108. (concentratiegebieden)
Artikel 5.109. (geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor – standaardwaarde en grenswaarde)
Artikel 5.109a. (geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor – eerbiedigende werking bij waarde)
Artikel 5.110. (geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor – afstand tot geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000)
Artikel 5.111. (geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor - afstand tot ruimte-voor-ruimtewoning)
Artikel 5.112. (geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor – afstand en ondergrens afstand tot geurgevoelig gebouw)
Artikel 5.113
Artikel 5.114
Artikel 5.115. (geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor – afstand tot ruimte-voor-ruimtewoning)
Artikel 5.116. (geur landbouwhuisdieren met en zonder geuremissiefactor – afstand gevel dierenverblijf tot geurgevoelig gebouw)
Artikel 5.117. (flexibiliteit – afwijken van grenswaarde en afwijken van ondergrens afstand)
§ 5.1.4.6.4. Geur door andere agrarische activiteiten
Artikel 5.118. (verhouding met aanvaardbaarheid)
Artikel 5.119
Artikel 5.120. (geur opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie – afstand)
Artikel 5.121. (geur opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong – afstand)
Artikel 5.122. (geur opslaan kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen – afstand)
Artikel 5.123. (geur opslaan drijfmest, digestaat en dunne fractie – afstand)
Artikel 5.124. (geur voorziening biologisch behandelen dierlijke meststoffen voor of na vergisten – afstand)
Artikel 5.125. (geur composteren of opslaan van groenafval – afstand)
Artikel 5.126. (eerbiedigende werking)
Artikel 5.127. (flexibiliteit – afwijken van afstanden)

§ 5.1.5. Beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed

§ 5.1.5.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.128. (eerbiedigende werking)
§ 5.1.5.2. Kust
Artikel 5.129. (behoud vrije horizon)
§ 5.1.5.3. PKB-Waddenzee en Waddengebied
Artikel 5.129a. (aanwijzing PKB-Waddenzee en Waddengebied)
Artikel 5.129b. (landschappelijke kernkwaliteiten en kenmerkend cultureel erfgoed)
Artikel 5.129c. (activiteiten met mogelijk significant nadelige gevolgen)
Artikel 5.129d. (niet toegelaten activiteiten)
Artikel 5.129e. (mijnbouwactiviteiten)
Artikel 5.129f. (overige toegelaten activiteiten)
§ 5.1.5.4. Ladder voor duurzame verstedelijking
Artikel 5.129g. (zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan van leegstand)
§ 5.1.5.5. Cultureel erfgoed en werelderfgoed
Artikel 5.130. (behoud cultureel erfgoed)
Artikel 5.131. (behoud werelderfgoed)

§ 5.1.6. Behoud van ruimte voor toekomstige functies

§ 5.1.6.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.132. (eerbiedigende werking)
§ 5.1.6.2. Autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen
Artikel 5.133. (aanwijzing reserveringsgebieden autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen)
Artikel 5.134. (geen bouwactiviteiten)
§ 5.1.6.3. Buisleidingen van nationaal belang
Artikel 5.135. (buisleidingen van nationaal belang)
Artikel 5.136. (aanwijzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang)
Artikel 5.137. (nadere uitwerking ligging reserveringsgebied)
Artikel 5.138. (geen belemmeringen voor aanleg van buisleidingen)
Artikel 5.139. (aanleg buisleidingen van nationaal belang)
§ 5.1.6.4. Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Artikel 5.140. (aanwijzing aanleggebieden Maasvlakte 2 en compensatie)
Artikel 5.141. (functies aanleggebied Maasvlakte 2)
Artikel 5.142. (geen belemmeringen voor aanleg en ontwikkeling natuur)
Artikel 5.143. (aanwijzing natuur- en recreatiegebieden)
Artikel 5.144. (natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde)
Artikel 5.145. (natuur- en recreatiegebied Schiebroekse en Zuidpolder)
Artikel 5.146. (natuur- en recreatiegebied Schiezone)
§ 5.1.6.5. Parallelle Kaagbaan
Artikel 5.147. (aanwijzing reserveringsgebied parallelle Kaagbaan)
Artikel 5.148. (beperkingen reserveringsgebied parallelle Kaagbaan)

§ 5.1.7. Behoeden van de staat en werking van infrastructuur of voorzieningen voor nadelige gevolgen van activiteiten

§ 5.1.7.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.149. (eerbiedigende werking)
§ 5.1.7.2. Landsverdediging en nationale veiligheid
Artikel 5.150. (aanwijzing militaire terreinen en terreinen met een militair object)
Artikel 5.151. (geen belemmeringen voor militaire terreinen en objecten)
Artikel 5.152. (geen belemmeringen voor oefen- en schietgebieden)
Artikel 5.153. (geen belemmeringen voor militaire zend- en ontvangstinstallaties)
Artikel 5.154. (geen belemmeringen voor laagvliegroutes voor jacht- en transportvliegtuigen)
Artikel 5.155. (geen belemmeringen voor militair radarbeeld)
§ 5.1.7.3. Elektriciteitsvoorziening
Artikel 5.156. (aanwijzing locaties voor elektriciteitsvoorziening)
Artikel 5.157. (waarborging locaties grootschalige elektriciteitsopwekking)
Artikel 5.158. (waarborging locaties kernenergiecentrale)
Artikel 5.159. (waarborging hoogspanningsverbinding)
§ 5.1.7.4. Rijksvaarwegen
Artikel 5.160. (aanwijzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen)
Artikel 5.161. (voorkomen belemmeringen scheepvaart)
§ 5.1.7.5. Communicatie-, navigatie- en radarapparatuur voor de burgerluchtvaart
Artikel 5.161a. (geen belemmeringen communicatie-, navigatie- en radarapparatuur burgerluchtvaart)
§ 5.1.7.6. Landelijke fiets- en wandelroutes
Artikel 5.161b. (behoud landelijke fiets- en wandelroutes)
§ 5.1.7.7. Hyperscale datacentra
Artikel 5.161ba. (toepassingsbereik)
Artikel 5.161bb. (aanwijzing uitsluitingsgebied hyperscale datacentra)
Artikel 5.161bc. (geen hyperscale datacentra)

§ 5.1.7a. Gebruik van bouwwerken

Artikel 5.161c. (aanwijzing woningbouwcategorieën)

§ 5.1.8. Bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen

Artikel 5.162. (toegankelijkheid openbare buitenruimte)

Afdeling 5.2. Instructieregels over de uitoefening van taken voor de fysieke leefomgeving

Artikel 5.163. (voorkomen belemmeringen gebruik en beheer hoofdspoorweginfrastructuur en rijkswegen)

Artikel 5.164. (lokale spoorwegen binnen vervoerregio’s)

Artikel 5.165. (lozen industrieel afvalwater in openbaar vuilwaterriool)

Artikel 5.165a. (bebouwingscontour jacht)

Artikel 5.165b. (bebouwingscontour houtkap)

Afdeling 5.3. Ontheffing

Artikel 5.166. (ontheffing instructieregels omgevingsplan)

Artikel 5.167. (ontheffing blijft geldig)

Hoofdstuk 6. Waterschapsverordeningen

Artikel 6.1. (instructieregel lozingen)

Artikel 6.2. (beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor waterlichaam)

Artikel 6.3. (aanwijzing bodembeheergebieden)

Hoofdstuk 7. Omgevingsverordeningen

Afdeling 7.1. Instructieregels met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Artikel 7.1. (algemeen)

Afdeling 7.1a. Instructieregels met het oog op het beschermen van de waterbelangen

Artikel 7.1a. (kernkwaliteiten kustfundament)

Artikel 7.2. (bouwen binnen het kustfundament Friese Waddeneilanden)

Afdeling 7.2. Instructieregels met het oog op het behoud van werelderfgoed en cultureel erfgoed

Artikel 7.3. (aanwijzing en begrenzing van werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed)

Artikel 7.4. (kernkwaliteiten)

Afdeling 7.3. Instructieregels met het oog op natuurbescherming

§ 7.3.1. Natuurnetwerk Nederland

Artikel 7.5. (toepassingsbereik)
Artikel 7.6. (aanwijzing en begrenzing natuurnetwerk Nederland)
Artikel 7.7. (wezenlijke kenmerken en waarden)
Artikel 7.8. (beschermingsregime)

§ 7.3.2. Omgevingsverordening met vergunningvrije Natura 2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten

Artikel 7.8a. (omgevingsverordening met vergunningvrije Natura 2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten)

Afdeling 7.4. Instructieregels over de uitoefening van taken voor de fysieke leefomgeving

Artikel 7.9. (voorkomen belemmeringen gebruik en beheer hoofdspoorweginfrastructuur en rijkswegen)

Artikel 7.10. (lokale spoorwegen buiten vervoerregio’s)

Artikel 7.10a. (aanwijzing wegen en spoorwegen voor geluidproductieplafonds)

Artikel 7.11. (stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden)

Artikel 7.12. (beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor waterlichaam)

Artikel 7.13. (nadere regels rangorde bij waterschaarste)

Afdeling 7.5. Instructieregels over de provinciale beoordelingsregels voor een milieubelastende activiteit

Artikel 7.14. (omgevingsverordening beoordeling milieubelastende activiteit)

Afdeling 7.7. Ontheffing

Artikel 7.15. (ontheffing instructieregels omgevingsverordening)

Hoofdstuk 8. Omgevingsvergunningen

Afdeling 8.1. Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit

§ 8.1.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit

§ 8.1.1.1. Algemene beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit
Artikel 8.0. (toepassingsbereik en oogmerk)
Artikel 8.0a. (beoordelingsregels omgevingsplanactiviteit algemeen)
§ 8.1.1.2. Specifieke beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit
Artikel 8.0b. (doorwerking instructieregels, instructies, voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten – buitenplanse omgevingsplanactiviteit, niet van provinciaal of nationaal belang)
Artikel 8.0c. (doorwerking instructieregels, instructies, voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten – buitenplanse omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang)
Artikel 8.0d. (doorwerking instructieregels, instructies en voorbereidingsbesluiten – buitenplanse omgevingsplanactiviteit van nationaal belang)
Artikel 8.0e. (doorwerking maatwerkregel – buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Afdeling 8.2. Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot infrastructuur

Artikel 8.1. (toepassingsbereik en oogmerk)

Artikel 8.2. (beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit)

Artikel 8.3. (afbakening maatwerk)

Afdeling 8.3. Omgevingsvergunning bouwactiviteit

§ 8.3.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning bouwactiviteit

Artikel 8.3a. (toepassingsbereik en oogmerk)
Artikel 8.3b. (beoordelingsregels bouwactiviteit)

§ 8.3.2. Voorschriften omgevingsvergunning bouwactiviteit

Artikel 8.3c. (voorschriften over uitgestelde aanvraagvereisten)
Artikel 8.3d. (afbakening maatwerk)
Artikel 8.3e. (verdere beperking voorschriften bouwactiviteit)

Afdeling 8.4. Omgevingsvergunning mijnbouwlocatieactiviteit

Artikel 8.4. (toepassingsbereik en oogmerk)

Artikel 8.5. (beoordelingsregels mijnbouwlocatieactiviteit)

Artikel 8.6. (afbakening maatwerk)

Afdeling 8.5. Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

§ 8.5.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

§ 8.5.1.1. Algemene beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Artikel 8.7. (toepassingsbereik en oogmerk)
Artikel 8.8
Artikel 8.9. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit algemeen)
Artikel 8.10. (bepalen beste beschikbare technieken)
Artikel 8.10a. (bepalen maatregelen in verband met ongevallen)
Artikel 8.11. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit overig algemeen)
§ 8.5.1.2. Specifieke beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Artikel 8.12. (beoordelingsregels activiteit externe veiligheidsrisico’s)
Artikel 8.12a. (tijdelijke uitzondering windparken)
Artikel 8.13. (beoordelingsregels Seveso-inrichting)
Artikel 8.14. (beoordelingsregels vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik)
Artikel 8.15. (beoordelingsregels ontplofbare stoffen voor civiel gebruik)
Artikel 8.16. (beoordelingsregels opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten)
Artikel 8.17. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit luchtkwaliteit)
Artikel 8.18. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid – grenswaarde geluidgevoelige ruimten bij activiteiten, anders dan specifieke activiteiten)
Artikel 8.19. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid – grenswaarden bij militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)
Artikel 8.20. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid, trillingen en geur bij functionele binding)
Artikel 8.21. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit ammoniak en veehouderij)
Artikel 8.22. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit gevolgen voor watersystemen)
Artikel 8.23. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit indirecte lozing)
Artikel 8.24. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geologische opslag kooldioxide)
Artikel 8.25. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit afvalverbrandingsinstallaties of afvalmeeverbrandingsinstallaties)
Artikel 8.25a. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit stortplaatsen voor alleen baggerspecie op land)

§ 8.5.2. Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

§ 8.5.2.1. Algemene voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Artikel 8.26. (voorschriften over emissiegrenswaarden)
Artikel 8.27. (met beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus)
Artikel 8.28. (voorschriften over minder strenge emissiegrenswaarden)
Artikel 8.29. (voorschriften over specifieke onderwerpen)
Artikel 8.30. (voorschriften over strengere voorwaarden beste beschikbare technieken)
Artikel 8.31. (voorschriften over technische maatregelen en gelijkwaardige parameters)
Artikel 8.32. (overige voorschriften)
Artikel 8.33. (voorschriften over monitoring)
Artikel 8.34. (voorschriften in verband met het PRTR-verslag)
Artikel 8.35. (afwijkende geldingsduur voorschriften, innovatie)
§ 8.5.2.2. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit, met uitzondering van geluid, bodembescherming stortplaatsen en winningsafvalvoorzieningen
Artikel 8.36. (voorschriften afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie)
Artikel 8.37. (voorschriften over geologische opslag van kooldioxide)
Artikel 8.38. (voorschriften over domino-effecten Seveso-inrichting)
Artikel 8.39. (voorschriften over nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen)
§ 8.5.2.3. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – geluid
Artikel 8.40. (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – stemgeluid en hulpverlening)
Artikel 8.41. (voorschriften milieubelastende activiteit geluid dosismaat tijdelijke uitzondering windparken)
Artikel 8.42. (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – militaire schietbanen en militaire springterreinen)
Artikel 8.43. (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – militaire terreinen)
§ 8.5.2.4. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – bodembescherming stortplaatsen, anders dan voor alleen baggerspecie
Artikel 8.44. (toepassingsbereik voorschriften bodembescherming stortplaatsen)
Artikel 8.45
Artikel 8.46. (voorschriften over vakbekwaamheid en opleiding)
Artikel 8.47. (voorschriften in verband met grondwaterstand)
Artikel 8.48. (voorschriften over onder- en bovenafdichting)
Artikel 8.49. (voorschriften over percolaat)
Artikel 8.50. (voorschriften over ondergrondse stortplaatsen)
Artikel 8.51. (voorschriften over nuttige toepassing in uitgegraven ruimten)
Artikel 8.52. (voorschriften over asbest)
Artikel 8.53. (voorschriften over stortgas)
Artikel 8.54. (voorschriften over terugneembaarheid van voorzieningen)
Artikel 8.55. (voorschriften over controlesysteem grondwater)
Artikel 8.56. (voorschriften over oppervlaktewaterlichamen)
Artikel 8.57. (voorschriften over naleving, onderzoek en rapportage)
Artikel 8.57a. (voorschriften urgentieplan op hoofdlijnen)
Artikel 8.57b. (voorschriften over wanneer interventiepunten worden bereikt)
Artikel 8.58. (voorschriften over bereiken interventiepunten en uitgewerkt urgentieplan)
Artikel 8.59. (voorschriften over inspectie en keuring)
Artikel 8.59a. (monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse)
Artikel 8.60. (voorschriften over goede staat van onderhoud)
Artikel 8.61. (strengere voorschriften)
Artikel 8.62. (geldingsduur voorschriften)
§ 8.5.2.5. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – bodembescherming stortplaatsen voor alleen baggerspecie op land
Artikel 8.62a. (toepassingsbereik voorschriften bodembescherming stortplaatsen voor alleen baggerspecie op land)
Artikel 8.62b. (voorschriften over vakbekwaamheid en opleiding)
Artikel 8.62c. (voorschriften over voorkomen overschrijding standaardwaarden voor grondwater)
Artikel 8.62d. (voorschriften over geohydrologische isolatiesystemen)
Artikel 8.62e. (voorschriften over afdeklaag)
Artikel 8.62f. (voorschriften over baggerspecie)
Artikel 8.62g. (voorschriften over controlesysteem oppervlaktewater en grondwater)
Artikel 8.62h. (voorschriften over controle oppervlaktewater)
Artikel 8.62i. (voorschriften over controle grondwater)
Artikel 8.62j. (voorschriften over starten stort baggerspecie)
Artikel 8.62k. (voorschriften over urgentieplan op hoofdlijnen)
Artikel 8.62l. (voorschriften over wanneer interventiepunten worden bereikt)
Artikel 8.62m. (voorschriften over bereiken interventiepunten en uitgewerkt urgentieplan)
Artikel 8.62n. (voorschriften over rapportage)
Artikel 8.62o. (voorschriften over monsterneming en analyse)
§ 8.5.2.6. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – winningsafvalvoorzieningen
Artikel 8.63. (toepassingsbereik voorschriften winningsafvalvoorzieningen)
Artikel 8.64. (voorschriften over wijziging of herziening van een winningsafvalbeheersplan)
Artikel 8.65. (voorschriften over vakbekwaamheid en opleiding)
Artikel 8.66. (voorschriften over aanleg, aanpassing of bouw van een winningsafvalvoorziening)
Artikel 8.67. (voorschriften over beheer en onderhoud van een winningsafvalvoorziening)
Artikel 8.68. (voorschriften over verslaglegging winningsafvalvoorziening)
Artikel 8.69. (overige voorschriften over preventie)
Artikel 8.70. (voorschriften voor een winningsafvalvoorziening categorie A)
§ 8.5.2.6a. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – het op of in de bodem brengen van zuiveringsslib
Artikel 8.70a. (toepassingsbereik voorschriften over zuiveringsslib)
Artikel 8.70b. (voorschriften over zuiveringsslib)
Artikel 8.70c. (voorschriften over de locatie)
Artikel 8.70d. (voorschriften over het moment van het op of in de bodem brengen)
Artikel 8.70e. (voorschriften over de hoeveelheid)
Artikel 8.70f. (voorschriften over aanvullende voorwaarden)
Artikel 8.70g. (voorschriften over monsterneming en analyse)
§ 8.5.2.7. Beperkingen voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Artikel 8.71. (broeikasgasemissies)
Artikel 8.72. (kooldioxide)
Artikel 8.73. (overbrenging van afval naar of uit de provincie)
Artikel 8.74. (afbakening maatwerk)

Afdeling 8.6. Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit en flora- en fauna-activiteit

§ 8.6.1. Natura 2000-activiteiten

Artikel 8.74a. (toepassingsbereik en oogmerk)
Artikel 8.74b. (beoordelingsregels Natura 2000-activiteit)
Artikel 8.74c
Artikel 8.74d. (gemeentelijke programmatische aanpak stikstof)
Artikel 8.74e. (specifieke beoordelingsregels bij gebruikmaking register stikstofdepositieruimte) [Nog niet in werking]
Artikel 8.74f.
Artikel 8.74g. (voorschrift compensatie)
Artikel 8.74h. (voorschrift bij gemeentelijke programmatische aanpak stikstof)

§ 8.6.2. Flora- en fauna-activiteiten

Artikel 8.74i. (toepassingsbereik en oogmerk)
Artikel 8.74j. (beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: soorten vogelrichtlijn)
Artikel 8.74k. (beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: soorten habitatrichtlijn)
Artikel 8.74l. (beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: andere soorten)
Artikel 8.74m. (beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: bijvoeren)
Artikel 8.74n. (beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: uitzetten van dieren of eieren van dieren)
Artikel 8.74o. (voorschrift flora- en fauna-activiteit soorten vogelrichtlijn: algemeen)
Artikel 8.74p. (voorschrift soorten vogelrichtlijn: toegestane middelen)
Artikel 8.74q. (voorschrift soorten vogelrichtlijn: toegestane methoden of installaties)
Artikel 8.74r. (voorschrift flora- en fauna-activiteit soorten habitatrichtlijn en andere soorten: toegestane middelen)
Artikel 8.74s. (voorschrift flora- en fauna-activiteit soorten habitatrichtlijn en andere soorten: niet drijven van groot wild)

Afdeling 8.6a. Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

Artikel 8.74t. (beoordelingsregels jachtgeweeractiviteit)

Artikel 8.74u. (afwijking aanvrager zonder woonplaats in Nederland)

Artikel 8.74v. (voorschrift bij aanvrager zonder woonplaats)

Afdeling 8.6b. Omgevingsvergunning valkeniersactiviteit

Artikel 8.74w. (beoordelingsregels valkeniersactiviteit)

Artikel 8.74x. (aanvrager zonder woonplaats in Nederland)

Artikel 8.74y. (voorschrift bij aanvrager zonder woonplaats)

Afdeling 8.7. Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

§ 8.7.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

Artikel 8.75. (toepassingsbereik en oogmerk)
Artikel 8.76. (beoordelingsregels ontgrondingsactiviteit)

§ 8.7.2. Voorschriften omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

Artikel 8.77. (voorschriften ontgrondingsactiviteit)
Artikel 8.78. (afbakening maatwerk)

Afdeling 8.8. Omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit

§ 8.8.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit

Artikel 8.79. (toepassingsbereik en oogmerk)
Artikel 8.80. (beoordelingsregels rijksmonumentenactiviteit)

§ 8.8.2. Voorschriften omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit

Artikel 8.81. (voorschriften over archeologische monumentenzorg)
Artikel 8.82. (voorschriften over verplaatsen gebouwde monumenten)

Afdeling 8.9. Omgevingsvergunning wateractiviteit

§ 8.9.1. Algemene beoordelingsregels aanvraag en algemene voorschriften omgevingsvergunning wateractiviteit

§ 8.9.1.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit
Artikel 8.83. (toepassingsbereik en oogmerk)
Artikel 8.84. (beoordelingsregels wateractiviteit)
§ 8.9.1.2. Algemene voorschriften omgevingsvergunning wateractiviteit
Artikel 8.85. (voorschriften wateractiviteit)

§ 8.9.2. Specifieke beoordelingsregels aanvraag en specifieke voorschriften omgevingsvergunning wateractiviteit

§ 8.9.2.1. Specifieke beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit
Artikel 8.86. (specifieke oogmerken)
Artikel 8.87. (beoordelingsregels stortingsactiviteit op zee)
Artikel 8.88. (beoordelingsregels lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk)
Artikel 8.89. (beoordelingsregels wateronttrekkingsactiviteit)
Artikel 8.90. (beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk)
§ 8.9.2.2. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning wateractiviteit
Artikel 8.91. (voorschriften beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk)
Artikel 8.92. (voorschriften lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk)
Artikel 8.93. (voorschriften lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk)
Artikel 8.94. (voorschriften wateronttrekkingsactiviteit met infiltratie)
Artikel 8.95. (voorschriften stortingsactiviteit op zee)
Artikel 8.96. (afbakening maatwerk)

Afdeling 8.10. Actualisering, wijziging en intrekking

§ 8.10.1. Algemene gronden actualisering, wijziging en intrekking

Artikel 8.97. (algemene gronden – bevoegdheid tot wijziging voorschriften en intrekking omgevingsvergunning)

§ 8.10.2. Specifieke gronden actualisering, wijziging en intrekking

Artikel 8.97a. (plicht tot wijziging voorschriften of intrekken omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit wegens strijd met instructieregels of instructies zonder eerbiedigende werking)
Artikel 8.97b. (plicht tot wijziging voorschriften of intrekken omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang wegens strijd met instructieregels of instructies zonder eerbiedigende werking)
Artikel 8.97c. (plicht tot wijziging voorschriften of intrekken omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit van nationaal belang wegens strijd met instructieregels of instructies zonder eerbiedigende werking)
Artikel 8.98. (specifieke gronden – plicht tot bezien omgevingsvergunning in verband met nieuwe BBT-conclusies of nieuw LAP)
Artikel 8.99. (specifieke gronden – plicht tot wijziging voorschriften)
Artikel 8.100. (specifieke gronden – plicht tot intrekking omgevingsvergunning milieubelastende activiteit, lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk)
Artikel 8.101. (specifieke gronden – bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit, lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk)
Artikel 8.102. (specifieke gronden – bevoegdheid tot intrekking omgevingsvergunning milieubelastende activiteit, lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk)
Artikel 8.103. (specifieke gronden intrekking of wijziging omgevingsvergunning voor activiteiten die de natuur betreffen)
Artikel 8.104. (specifieke gronden intrekking omgevingsvergunning voor jachtgeweeractiviteiten en valkeniersactiviteiten)

Hoofdstuk 9. Projectbesluiten

Afdeling 9.1. Algemene bepalingen

Artikel 9.1. (instructieregels projectbesluit)

Artikel 9.2. (instructieregels voor werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed)

Artikel 9.3. (instructieregels voor natuurnetwerk Nederland)

Artikel 9.3a. (afwijken van regels in waterschapsverordening of omgevingsverordening)

Afdeling 9.2. Ontheffing

Artikel 9.4. (ontheffing instructieregels projectbesluit)

Hoofdstuk 10. Bijzondere instrumenten en instructieregels

Afdeling 10.1. Ruilbesluiten en besluiten geldelijke regelingen

§ 10.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 10.1. (landbouwgronden en natuurterreinen)

§ 10.1.2. Ruilbesluiten

Artikel 10.2. (agrarische verkeerswaarde)
Artikel 10.3. (begrenzing bebouwd perceel bij toedeling naastgelegen perceel)
Artikel 10.4. (uitruilbaarheid waterlopen, plassen en lijnvormige landschapselementen)
Artikel 10.5. (uitruilbaarheid wegen met openbaar karakter)
Artikel 10.6. (uitruilbaarheid weg die aan openbaar verkeer wordt onttrokken)
Artikel 10.7. (uitruilbaarheid waterloop waarvan openbaar gebruik vervalt)
Artikel 10.8. (rangorde uitruilbaarheid gronden voor bos, natuur of agrarisch natuurbeheer)
Artikel 10.9. (niet-uitruilbare gronden bij bodemverontreiniging)
Artikel 10.10. (overige niet-uitruilbare gronden)
Artikel 10.11. (doelmatig gebruik en rangorde bij toewijzing)
Artikel 10.12. (samenvoeging van kavels)
Artikel 10.13. (aanpassing grens van huis- of landbouwbedrijfskavel)
Artikel 10.14. (kortingspercentage)
Artikel 10.15. (erfdienstbaarheden en oude zakelijke rechten)
Artikel 10.16. (bepalingen over ingebruikneming kavels)

§ 10.1.3. Besluiten geldelijke regelingen

Artikel 10.17. (kosten en vergoedingen)
Artikel 10.18. (vastleggen toestand gronden en overige onroerende zaken bij schatting)
Artikel 10.19. (verrekenposten)
Artikel 10.20. (peilmomenten verrekenposten)
Artikel 10.21. (waardering factoren)
Artikel 10.22. (waardering verrekenposten)
Artikel 10.23. (omslag van de kosten)

Afdeling 10.2. Plannen Natura 2000

Artikel 10.24. (passende beoordeling plannen Natura 2000)

Hoofdstuk 11. Monitoring en informatie

Afdeling 11.1. Waarborgen van de veiligheid

§ 11.1.1. Externe veiligheidsrisico’s

§ 11.1.1.1. Gegevensverzameling
Artikel 11.1. (verantwoordelijkheid gegevensverzameling externe veiligheidsrisico’s)
Artikel 11.2. (gegevensverzameling externe veiligheidsrisico’s algemeen)
Artikel 11.3. (gegevensverzameling milieubelastende activiteit, anders dan mijnbouw, basisnet en buisleidingen met gevaarlijke stoffen)
Artikel 11.4. (gegevensverzameling mijnbouw)
Artikel 11.5. (gegevensverzameling basisnet, buisleidingen met gevaarlijke stoffen, militaire objecten en nucleaire installaties)
Artikel 11.6. (gegevensverzameling gebouwen en locaties)
Artikel 11.7. (gegevensverzameling wegen, anders dan het basisnet)
§ 11.1.1.2. Gegevensbeheer
Artikel 11.8. (register externe veiligheidsrisico’s)

§ 11.1.2. Waterveiligheid

§ 11.1.2.1. Monitoring en gegevensverzameling waterveiligheid
Artikel 11.9. (monitoring omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen)
Artikel 11.10. (monitoring omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)
Artikel 11.11. (monitoring andere parameters voor signalering over de veiligheid primaire waterkeringen)
Artikel 11.12. (gegevensverzameling voldoen legger grote rivieren)
Artikel 11.13. (gegevensverzameling kustlijn)
Artikel 11.14. (gegevensverzameling voor overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten)
§ 11.1.2.2. Verslagen waterveiligheid
Artikel 11.15. (verslag veiligheid primaire waterkeringen)
Artikel 11.16. (verslag legger grote rivieren)
§ 11.1.2.3. Kaarten waterveiligheid
Artikel 11.17. (overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten)
Artikel 11.18. (kaarten basiskustlijn)

Afdeling 11.2. Milieu en gezondheid

§ 11.2.1. Kwaliteit van de buitenlucht

§ 11.2.1.1. Monitoring en gegevensverzameling
Artikel 11.19. (monitoring omgevingswaarden richtlijn luchtkwaliteit en richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht)
Artikel 11.20. (uitzondering monitoring omgevingswaarden richtlijn luchtkwaliteit)
Artikel 11.21. (monitoring omgevingswaarden nec-richtlijn)
Artikel 11.22. (gegevensverzameling luchtkwaliteit door gemeenten, provincies en Rijk)
Artikel 11.23. (monitoring andere parameters luchtkwaliteit)
§ 11.2.1.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens kwaliteit buitenlucht
Artikel 11.24. (register richtlijn middelgrote stookinstallaties)

§ 11.2.2. Kwaliteit van de binnenlucht

Artikel 11.25. (register certificering gasverbrandingstoestellen)
Artikel 11.26. (gegevens en bescheiden)

§ 11.2.3. Waterkwaliteit

§ 11.2.3.1. Monitoring en gegevensverzameling kaderrichtlijn water en drinkwaterrichtlijn
Artikel 11.27. (monitoring andere parameters waterkwaliteit)
Artikel 11.27a. (monitoring lood in drinkwater)
Artikel 11.28. (vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water met methode monitoring)
Artikel 11.29. (nadere eisen methode van monitoring in monitoringsprogramma kaderrichtlijn water)
Artikel 11.30. (vaststelling en indeling toestandsklasse in monitoringsprogramma kaderrichtlijn water)
Artikel 11.31. (eisen gegevensverstrekking in monitoringsprogramma kaderrichtlijn water)
Artikel 11.32. (toetsing monitoringsprogramma kaderrichtlijn water)
Artikel 11.33. (uitvoering monitoring monitoringsprogramma kaderrichtlijn water)
Artikel 11.34. (gegevensverzameling beschermde gebieden kaderrichtlijn water)
Artikel 11.35. (gegevensverzameling opstellen stroomgebiedsbeheerplannen)
Artikel 11.36. (gegevensverzameling analyses en beoordeling artikel 5 van de kaderrichtlijn water)
Artikel 11.37. (gegevensverzameling voortgang uitvoering maatregelen)
§ 11.2.3.2. Monitoring kaderrichtlijn mariene strategie
Artikel 11.38. (monitoring kaderrichtlijn mariene strategie)
§ 11.2.3.3. Gegevensverzameling richtlijn stedelijk afvalwater
Artikel 11.39. (gegevensverzameling inzameling, transport en behandeling stedelijk afvalwater en afvoer slib)
§ 11.2.3.4. Gegevensbeheer kaderrichtlijn water
Artikel 11.40. (register beschermde gebieden kaderrichtlijn water)
§ 11.2.3.5. Verslagen kaderrichtlijn water
Artikel 11.41. (verslag andere parameters waterkwaliteit)
§ 11.2.3.6. Verslagen richtlijn stedelijk afvalwater
Artikel 11.42. (verslag inzameling, transport en behandeling stedelijk afvalwater en afvoer slib)

§ 11.2.4. Kwaliteit van de zwemlocatie

Artikel 11.43. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties)
Artikel 11.44. (monitoring andere parameters zwemlocaties)

§ 11.2.5. Geluid

§ 11.2.5.1. Monitoring en gegevensverzameling
Artikel 11.45. (monitoring geluidproductieplafonds als omgevingswaarden)
Artikel 11.46. (gegevensverzameling basisgeluidemissie) [Nog niet in werking]
Artikel 11.47. (monitoring andere parameter geluid door gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen zonder geluidproductieplafonds)
Artikel 11.48. (gegevensverzameling voor monitoring)
Artikel 11.49. (gegevensverzameling belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens)
Artikel 11.50. (gegevensverzameling voor geluidbelastingkaarten)
§ 11.2.5.2. Gegevensbeheer
Artikel 11.51. (geluidregister)
Artikel 11.52. (inhoud geluidregister)
§ 11.2.5.3. Kaarten
Artikel 11.53. (plicht tot opstellen geluidbelastingkaarten)
Artikel 11.54. (verbeelding van gegevens op geluidbelastingkaarten)

§ 11.2.6. PRTR

§ 11.2.6.1. Algemene bepalingen
Artikel 11.55. (begripsbepalingen)
§ 11.2.6.2. Gegevensverzameling
Artikel 11.56. (aanwijzing bestuursorganen gegevensverstrekking PRTR)
Artikel 11.57. (kwaliteitsbeoordeling PRTR-verslag)
Artikel 11.58. (niet-tijdige indiening PRTR-verslag)
Artikel 11.59. (inwerkingtreding verklaring niet voldoend of niet tijdig ingediend verslag)
Artikel 11.60. (geheimhouding gegevens)
Artikel 11.61. (gegevensverzameling diffuse bronnen)
§ 11.2.6.3. Gegevensbeheer
Artikel 11.62. (PRTR)
Artikel 11.63. (minimale inhoud PRTR)

Afdeling 11.3. Behoud van cultureel erfgoed en werelderfgoed

§ 11.3.1. Gegevensverzameling

Artikel 11.64. (gegevensverzameling omgevingsvergunningen rijksmonumentenactiviteit)

§ 11.3.2. Gegevensbeheer

Artikel 11.65. (register omgevingsvergunningen rijksmonumentenactiviteit)

Afdeling 11.4. Tegengaan van klimaatverandering

Artikel 11.66. (monitoring broeikasgassen)

Afdeling 11.5. Natuur

Artikel 11.67. (monitoring staat van instandhouding en doelen)

Artikel 11.68. (monitoring omgevingswaarden stikstofdepositie programma stikstofreductie en natuurverbetering)

Artikel 11.69. (gegevensverzameling programma stikstofreductie en natuurverbetering)

Artikel 11.69a. (gegevensverzameling vanwege beoordeling doelbereik tussentijdse doelstellingen programma stikstofreductie en natuurverbetering)

Artikel 11.69b. (gegevensverzameling gebiedsgerichte uitwerking programma stikstofreductie en natuurverbetering)

Artikel 11.69c. (verslagen programma stikstofreductie en natuurverbetering)

Artikel 11.70. (registratie stikstofdepositieruimte) [Nog niet in werking]

Artikel 11.71. (register stikstofdepositieruimte) [Nog niet in werking]

Artikel 11.72. (registratie reserveringen register stikstofdepositieruimte) [Nog niet in werking]

Artikel 11.73. (verzameling gegevens verzekering jachtgeweer)

Hoofdstuk 12. Overgangsrecht

Afdeling 12.1. Overgangsrecht geluid

§ 12.1.1. Geluidproductieplafonds industrieterreinen

Artikel 12.1. (begripsbepalingen)
Artikel 12.2. (eerste geluidproductieplafonds voor een aanwezig industrieterrein)
Artikel 12.2a. (uitgestelde werking regels over activiteiten – voldoen aan geluidproductieplafonds)
Artikel 12.3. (bestaand industrieterrein waarop redelijke sommatie is toegepast)
Artikel 12.4. (afwijkend tijdstip en afwijkende termijn waarbinnen aan het geluidproductieplafond wordt voldaan)

§ 12.1.2. Geluidproductieplafonds hoofdspoorwegen

Artikel 12.5. (eerste geluidproductieplafonds voor hoofdspoorwegen met het geluid door spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen)
Artikel 12.5a. (uitgestelde werking uitzondering geluid door spoorvoertuigen op emplacementen)

§ 12.1.3. Geluidproductieplafonds provinciale wegen

Artikel 12.6. (eerste geluidproductieplafonds voor bestaande provinciale wegen)

§ 12.1.4. Geluidaandachtsgebied

Artikel 12.7. (tijdelijk geluidaandachtsgebied)

§ 12.1.5. Vergunningvrije bouwwerken en vergunningvrij gebruik voor huisvesting in verband met mantelzorg

Artikel 12.8. (vergunningvrije gebouwen en mantelzorgwoningen bruidsschat niet geluidgevoelig)
Artikel 12.9. (uitsluiting niet gerealiseerde vergunningvrije bouw- en gebruiksmogelijkheden van eerbiedigende werking)
Artikel 12.10. (bestaande mantelzorgwoningen blijvend niet geluidgevoelig)

§ 12.1.6. Sanering geluid door infrastructuur gemeente, waterschap en provincie

Artikel 12.11. (toepassingsbereik)
Artikel 12.12. (sanering geluid infrastructuur gemeente)
Artikel 12.13. (sanering geluid infrastructuur waterschap)
Artikel 12.13a. (sanering geluid infrastructuur provincie)
Artikel 12.13b. (voorwaarden geluidbeperkende maatregelen)
Artikel 12.13c. (verlaging geluidproductieplafond)
Artikel 12.13d. (sanering gekoppeld aan vaststelling of wijziging geluidproductieplafond)

§ 12.1.7. Niet-geluidgevoelige gevels

Artikel 12.13e. (gevel niet-geluidgevoelig op grond van oud recht)
Artikel 12.13f. (nieuwe niet-geluidgevoelige gevels bij provinciale wegen en industrieterreinen)
Artikel 12.13g. (niet-geluidgevoelige gevel overnemen uit tijdelijk deel omgevingsplan)

§ 12.1.8. Aanscherping grenswaarden

Artikel 12.13h. (aanscherping grenswaarden)

§ 12.1.9. Overgangsfase tot vaststelling geluidproductieplafonds

Artikel 12.13i. (overgangsrecht activiteiten industrieterreinen)
Artikel 12.13ia. (bepalen geluid voordat geluidproductieplafonds zijn vastgesteld)

§ 12.1.10. Geluid windturbines en windparken

Artikel 12.13j. (tijdelijke instructieregel geluid windturbines en windparken)

§ 12.1.11. Herstel van gebreken bij herberekening en eerste vaststelling geluidproductieplafonds

Artikel 12.13k. (herstel van gebreken bij herberekening en eerste vaststelling van geluidproductieplafonds)

§ 12.1.12. Behoud geluidproductieplafonds voormalige hoofdspoorwegen

Artikel 12.13l. (behoud geluidproductieplafonds lokale spoorweg ontstaan door omzetting hoofdspoorweg)

§ 12.1.13. Overgangsrecht geluid van een gemeenteweg en lokale spoorweg samen

Artikel 12.13m. (overgangsrecht geluid van een gemeenteweg en lokale spoorweg samen)
Artikel 12.13n. (overgangsrecht gegevens concentratiegebieden voor geluidbelastingkaarten)

Afdeling 12.2. Overgangsrecht geur

Artikel 12.14. (tijdelijke bebouwingscontour geur)

Artikel 12.15

Artikel 12.16

Artikel 12.17

Artikel 12.18

Artikel 12.19

Artikel 12.20

Artikel 12.21

Artikel 12.22

Artikel 12.23

Afdeling 12.3. Overgangsrecht geluid militaire luchtvaartterreinen

Artikel 12.24. (toepassingsbereik)

Artikel 12.25. (aanwijzing geluidzones en obstakelbeheergebieden militaire luchtvaartterreinen)

Artikel 12.26. (ruimtelijke beperkingen geluidzones en obstakelbeheergebieden militaire luchtvaartterreinen)

Afdeling 12.3a. Overgangsrecht legalisering projecten natuur

Artikel 12.26a. (programma legalisering projecten natuur)

Artikel 12.26b. (gegevensverzameling programma legalisering projecten natuur)

Artikel 12.26c. (verslag programma legalisering projecten natuur)

Afdeling 12.4. Overig overgangsrecht

Artikel 12.26d. (overgangsfase paragraaf 5.1.7.7 )

Artikel 12.27. (overgangsfase afdeling 5.2 )

Artikel 12.27a. (tijdelijke beoordelingsregel buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Artikel 12.27b. (doorwerking overgangsrecht – buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Artikel 12.27c. (tijdelijke regel voorschriften buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Artikel 12.28. (tijdelijke beoordelingsregels ontgrondingsactiviteit)

Artikel 12.29. (verplichting intrekken vergunning omgevingsplanactiviteit)

Artikel 12.30. (verplichting intrekken vergunning omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang)

Artikel 12.31. (verplichting intrekken vergunning omgevingsplanactiviteit van nationaal belang)

Artikel 12.32. (doorwerking overgangsrecht – instructieregels projectbesluit)

Artikel 12.33. (tijdelijke verplichting wijzigen voorschriften vergunning milieubelastende activiteit in verband met financiële zekerheid)

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 13.1. (inwerkingtreding)

Artikel 13.2. (citeertitel)

Bijlage I. bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen)

Bijlage II. bij de artikelen 2.0b , 2.0c en 11.11, eerste lid , van dit besluit (veiligheid waterkeringen)

Bijlage IIa. bij de artikelen 2.0h en 2.0i, eerste lid , van dit besluit (veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)

Bijlage III. bij de artikelen 2.10, eerste en derde lid , 4.13, tweede lid , en 4.15, derde lid , van dit besluit (omgevingswaarden voor prioritaire stoffen en bepaalde krw-verontreinigende stoffen voor de goede chemische toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam)

Bijlage IIIa. bij artikel 2.11 van dit besluit (indicatoren voor de goede ecologische kwaliteit)

Bijlage IV. bij de artikelen 2.14, eerste lid , en 4.17, derde lid , van dit besluit (omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen)

Bijlage V. bij artikel 2.15, eerste lid , van dit besluit (omgevingswaarden voor water onttrokken op een waterwinlocatie gelegen in een krw-oppervlaktewaterlichaam)

Bijlage Va. bij artikel 3.51 van dit besluit (reductiepunten financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen)

Bijlage Vb. bij de artikelen 3.55 en 5.89j, tweede lid , van dit besluit (MTR)

Bijlage Vc. bij artikel 3.67 van dit besluit (soorten invasieve exoten waartegen provinciebestuur maatregelen neemt)

Bijlage Vd. bij artikel 4.12a van dit besluit (signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering)

Bijlage VI. bij artikel 5.3, tweede en derde lid , van dit besluit (beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen)

Bijlage VII. bij de artikelen 5.4 , 5.8, eerste en tweede lid , 5.9, tweede lid , 5.13, eerste, tweede en vierde lid , 5.14, vijfde lid , 5.16, eerste en derde lid , 8.12, eerste lid , en 11.1 tot en met 11.5 van dit besluit (opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines)

Bijlage VIII. bij artikel 5.23 van dit besluit (explosieaandachtsgebieden vuurwerk)

Bijlage IX. bij artikel 5.28 van dit besluit (civiele explosieaandachtsgebieden)

Bijlage X. bij artikel 5.32 van dit besluit (militaire explosieaandachtsgebieden)

Bijlage XI. bij artikel 5.39 van dit besluit (kustfundament)

Bijlage XII. bij artikel 5.41, eerste lid , van dit besluit (grote rivieren)

Bijlage XIII. bij de artikelen 5.76 , 8.19 en 8.42 van dit besluit (militaire terreinen met militaire schietbanen en militaire springterreinen waarvoor in het omgevingsplan de standaardwaarde voor het toelaatbare geluid op een geluidgevoelig gebouw moet worden opgenomen)

Bijlage XIIIa. bij artikel 5.89i, eerste lid , van dit besluit (stoffenlijst toelaatbare kwaliteit bodem)

Bijlage XIIIb. bij artikel 5.89j, tweede lid , van dit besluit (TCL en geurdrempel)

Bijlage XIIIc. bij artikel 5.129a van dit besluit (PKB-Waddenzee en Waddengebied)

Bijlage XIV. bij de artikelen 5.150 , 5.155, eerste lid , en 7.6, tweede lid , van dit besluit (locaties van militaire terreinen en terreinen met militaire objecten en maximale hoogtes van bouwwerken in radarverstoringsgebieden)

Bijlage XV. bij artikel 5.156 van dit besluit (locaties elektriciteitsvoorziening)

Bijlage XVa. bij artikel 5.161a van dit besluit (locaties van communicatie-, navigatie- en radarapparatuur buiten Schiphol of overige luchthavens van nationale en regionale betekenis en maximale hoogte van bouwwerken in gebieden waar deze de werking van die apparatuur kunnen verstoren)

Bijlage XVI. bij artikel 5.161b van dit besluit (landelijke fiets- en wandelroutes)

Bijlage XVII. bij artikel 7.4, eerste lid , van dit besluit (kernkwaliteiten werelderfgoederen en erfgoederen op de Voorlopige Lijst werelderfgoed)

Bijlage XVIII. bij de artikelen 8.9, vierde lid , 8.10 , 8.33, tweede lid , 8.88, derde lid , 8.93 , en 8.98 van dit besluit (informatiedocumenten over milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk)

Bijlage XVIIIa. bij de artikelen 8.62c , 8.62l en 8.62m van dit besluit (standaardwaarden voor het grondwater)

Bijlage XIX. bij artikel 8.89, tweede lid , van dit besluit (toetsingswaarden voor het te infiltreren water)