Home

Wet ter Bescherming Koopvaardij

Geldig vanaf 1 februari 2022
Geldig vanaf 1 februari 2022

Wet ter Bescherming Koopvaardij

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2022]
[Regeling ingetrokken per 15-05-2019]

Aanhef

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke regeling te treffen op grond waarvan Nederlandse koopvaardijschepen bij de doorgang van gevaarlijke zeegebieden gebruik kunnen maken van gewapende particuliere maritieme beveiligers indien niet in militaire bescherming kan worden voorzien;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aanwenden van geweld: het gebruiken van geweld en het dreigen met geweld, waaronder wordt begrepen het ter hand nemen van een vuurwapen;

 • beschermingsmaatregelen: plannings- en operationele maatregelen van scheepsbeheerders en kapiteins voor de bescherming tegen piraterij;

 • geaccrediteerde certificerende instelling: een instelling die is geaccrediteerd door een accrediterende instantie voor het uitgeven van een ISO-certificaat aan de hand van een normdocument van de International Organization for Standardization;

 • geweld: elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken;

 • geweldsmiddel: de krachtens artikel 8 van deze wet aangewezen uitrusting en bewapening waarmee geweld kan worden uitgeoefend;

 • ISO-certificaat: verklaring waarmee een certificerende instelling kenbaar maakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het hierin genoemde maritieme beveiligingsbedrijf voldoet aan het in de verklaring genoemde normdocument van de International Organization for Standardization;

 • kapitein: de gezagvoerder van een schip;

 • koopvaardij: handelsscheepvaart;

 • maritiem beveiligingsbedrijf: een onderneming of een onderdeel daarvan die in de uitoefening van beroep of bedrijf beveiligingswerkzaamheden aan boord van een schip aanbiedt en verricht en daarbij in hoofdzaak gebruik maakt van personen;

 • maritieme beveiligingswerkzaamheden: het bewaken van de veiligheid van de personen en goederen aan boord van een schip door particulier maritiem beveiligingspersoneel;

 • Onze Minister: Onze Minister van Justitie en Veiligheid;

 • particulier maritiem beveiligingspersoneel: personeel in dienst van een maritiem beveiligingsbedrijf of personeel dat ter beschikking is gesteld aan het maritiem beveiligingsbedrijf op basis van een uitzendovereenkomst;

 • piraterij: iedere onwettige daad van geweld of aanhouding, alsmede iedere daad van plundering die door de bemanning of de passagiers van een particulier schip voor persoonlijke doeleinden buiten de territoriale zee van een staat wordt gepleegd jegens een ander schip, of een poging daartoe;

 • scheepsbeheerder: de scheepsbeheerder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1, van de Wet Zeevarenden;

 • schip: een zeeschip als bedoeld in artikel 8:2 van het Burgerlijk Wetboek, in gebruik voor de koopvaardij;

 • teamleider: de particuliere maritieme beveiliger die door het maritiem beveiligingsbedrijf is aangewezen als leidinggevende over het overige particulier maritiem beveiligingspersoneel en die de operationele leiding over het particulier maritiem beveiligingspersoneel heeft tijdens het transport;

 • territoriale zee: de territoriale zee als bedoeld in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (PbEG 1998, L 179/4);

 • transport: verplaatsing van een schip tussen twee of meer zeehavens;

 • vergunninghouder: maritiem beveiligingsbedrijf dat houder van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is;

 • zeevarende: de natuurlijke persoon die in enige hoedanigheid werkzaamheden verricht aan boord van een schip.

Artikel 2

Deze wet is van toepassing op gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden die buiten de territoriale zee van een staat worden verricht aan boord van schepen die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de vlag van het Koninkrijk te voeren, voor zover zij varen in of door de zeegebieden, aangewezen door Onze Minister bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel 3

Hoofdstuk 2. De toestemming voor de inzet van particulier maritiem beveiligingspersoneel

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk 3. De inzet van particulier maritiem beveiligingspersoneel

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk 4. De vergunning

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Hoofdstuk 5. Toezicht en handhaving

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 17b

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21

Artikel 22