Home

Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 juni 2020, 2020-0000090763, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op de artikelen 1:81 en 3:267i van de Wet op het financieel toezicht en de artikelen 126nc, zevende lid, en 126nd, zevende lid, van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2020, nr. W06.20.0137/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 3 juli 2020, 2020-0000122784, directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. aangesloten partijen: partijen die op grond van artikel 3:267i van de wet zijn aangesloten op het verwijzingsportaal bankgegevens;

 2. bevoegde autoriteiten: de instanties en functionarissen, genoemd in artikel 6 van dit besluit;

 3. verwijzingsportaal bankgegevens: het centraal elektronisch systeem, bedoeld in artikel 3:267i van de wet;

 4. wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2

Identificerende gegevens en gegevens over de uiteindelijke belanghebbende als bedoeld in artikel 3:267i van de wet zijn:

 1. in geval van een natuurlijke persoon:

  Veldnaam

  Omschrijving

  naam

  voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel en achternaam

  tenaamstelling financieel product

  accountnaam of naam van de rekeninghouder die hoort bij een financieel product

  adres

  straat, huisnummer en eventuele toevoegingen, eventueel postbusnummer, postcode, woonplaats en land

  adrestype

  huis- of postadres

  geboortedatum

   

  rol persoon

  is de persoon een rekeninghouder of gemachtigde?

  status cliënt

  is de relatie actief of beëindigd?

  productnummer

  een uniek nummer dat aan een product is toegekend

  productsoort

  een waarde uit een limitatieve lijst van productsoorten

  status product

  is het product actief, geblokkeerd of beëindigd?

  rekening geschikt voor uitbetaling toeslagen (ja/nee)

  staat de rekening wel of niet op naam van de toeslaggerechtigde?

  identiteit van de contractspartij

  wordt het product door een andere organisatie uitgegeven?

 2. in geval van een rechtspersoon:

  Veldnaam

  Omschrijving

  naam

  naam van de rechtspersoon

  tenaamstelling financieel product

  accountnaam of naam van een rechtspersoon die hoort bij een financieel product

  adres

  straat, huisnummer en eventuele toevoegingen, eventueel postbusnummer, postcode, vestigingsplaats en land

  adrestype

  kantoor- of postadres

  identificatienummer

  door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer of hiermee vergelijkbaar

  status cliënt

  is de relatie actief of beëindigd?

  productnummer

  een uniek nummer dat aan een product is toegekend

  productsoort

  een waarde uit een limitatieve lijst van productsoorten

  status product

  is het product actief, geblokkeerd of beëindigd?

§ 2. Algemeen

Artikel 3

§ 3. Het beheer van het verwijzingsportaal bankgegevens

Artikel 4

Artikel 5

§ 4. Vorderingen door bevoegde autoriteiten

Artikel 6

Artikel 7

§ 5. Het verstrekken van gegevens door aangesloten partijen

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 6. Wijzigingen en slotbepalingen

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14