Home

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Geldig vanaf 1 november 2022
Geldig vanaf 1 november 2022

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2022]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot het registreren van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2015, L 141), zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2018, L 156/43);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • bevoegde autoriteit: bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 7, tweede lid;

  • Financiële inlichtingen eenheid: Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

  • beheerder: Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

  • basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze een basisregistratie vormt;

  • register: het register bedoeld in artikel 4;

  • trust: trust als bedoeld in het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141);

  • trustee: trustee als bedoeld in het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141);

  • uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

  • vierde anti-witwasrichtlijn: richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), zoals gewijzigd bij richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156/43);

  • zakelijke relatie: zakelijke relatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2. Gelijkstelling soortgelijke juridische constructie

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt een soortgelijke juridische constructie gelijkgesteld aan een trust en wordt onder een trust mede verstaan een soortgelijke juridische constructie.

2.

Onder een trustee wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen tevens verstaan degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust.

3.

Onder een soortgelijke juridische constructie wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan: bij overeenkomst of samenstel van overeenkomsten tot stand gebracht fonds zonder rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een onderneming of rechtspersoon als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007, waarin de deelnemers vermogen bijeenbrengen dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd of anderszins wordt aangewend ten behoeve van de uiteindelijk belanghebbenden van dat fonds, alsmede een juridische constructie die is opgenomen in de geconsolideerde lijst, bedoeld in artikel 31, tiende lid, van de vierde anti- witwasrichtlijn.

Artikel 3. Reikwijdte

Hoofdstuk 2. Inhoud van het register

Artikel 4. Het register

Artikel 5. Informatie in het register

Artikel 6. Bewaartermijn

Hoofdstuk 3. Toegang tot het register

Artikel 7. Toegang

Artikel 8. Persoonsgegevens verzoeker [Nog niet in werking]

Artikel 9. Vergoeding [Nog niet in werking]

Artikel 10. Afscherming

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de trustee

Artikel 11. Registratieplicht

Artikel 12. Kwaliteit geregistreerde informatie

Hoofdstuk 5. Taken van de beheerder

Artikel 13. Ontwikkeling en beheer van het register

Artikel 14. Verstrekking uniek kenmerk

Artikel 15. Informatieverstrekking aan de Financiële inlichtingen eenheid en de bevoegde autoriteiten [Nog niet in werking]

Artikel 16. Informatieverstrekking aan uiteindelijk belanghebbenden [Nog niet in werking]

Artikel 17. Verwerking terugmelding [Nog niet in werking]

Artikel 18. Technische inrichting

Artikel 19. Protocol

Hoofdstuk 6. Financiele inlichtingen eenheid en bevoegde autoriteiten

Artikel 20. Informatiedeling [Nog niet in werking]

Artikel 21. Terugmeldplicht [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 7. Handhaving

Artikel 22. Last onder dwangsom

Artikel 23. Bestuurlijke boete

Artikel 23a. Vorderen inlichtingen

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 24. Databankenrecht

Artikel 25. Mandaatverlening

Hoofdstuk 9. Wijziging van andere wetten

Artikel 26. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 27. Wijziging van de Wet op de economische delicten

Artikel 28. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007

Artikel 28a. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 29. Overgangsbepaling

Artikel 30. Inwerkingtreding

Artikel 31. Citeertitel