Home

Aanvullend Protocol bij de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en Turkije

Geldig vanaf 1 maart 1986
Geldig vanaf 1 maart 1986

Aanvullend Protocol bij de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en Turkije

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-1986]

Aanvullend Protocol

Aanvullend Protocol

Preambule

Preambule

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

De President van de Bondsrepubliek Duitsland,

De President van de Franse Republiek,

De President van de Italiaanse Republiek,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

en de Raad van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en

De President van de Republiek Turkije, anderzijds,

Overwegende dat de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije na de voorbereidende fase een overgangsfase van de Associatie voorschrijft,

Vaststellende dat de voorbereidende fase in hoge mate en in overeenstemming met de doelstellingen van de Associatieovereenkomst heeft bijgedragen tot het versterken van de economische betrekkingen in het algemeen, en tot de uitbreiding van het handelsverkeer in het bijzonder, tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije,

Van oordeel zijnde dat de voorwaarden voor de overgang van de voorbereide1fase naar de overgangsfase zijn vervuld,

Vastbesloten de bepalingen betreffende de voorwaarden, de wijze en het ritme van de verwezenlijking van deze overgangsfase vast te stellen in de vorm van een Aanvullend Protocol,

Overwegende dat gedurende de overgangsfase de Overeenkomstsluitende Partijen op de grondslag van wederkerige en tegen elkaar opwegende verplichtingen zorg dragen voor het geleidelijk tot stand brengen van een douane-unie tussen Turkije en de Gemeenschap alsmede voor het nader tot elkaar brengen van het economisch beleid van Turkije en dat van de Gemeenschap, ten einde de goede werking van de Associatie en de ontwikkeling van de hiertoe benodigde gemeenschappelijke maatregelen te verzekeren,

Hebben als hun gevolmachtigden aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

de heer Pierre Harmel,

Minister van Buitenlandse Zaken;

De President van de Bondsrepubliek Duitsland:

de heer Walter Scheel,

Minister van Buitenlandse Zaken;

De President van de Franse Republiek:

de heer Maurice Schumann,

Minister van Buitenlandse Zaken;

De President van de Italiaanse Republiek:

de heer Mario Pedini,

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

de heer Gaston Thorn,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

de heer J. M. A. H. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken;

De Raad van de Europese Gemeenschappen:

de heer Walter Scheel,

Fungerend Voorzitter van de Raad van de Europese Gemeenschappen;

de heer Franco Maria Malfatti,

Voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

De President van de Republiek Turkije:

de heer Ihsan Sabri Çalayanğil,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Die, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

omtrent de volgende bepalingen, die aan de Associatieovereenkomst worden gehecht, overeenstemming hebben bereikt:

Artikel 1

In dit Protocol wordt vastgesteld onder welke voorwaarden, op welke wijze en in welk ritme de overgangsfase ten uitvoer zal worden gelegd, bedoeld in artikel 4 van de overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije.

TITEL I. HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

TITEL I. HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN

HOOFDSTUK I. DOUANE-UNIE

Afdeling I. Afschaffing van de douanerechten tussen de Gemeenschap en Turkije
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Afdeling II. Aanvaarding van het gemeenschappelijk douanetarief door Turkije
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20

HOOFDSTUK II. AFSCHAFFING VAN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TUSSEN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30

HOOFDSTUK III. PRODUKTEN WAARVOOR BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP EEN SPECIALE REGELING GELDT INGEVOLGE DE TENUITVOERLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

Artikel 31

HOOFDSTUK IV. LANDBOUW

Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35

TITEL II. VERKEER VAN PERSONEN EN DIENSTEN

HOOFDSTUK I. WERKNEMERS

Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40

HOOFDSTUK II. RECHT VAN VESTIGING, DIENSTEN EN VERVOER

Artikel 41
Artikel 42

TITEL III. ONDERLINGE AANPASSING VAN HET ECONOMISCH BELEID

HOOFDSTUK I. MEDEDINGING, BELASTINGWEZEN EN AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN

Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48

HOOFDSTUK II. ECONOMISCH BELEID

Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52

HOOFDSTUK III. HANDELSPOLITIEK

Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56

TITEL IV. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Bijlage No. 1. betreffende de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van aardolieprodukten uit Turkije

Enig artikel

Bijlage No. 2. betreffende de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten uit Turkije

Artikel 1

Artikel 2

Bijlage No. 3. Lijst van produkten waarvoor het in artikel 11 bedoelde ritme van tariefverlaging geldt

Bijlage No. 4. betreffende het gebruik door Turkije van bijzondere middelen van bijstand

Bijlage No. 5. betreffende de binnenlandse handel van Duitsland en de daarmee samenhangende vraagstukken

Bijlage No. 6. betreffende de regeling welke op landbouwprodukten van toepassing is

Artikel 1

HOOFDSTUK I. PREFERENTIËLE REGELING BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

HOOFDSTUK II. REGELING BIJ INVOER IN TURKIJE

Artikel 17