Home

Warenwet

Geldig vanaf 19 april 2023
Geldig vanaf 19 april 2023

Warenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-04-2023]

Aanhef

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de huidige omstandigheden gewijzigde wettelijke voorschriften vast te stellen ter bevordering van de goede hoedanigheid van waren, en regelen vast te stellen betreffende de aanduiding van waren;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Artikel 1a

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op:

  1. technische voortbrengselen die worden gebruikt in de exclusieve economische zone bij de arbeid op, vanaf of ten behoeve van civieltechnische werken, dan wel bij het afbreken van een dergelijk werk;

  2. eet- en drinkwaren die worden verhandeld op civieltechnische werken in de exclusieve economische zone.

Artikel 2

Artikel 2a [Nog niet in werking]

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 7e

Artikel 7f

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 13c

Artikel 13d

Artikel 13e

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 21c

Artikel 21d [Nog niet in werking]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 32b

Artikel 32c

Artikel 32d

Artikel 32e

Artikel 32f

Artikel 32g

Artikel 32h [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 32i [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 32j [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 32k

Artikel 32l

Artikel 32m

Artikel 32n

Artikel 33

Artikel 34 [Vervallen per 11-09-2015]

Artikel 35 [Vervallen per 11-09-2015]

Artikel 36

Artikel 37