Home

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet een regeling te treffen met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede om een regeling te treffen ter zake van een uitkering in verband met bevalling voor personen die als zelfstandige werkzaam zijn, voor beroepsbeoefenaren en voor meewerkende echtgenoten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Algemene begrippen

Artikel 2. Begrip arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk 2. Kring van verzekerden

Artikel 3. De verzekerde

Artikel 3a. Afwijking kring verzekerden

Artikel 4. Zelfstandige

Artikel 4a. Zelfstandigheidsverklaring

Artikel 5. Beroepsbeoefenaar

Artikel 6. Meewerkende echtgenoot

Hoofdstuk 3. De uitkeringen

Afdeling 1. Het recht op en de hoogte van de uitkering

§ 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 7. Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 7a. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering bij niet in Nederland wonen
Artikel 7b. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens vrijheidsontneming
Artikel 7c. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens onttrekking aan vrijheidsontneming
Artikel 7d. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering voor uitreiziger
Artikel 8. Grondslag van de uitkering
Artikel 9. Percentage arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 10. Verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 11. Buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid
Artikel 12. Herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 13. Herziening bij minder dan 45% arbeidsongeschiktheid
Artikel 14. Herziening bij 45% arbeidsongeschiktheid of meer
Artikel 15. Herziening uitkering zonder wachttijd
Artikel 16. Herziening bij toeneming arbeidsongeschiktheid binnen vijf jaar
Artikel 16a. Samenloop met Ziektewet
Artikel 17. Grondslagvaststelling bij toeneming arbeidsongeschiktheid
Artikel 18. Overige gronden voor herziening of intrekking
Artikel 19. Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 19a. Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering bij niet in Nederland wonen
Artikel 20. Toekenning uitkering binnen vijf jaar na intrekking of niet-toekenning
Artikel 21. Heropening van de uitkering
Artikel 21a. Heropening van de uitkering bij terugkomst naar Nederland en na de inwerkingtreding van een verdrag
Artikel 21b. Heropening van de uitkering na afloop vrijheidsontneming
Artikel 21c. Heropening van de uitkering na afloop onttrekking vrijheidsontneming
Artikel 21d. Heropening van de uitkering na beëindiging deelname aan terroristische organisatie of terugkeer in Nederland

§ 2. [Vervallen.]

Artikel 22 [Vervallen per 01-12-2001]
Artikel 22a [Vervallen per 01-12-2001]
Artikel 23 [Vervallen per 01-12-2001]
Artikel 24 [Vervallen per 01-12-2001]

§ 3. Vakantie-uitkering

Artikel 25. Recht op vakantie-uitkering
Artikel 26. Hoogte van de vakantie-uitkering
Artikel 27. Recht op vakantie-uitkering over overlijdensuitkering

§ 4. Garantie voor oudere arbeidsongeschikten

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 29. Garantie voor oudere arbeidsongeschikten
Artikel 30 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 31 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1998]

Afdeling 2. Het geldend maken van het recht op uitkering

§ 1. Melding

Artikel 33. Melding gedurende wachttijd
Artikel 34 [Vervallen per 01-12-2001]

§ 2. Toekenning

Artikel 35. Toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 36. Ingangsdatum uitkering
Artikel 37. Herziening en heropening op aanvraag of ambtshalve
Artikel 38. Ingangsdatum herziening en heropening uitkering
Artikel 39 [Vervallen per 01-12-2001]
Artikel 40. Toekenning vakantie-uitkering
Artikel 41. Oproep en onderzoek door of namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Artikel 42. Vergoeding kosten en tijdverlies
Artikel 43. Voorschriften van medische of administratieve aard
Artikel 44. Controlevoorschriften

§ 3. Maatregelen en bestuurlijke boeten

Artikel 45. Gevolgen weigeren onderzoek
Artikel 46. Gevolgen niet-naleving voorschriften
Artikel 47. Afstemming maatregel op ernst gedraging
Artikel 48. Bestuurlijke boete bij niet-nakoming inlichtingenverplichting
Artikel 49 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 51 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 52 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 54. Invordering bestuurlijke boete
Artikel 54a [Vervallen per 01-01-2017]
Artikel 54b. In kennisstellen reïntegratiebedrijf van sanctie-oplegging

Afdeling 3. De betaling van de uitkering

Artikel 55. Betaalbaarstelling

Artikel 55a. Opschorting en hervatting betaalbaarstelling

Artikel 55b. Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 57. Betaling aan instellingen

Artikel 58. Inkomsten uit arbeid tijdens uitkering

Artikel 59. Samenloop met Wet WIA-uitkeringen

Artikel 59a. Samenloop met andere uitkeringen

Artikel 60. Betaling van vakantie-uitkering

Artikel 61. Overlijdensuitkering

Artikel 62. Verjaringstermijn

Artikel 63. Terugvordering

Artikel 64. Invordering bij dwangbevel

Artikel 65. Nadere regelgeving

Artikel 65a. Schuldregeling

Artikel 65b. Preferentie

Artikel 66. Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen

Artikel 67. Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

Hoofdstuk 3A. Reïntegratie-instrumenten

Artikel 67a. Loonsuppletie

Artikel 67b. Inkomenssuppletie

Artikel 67c [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 67d. Recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 67e. Proefplaatsing

Artikel 67f [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 67g [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 67h

Hoofdstuk 3B. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Artikel 67i. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Hoofdstuk 4. De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel 68. Samenloop aanspraken

Artikel 69. Regresrecht

Hoofdstuk 5. Het verstrekken van inlichtingen

Artikel 70. Verplichting tot verstrekken van inlichtingen

Hoofdstuk 6. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 72a [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk 7. Uitvoering

Artikel 81. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 86. Werkzaamheden verricht door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij heropening

Artikel 87 [Vervallen per 31-12-1998]

Artikel 88 [Vervallen per 01-07-1998]

Hoofdstuk 8. [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 89 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 90 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 91 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 92 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 93 [Vervallen per 01-08-2004]

Hoofdstuk 9. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie

Artikel 94 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 95. Beslistermijn

Artikel 95a. Bijzondere beslistermijnen

Artikel 95b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 96. Beslistermijn Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij bezwaarschrift

Artikel 97. Medische bezwaarschriftprocedure

Artikel 98. Beroep in cassatie

Artikel 98a [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 9A. Overgangsbepalingen

Artikel 98b. Overgangsrecht intrekking Wet REA

Hoofdstuk 10. Strafbepalingen

Artikel 99. Strafbepaling

Artikel 99a [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 99b [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 99c [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 100 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 101. Overtredingen

Hoofdstuk 10A. Overgangsbepalingen

Artikel 101a. Overgangsrecht in verband met de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 101b. Overgangsrecht in verband met de Wet beperking export uitkeringen

Artikel 101c. Overgangsrecht in verband met artikel 69, derde lid

Artikel 101d. Mogelijkheid vervallen loonkostensubsidie

Artikel 101e [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 101f [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 101g. Overgangsrecht in verband met opzegging of beëindiging voorlopige toepassing verdragen

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 102. Buiten toepassingverklaring van Algemene termijnenwet

Artikel 102a [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 103. Inwerkingtreding

Artikel 104. Citeertitel