Home

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet een regeling te treffen met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1. Algemene begrippen

Artikel 1:2. Ingezetene

Artikel 1:3. Woonplaats

Artikel 1:4. Studerenden

Hoofdstuk 1a. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten

§ 1. Jonggehandicapte

Artikel 1a:1. Jonggehandicapte

§ 2. Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 1a:2. Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 1a:3. Later ontstaan recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 1a:4. Hoogte arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 1a:5. Verhoging bij hulpbehoevendheid

Artikel 1a:6. Uitsluitingsgronden

Artikel 1a:7. Nadere bepalingen met betrekking tot vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen

Artikel 1a:8. Niet in Nederland wonen

Artikel 1a:9. Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 1a:10. Herleving van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 1a:11. Aanvraag recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 1a:12. Overeenkomstige toepasselijkheid bepalingen hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten ingestroomd van 2010 tot en met 2014

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 2:1. Algemene bepaling

Artikel 2:2. Maatmaninkomen

Artikel 2:3. Jonggehandicapte

Artikel 2:4. Definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Artikel 2:5. Nadere bepalingen definitie jonggehandicapte en volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Artikel 2:6. Inkomen

Afdeling 2. Algemene plichten jonggehandicapten

Artikel 2:7. Informatieplicht en medewerking aan controle

Artikel 2:8. Plichten ter beperking van het ontstaan en bestaan van recht op arbeidsondersteuning op grond van dit hoofdstuk

Artikel 2:9. Plichten wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 2:10. Delegatiebevoegdheid

Afdeling 3. Uitsluitingsgronden voor het recht op arbeidsondersteuning

Artikel 2:11. Uitsluitingsgronden

Artikel 2:12. Nadere bepalingen met betrekking tot vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen

Artikel 2:13. Niet in Nederland wonen

Artikel 2:14. Niet meewerken aan medisch onderzoek vóór recht op arbeidsondersteuning

Afdeling 4. Recht op arbeidsondersteuning

Artikel 2:15. Recht op arbeidsondersteuning

Artikel 2:16. Einde van het recht op arbeidsondersteuning

Artikel 2:17. Herleving van het recht op arbeidsondersteuning

Afdeling 5. Re-integratie en arbeidsondersteuning

Artikel 2:18. Participatie en re-integratieaanpak door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 2:19. Werkaanbod

Artikel 2:20. Loondispensatie

Artikel 2:21 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2:22. Arbeidsplaatsvoorzieningen en voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding naar arbeid

Artikel 2:23. Voorzieningen ter bevordering en ondersteuning van arbeid als zelfstandige

Artikel 2:24. Proefplaatsing

Artikel 2:25 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2:26 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2:27. Nadere regels aanvraag re-integratie-instrumenten

Artikel 2:28. Arbeidsinschakeling door re-integratiebedrijf

Artikel 2:29. Scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen

Artikel 2:30. Geen participatieondersteuning volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

Afdeling 6. Plichten in verband met het recht op arbeidsondersteuning

§ 1. Verplichtingen van de jonggehandicapte die recht heeft op arbeidsondersteuning

Artikel 2:31. Plichten gericht op het vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid
Artikel 2:32. Plichten gericht op inschakeling in de arbeid
Artikel 2:33. Delegatiebevoegdheid
Artikel 2:34. Plichten volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
Artikel 2:34a. Plichten studerenden

§ 2. Bevoegdheden en plichten Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 2:35. Controlevoorschriften
Artikel 2:36 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 2:37 [Vervallen per 01-01-2017]
Artikel 2:38. Reiskostenvergoeding

Afdeling 7. Inkomensvoorzieningen

§ 1. Inkomensondersteuning

Artikel 2:39. Voorwaarden inkomensondersteuning
Artikel 2:40. Inkomensondersteuning
Artikel 2:41 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 2:41a [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 2:42 [Vervallen per 01-01-2021]

§ 2. [Vervallen per 01-09-2020]

Artikel 2:43 [Vervallen per 01-09-2020]
Artikel 2:44 [Vervallen per 01-09-2020]

§ 3. Uitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

Artikel 2:45. Uitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
Artikel 2:46. Hoogte uitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
Artikel 2:46a. Onderzoek naar voortbestaan volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

Afdeling 8. Aanvraag en betaling

§ 1. De aanvraag van arbeidsondersteuning

Artikel 2:47. Aanvraag van arbeidsondersteuning
Artikel 2:48. Aanvraag inkomensondersteuning

§ 2. Betaling

Artikel 2:49. Betaling
Artikel 2:50. Herziening van de grondslag
Artikel 2:51. Verhoging bij hulpbehoevendheid
Artikel 2:52. Tegemoetkoming in aanvulling op inkomensvoorziening
Artikel 2:53. Betaling vakantiebijslag
Artikel 2:54 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 2:55. Betaling aan instellingen
Artikel 2:55a. Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
Artikel 2:56. Overlijdensuitkering
Artikel 2:57. Verjaringstermijn
Artikel 2:58. Intrekking en herziening beschikkingen
Artikel 2:59. Terugvordering
Artikel 2:60. Invordering bij dwangbevel
Artikel 2:61. Nadere regels
Artikel 2:62. Schuldregeling
Artikel 2:63. Preferentie
Artikel 2:64. Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen
Artikel 2:65. Niet voor beslag vatbare verstrekkingen
Artikel 2:66. Verrekening boete met inkomensvoorziening

Afdeling 9. Sancties

Artikel 2:67. Maatregelen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 2:68. Afstemming maatregel

Artikel 2:69. Bestuurlijke boete bij niet-naleving inlichtingenverplichting

Hoofdstuk 3. Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten ingestroomd voor 2010

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 3:1. Begrip arbeidsongeschiktheid

Artikel 3:2. Jonggehandicapte

Artikel 3:2a. Inkomen

Afdeling 2. Het recht op en de hoogte van de uitkering

§ 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 3:3. Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 3:4. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 3:5. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens vrijheidsontneming
Artikel 3:5a. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens onttrekking aan vrijheidsontneming
Artikel 3:5b. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering voor uitreiziger
Artikel 3:6. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering na inwerkingtreding van de wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 2009, 580)
Artikel 3:7. Grondslag van de uitkering
Artikel 3:8. Hoogte arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 3:8a. Duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
Artikel 3:8b. Hoogte arbeidsongeschiktheidsuitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
Artikel 3:9. Verhoging bij hulpbehoevendheid
Artikel 3:10. Tegemoetkoming in aanvulling op arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 3:11. Buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid
Artikel 3:12. Niet meewerken aan medisch onderzoek vóór recht op uitkering
Artikel 3:13 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 3:14 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 3:15 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 3:16 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 3:17 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 3:17a [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 3:18. Intrekking of herziening beschikking
Artikel 3:19. Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 3:20. Herleving van het recht op uitkering
Artikel 3:21. Toekenning uitkering na intrekking of niet-toekenning
Artikel 3:22 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 3:23. Heropening van de uitkering na afloop vrijheidsontneming
Artikel 3:23a. Heropening van de uitkering na afloop onttrekking vrijheidsontneming
Artikel 3:23b. Heropening van de uitkering na beëindiging deelname aan terroristische organisatie

§ 2. Vakantie-uitkering

Artikel 3:24. Recht op vakantie-uitkering
Artikel 3:25. Hoogte van de vakantie-uitkering
Artikel 3:26. Recht op vakantie-uitkering over overlijdensuitkering

Afdeling 3. Het geldend maken van het recht op uitkering

§ 1. Melding

Artikel 3:27. Melding gedurende wachttijd

§ 2. Toekenning

Artikel 3:28. Toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering
Artikel 3:29. Ingangsdatum uitkering
Artikel 3:30. Herziening, heropening dan wel herleving op aanvraag of ambtshalve
Artikel 3:31. Ingangsdatum herziening en herleving uitkering
Artikel 3:32. Toekenning vakantie-uitkering op aanvraag of ambtshalve
Artikel 3:33. Oproep en onderzoek door of namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Artikel 3:34. Vergoeding kosten en tijdverlies
Artikel 3:35. Voorschriften van medische of administratieve aard
Artikel 3:36. Controlevoorschriften

§ 3. Maatregelen en bestuurlijke boeten

Artikel 3:37. Gevolgen weigeren onderzoek
Artikel 3:38. Gevolgen niet-naleving voorschriften
Artikel 3:39. Afstemming maatregel op ernst gedraging
Artikel 3:40. Bestuurlijke boete bij niet-naleving inlichtingenverplichting
Artikel 3:41 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3:42 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3:43. Invordering bestuurlijke boete
Artikel 3:44 [Vervallen per 01-01-2017]
Artikel 3:44a. In kennisstellen reïntegratiebedrijf van sanctie-oplegging

Afdeling 4. De betaling van de uitkering

Artikel 3:45. Betaalbaarstelling

Artikel 3:46 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3:47. Betaling aan instellingen

Artikel 3:47a. Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

Artikel 3:48 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 3:49. Scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen

Artikel 3:50 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 3:51 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 3:52. Betaling van vakantie-uitkering

Artikel 3:53. Betaling van de tegemoetkoming

Artikel 3:54. Overlijdensuitkering

Artikel 3:55. Verjaringstermijn

Artikel 3:56. Terugvordering

Artikel 3:57. Invordering bij dwangbevel

Artikel 3:58. Nadere regels tenuitvoerlegging onverschuldigde betaling

Artikel 3:59. Schuldregeling

Artikel 3:60. Preferentie

Artikel 3:61. Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen

Artikel 3:62. Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

Afdeling 5. Reïntegratie-instrumenten

Artikel 3:63. Loondispensatie

Artikel 3:64 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:65. Experimenteerartikel

Artikel 3:66. Recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 3:66a. Plicht in verband met re-integratie

Artikel 3:67 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 3:68 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 3:69. Proefplaatsing

Artikel 3:70 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 3:71 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3:72 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3:73

Artikel 3:73a

Afdeling 6. Het verstrekken van inlichtingen

Artikel 3:74. Verplichting tot het verstrekken van inlichtingen

Hoofdstuk 3A. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Artikel 3:75. Tegemoetkoming jonggehandicapten

Hoofdstuk 4. De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel 4:1. Samenloop aanspraken

Artikel 4:2. Regresrecht

Hoofdstuk 5. Financiering

Artikel 5:1. Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

Artikel 5:2. Middelen tot dekking van de uitgaven

Artikel 5:3. Uitgaven ten laste van Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

Artikel 5:4. Beschikking over financiële middelen

Hoofdstuk 6. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie

Artikel 6:1. Beslistermijnen

Artikel 6:2 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6:3. Beslistermijn Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij bezwaarschrift

Artikel 6:4. Medische bezwaarschriftprocedure

Artikel 6:5. Beroep in cassatie

Artikel 6:6. Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

Hoofdstuk 7. Strafbepalingen

Artikel 7:1. Strafbepaling

Artikel 7:2. Overtredingen

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8:1. Overgangsbepaling in verband met artikel 4:2, derde lid

Artikel 8:2. Overgangsbepaling in verband met de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 8:3. Overgangsbepaling in verband met intrekken Wet REA

Artikel 8:4 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 8:5. Mogelijkheid vervallen loonkostensubsidie

Artikel 8:6 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 8:6a [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 8:7. Buiten toepassingverklaring van Algemene termijnenwet

Artikel 8:8. Garantiebedrag in verband met gewijzigde regels inkomensvoorziening en arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 8:9. Overgangsrecht in verband met artikel 3:63

Artikel 8:10. Bij recht op arbeidsondersteuning geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 8:10a. Overgangsbepaling in verband met artikel 2:23

Artikel 8:10b. Beoordeling geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie op 1 januari 2018

Artikel 8:10c. Overgangsbepaling in verband met artikel 2:4

Artikel 8:10d. Overgangsbepaling in verband met uitbreiding herlevingstermijn

Artikel 8:10e. Overgangsbepaling in verband met artikel 3:22, vierde lid

Artikel 8:11. Inwerkingtreding

Artikel 8:12. Citeertitel