Home

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 april 2005, nr. MJZ2005029056, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7 van richtlijn nr. 87/217/EEG van de Raad van 19 maart 1987 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (PbEG L 85), artikel 1, onderdelen 11, 13 en 14, voor zover het betreft artikel 12 ter, van richtlijn nr. 2003/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 maart 2003 (PbEU L 97) tot wijziging van richtlijn nr. 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling van asbest op het werk, de artikelen 24, 35, vierde lid, en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen, de artikelen 8, achtste lid, juncto 8, tweede lid, onderdelen d en h, en 120 van de Woningwet voorzover het betreft artikel 10, alsmede de artikelen 16, 20, 21, 22, 23 en 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 voorzover het betreft artikel 12 en artikel 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer voorzover het betreft artikel 13;

De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 2005, nr. W08.05.0120/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 december 2005, nr. DJZ2005215654, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsomschrijvingen en toepassingsbereik

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95.46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016 L 119);

 • asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten:

  1. 1°.

   actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4);

  2. 2°.

   amosiet (CAS-nummer 12172-73-5);

  3. 3°.

   anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5);

  4. 4°.

   chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5);

  5. 5°.

   tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

  6. 6°.

   crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4);

 • asbesthoudend product: product waarin asbest voorkomt;

 • asbestinventarisatie: inventarisatie als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • asbestinventarisatierapport: rapport als bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • asbestsanering: keten van handelingen die tot doel hebben een gebouw, object of terrein, waar asbest of een asbesthoudend product aanwezig is, geheel of gedeeltelijk te saneren en die achtereenvolgens de inventarisatie en verwijdering van het asbest of asbesthoudend product, de eindbeoordeling van het resultaat van de verwijdering en de afvoer en verwerking van het asbestafval omvat;

 • LAVS: landelijk asbestvolgsysteem, bedoeld in artikel 9.5.7, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

 • LAVS-beheerder: Rijkswaterstaat, optredend namens Onze Minister ter uitvoering van artikel 9.5.7, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

 • object: constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet en niet bedoeld ter ondersteuning van de functie van zodanig een bouwwerk.

Artikel 2

Dit besluit is niet van toepassing op:

 1. puin, puingranulaat, bodem, grond, slib, baggerspecie en grondwater;

 2. producten waaromtrent regels zijn gesteld in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

§ 2. Asbestinventarisatie

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 3. Asbestverwijdering

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 4. Het LAVS

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 5. Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 17

Artikel 18